Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Star Wars Rebels - The Mystery of Chopper Base

Star Wars Rebels - The Mystery of Chopper Base

img 5f3bc278931c9
img 5f3bc278931c9
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Uf! Po snad nejde­bil­něj­ším poči­nu v his­to­rii celé fran­ší­zy Star Wars, minu­lé epi­zo­dě s Chopperem v hlav­ní roli, se Rebels vrá­ti­li v nor­mál­ním díle, kte­rý měl dokon­ce i hod­not­ný děj. Oddychl jsem si, nebu­du vám lhát. Mé oče­ká­vá­ní totiž po zmí­ně­ném hno­ji neby­la nějak vel­ká, pro­to je tře­ba napsat, že The Mystery of Chopper Base cel­kem zdat­ně pře­kva­pil.
Teď již k sumari­za­ci děje. Povstalci koneč­ně nalez­li základ­nu, impe­ri­á­lo­vé se v sou­sta­vě nevy­sky­tu­jí, voda je v pod­ze­mí, co víc si přát? Ale neby­li by to bojov­ní­ci za svo­bo­du, aby se jim smů­la opět nepři­le­pi­la na paty. Jak jinak, že? Na pla­ne­tě sice není impe­ri­ál­ní posád­ka, ale vysky­tu­je se zde nebez­peč­ná divo­ká zvěř - pavou­ci Krykna. No a bes­tií toho­to dru­hu se na pla­ne­tě vysky­tu­jí mili­o­ny. Co teď? Zůstanou rebe­lo­vé na základ­ně, nebo budou muset zno­vu vykli­dit pole?
Pavouci Krykna výraz­ně kom­pli­ku­jí chod základ­ny povstal­ců.
Kladné prv­ky na celé epi­zo­dě vidím po zhléd­nu­tí dva. Tím prv­ním je návrat kapi­tá­na Rexe do akč­ních scén, kte­ré tomu­to klo­no­vé­mu vete­rá­no­vi slu­ší nej­ví­ce. Druhý klad této epi­zo­dy je bez­po­chy­by che­mie mezi mis­trem a žákem, tedy mezi Kananem a Ezrou, kte­ří již v mno­hém začí­na­jí při­po­mí­nat jedis­ké dvo­ji­ce z dob Republiky.
Jak dlou­ho ješ­tě bude žít vete­rán z 501. legie?
Je nut­né si uvě­do­mit, že ten­to díl je je jakousi vatou mezi tem­ný­mi epi­zo­da­mi dru­hé série. Na jeho kon­ci jsme totiž měli mož­nost sly­šet hud­bu, kte­rá ve fil­mech vždy dopro­vá­zí pří­let sithských lor­dů. Finále, kte­ré je na pro­gra­mu už 31.3. by tak moh­lo být oprav­du zají­ma­vé. Pevně věřím, že Síla nám při­ne­se tu nej­lep­ší epi­zo­du celé­ho seri­á­lu.
zdroj obráz­ků: dailymotion.com, starwarsrebels.wikia.com

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Seriálové recen­ze


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,28672 s | počet dotazů: 267 | paměť: 69394 KB. | 03.12.2023 - 08:42:34