Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Borat: Nakoukání do amerycké kultůry na obědnávku slavnoj kazašskoj národu

Borat: Nakoukání do amerycké kultůry na obědnávku slavnoj kazašskoj národu

Photo © Twentieth Century-Fox Film Corporation
Photo © Twentieth Century-Fox Film Corporation
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (6 hlasů, průměr: 3,67 z 5)
Loading...

Už jen název (ten­to­krát se pře­kla­da­te­lé asi hod­ně zapo­ti­li, ale sto­jí to za to :)) napo­ví­dá, že toto nebu­de něco, co bys­te moh­li vidět kaž­dý den. Borat (asi se nedi­ví­te, že budu pou­ží­vat jen prví slo­vo z názvu) je film, kte­rý by se dal s něčím jiným srov­ná­vat jen těž­ko. Borat je posta­va vytvo­ře­ná komi­kem jmé­nem Sacha Baron Cohen pro jeho pořad Da Ali G Show, kte­rá už pár let bodu­je na tele­viz­ních obra­zov­kách. Sacha je někdo, kdo roz­hod­ně nemá strach rýp­nou si i do nej­o­že­ha­věj­ší­ho téma­tu. Za to si zaslou­žil spous­tu obdi­vo­va­te­lů, ale také plno odpůr­ců. Jeho humor je totiž oprav­du dost drs­ný. Je xeno­fo­bií, je rasis­tic­ký, je nevkus­ný, je nechut­ný a je k popuká­ní (ale­spoň pro něko­ho). Ale je to stá­le humor, na což někte­ří lidé zapo­mí­na­jí a Cohena tvr­dě kri­ti­zu­jí, jako by to snad vše mínil váž­ně.Borat je pro­jekt, kte­rý si vyslou­žil ofi­ci­ál­ní pro­test vlá­dy Kazachstánu. Není ani moc divu. Hlavní posta­va, repor­tér Borat je Kazach a jeho rod­ná země je vylí­če­na jako mís­to, kde se vám po obý­vá­ku pro­há­ně­jí krá­vy, auta taha­jí koně, brat­ři ocumlá­va­jí své sest­ry, kte­ré se živí pro­sti­tu­cí a lidé, kte­ří se doži­jí čty­ři­cít­ky jsou pova­žo­vá­ny za uni­kát. Dobrá, to není zrov­na licho­ti­vé, ale kaž­dý s troš­kou zdra­vé­ho rozu­mu musí pocho­pit, že jde o vtip. Sice nej­hrub­ší­ho zrna, ale urči­tě ne reál­ný.

Film je vysta­věn na tom, že nic netu­ší­cí oby­va­te­lé Ameriky musí čelit repor­té­ro­vi z Kazachstánu, kte­rý natá­čí v USA doku­ment. Jeho cílem je to, aby se v jeho rod­né zemi nau­či­li něco více od vyspě­lých oby­va­tel nej­moc­něj­ší země svě­ta. A musí se nechat, že Cohen má odva­hu, když si sed­ne mezi femi­nist­ky a začne jim tvr­dit, že vlád­ní dok­tor v Kazachstánu doká­zal, že ženy mají mozek veli­kos­ti vever­ky, pro­ná­sle­du­je lidi, pro­to­že se s nimi chce sezná­mit a polí­bit je na obě dvě tvá­ře, jak je v jejich zemi zvy­kem atd. atd.. Člověk se nesta­čí divit, co za ptá­ko­vi­ny hlav­ní­ho hrdi­nu napa­da­jí. Většinou jsou k smí­chu, ale ten vám někdy zamrz­ne, když vidí­te jak na někte­ré situ­a­ce rea­gu­jí Američané. Jejich názo­ry jsou čas­to, řek­ně­me dost podiv­né.

I když film sta­ví hlav­ně na reak­cích lidí, kte­ří se sku­teč­ně domní­va­jí, že se účast­ní natá­če­ní doku­men­tu, má i jakousi hlav­ní dějo­vou linii. Náš hrdi­na se totiž zami­lo­val do Pamely Anderson a sna­ží se dostat do Kalifornie, aby se s ní ože­nil (aniž by jí nějak inten­ziv­ně pře­mlou­val).

Z počát­ku se zdá, že ter­čem posmě­chu bude Kazachstán Během své­ho dob­ro­druž­ství stá­le pokra­ču­je v natá­če­ní své­ho pořa­du, tak­že má šan­ci potkat se s růz­ný­mi lid­mi, kte­ré svým pohle­dem na svět čas­to zasko­čí. Na rodeu před­ve­de své­ráz­ný „remix“ ame­ric­ké hym­ny, během veče­ra u vyš­ší spo­leč­nos­ti při­ne­se své lej­no v pyt­lí­ku, lek­tor­ce sluš­né­ho cho­vá­ní uka­zu­je intim­ní fot­ky se svým nej­star­ším synem. K smí­chu je hlav­ně to, když může­te sle­do­vat reak­ce lidí, kte­ří se muse­jí s podob­ný­mi Boratovými kous­ky vypo­řá­dat. Někteří se sna­ží tvá­řit, že nic, ale moc jim to nejde, jiní se rov­nou pus­tí do řevu a odhá­ní milé­ho repor­té­ra co nej­dál od sebe.

Některé Boratovy názo­ry jsou oprav­du své­ráz­né, až se člo­věk diví, že nedo­sta­ne jed­nu přes hubu (jinak to říct nejde). Po zhléd­nu­tí fil­mu asi nebu­de­te vůbec pře­kva­pe­ni tím, že se na film snes­lo plno žalob. Není divu, pro­to­že i když se z počát­ku zdá, že ter­čem posmě­chu bude Kazachstán, tak je za pár momen­tů jas­né, že ti, kdo se tu neu­ka­zu­jí v pří­liš licho­ti­vém svět­le jsou prá­vě oby­va­te­lé USA. Na dru­hou stra­nu, co by se roz­či­lo­va­li, když Cohen je pří­mo neze­směšňu­je, ale oni to zvlád­nou sami tím, jak na naho­ze­né téma opo­nu­jí.

Některé scé­ny jsou samo­zřej­mě naa­ran­žo­va­né a pár z nich je zby­teč­ných. Například, když se Borat rve nahý se svým pro­du­cen­tem Azamat, kte­rý mastur­bo­val nad fot­kou Pamely, to je už troš­ku moc (pro­du­cent Azamat nemá zrov­na posta­vu 20-ti leté­ho kul­tu­ris­ty). Je to zby­teč­ně zdlou­ha­vé a nechut­né. Ale když oba nahá­či vběh­nou na kon­gres, jsou ohla­sy mezi lid­mi něco, co sto­jí za vidě­ní.

Musí se oce­nit, že se Sacha Baron Cohen do něče­ho tako­vé­ho pus­til. Pokud bere­te jeho film s nad­hle­dem, pak jde o oprav­du vtip­nou kome­dii. Jestliže ho ale někdo vní­má váž­ně, pak mu musí při­jít Borat jako hod­ně nesná­šen­li­vý pro­jekt. Ale jsem si jis­tý, že Cohen chtěl, aby ho lidé vní­ma­li jako sati­ru. Pokud by si někdo měl zamést na vlast­ním dvo­reč­ku, tak někte­ří Američané, pro­to­že díky jejich názo­rům je jas­né, že bura­ni nejsou v Kazachstánu ale v „US of A“.Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,49330 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72089 KB. | 18.04.2024 - 19:48:10