Kritiky.cz > Recenze knih > Rozmarýnová zátoka

Rozmarýnová zátoka

138050 Kniha Rozmarynova zatoka Jenny Haleova Grada 350 0 fit
138050 Kniha Rozmarynova zatoka Jenny Haleova Grada 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Milujete vůni roz­ma­rýnu? Máte rádi roman­tic­ké pří­běhy opře­de­né tajem­stvím? Tak prá­vě vám je určen román Rozmarýnová záto­ka, kte­rý si uži­je­te od začát­ku, až do kon­ce. 

Melanie zdě­ní po své babič­ce pení­ze na kou­pi domu v Rozmarýnové záto­ce, kde trá­vi­la kaž­dé prázd­ni­ny se svou milo­va­nou babič­kou. Společně chtě­ly pře­mě­nit sta­rý opuš­tě­ný dům ve fun­gu­jí­cí pen­zi­on. Melanie se zde setká­vá s podi­ví­nem kte­rý se jme­nu­je Josh. Je šikov­ný řeme­sl­ník a Melanie by si moc přá­la, kdy­by ji pomohl s pře­stav­bou domu. On ale plá­nu­je odjet a navíc ten­to dům je opře­den mno­ha tajem­ství­mi a navíc slí­bil své mat­ce, že roz­hod­ně nikdy nepře­kro­čí práh toho­to sta­ve­ní. Co se skrý­vá za klet­bou toho­to domu? Co vše se Melanie s Joshem dozví díky dopi­sům, kte­ré spo­leč­ně obje­vi­li? Co je mož­ná spo­ju­je, co nao­pak roz­dě­lu­je? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do čte­ní, čeká vás román o lás­ce, novém začát­ku, tajem­ství, zra­dě i nená­vis­ti vás zave­de do míst, kde voní roz­ma­rýn a je to nej­mod­řej­ší moře, kte­ré jste kdy vidě­li.

Román se mně moc líbil. Četla jsem na něj veli­ce pozi­tiv­ní ohla­sy a pro­to jsem se roz­hod­la si jej pře­číst. Rozhodně neli­tu­ji, pro­to­že čte­ní jsem si uži­la od začát­ku, až do kon­ce. Moc jsem přá­la Melanii, aby si spl­ni­la svůj sen, aby vše zvlád­la a poda­ři­lo se jí opuš­tě­ný dům pro­mě­nit v nád­her­ný pen­zi­on. Od této autor­ky jsem pro­za­tím nečet­la žád­nou kni­hu a urči­tě to brzy napra­vím. Zaujala mě svým oso­bi­tým sty­lem psa­ní, má úžas­nou před­sta­vi­vost a doká­že čte­ná­ře pod­ní­tit v to, aby si doká­zal před­sta­vit, v jakých mís­tech se v vlast­ně při popi­su romá­nu pohy­bu­je. V kni­ze nalez­ne­te sta­řič­ké dopi­sy, kte­ré vás pře­ne­sou do roku 1956. Román je roz­dě­len na 35 kapi­tol, má 312 stran, na začát­ku je epi­log, na kon­ci pro­log a podě­ko­vá­ní autor­ky všem, co se na kni­ze podí­le­li a kdo ji při psa­ní byli vel­kou opo­rou.

Ukázka z kni­hy:

Kathryn se zasmá­la a sle­do­va­la, jak sest­ra str­ká klíč do zám­ku a ote­ví­rá dve­ře. Když vešly dovnitř, dům byl cítit ztrouch­ni­vě­lým dře­vem a stá­řím. Melanie odho­di­la pří­ruč­ní taš­ku, kte­rá s žuch­nu­tím dopadla na sta­rou pod­la­hu. Do vzdu­chu se roz­lé­tl oblak pra­chu a obě se roz­kaš­la­ly. Staré kvě­ti­no­vé tape­ty ve vlh­ku zežlout­ly a v cárech vise­ly napůl odle­pe­né ze stěn.

Melanie oto­či­la vypí­na­čem a sta­rý lustr v salo­nu se roz­zá­řil jako obrov­ská zaš­lá náuš­ni­ce z bižu­te­rie, jíž chy­bě­lo pár kamín­ků. „Takže už zapnu­li elektři­nu, “ oddech­la si. „Aspoň to.“

„Nechceš se mnou přespat v hote­lu?“ zepta­la se Kathryn.

Melanie zavr­tě­la hla­vou, roz­hr­nu­la sta­ré těž­ké kraj­ko­vé závěsy na okně a roz­ví­ři­la dal­ší prach. „Sbalila jsem si s sebou nafu­ko­va­cí mat­ra­ci. Jestli to tady někdy chci pro­mě­nit ve fun­gu­jí­cí pen­zi­on, musím se hned pus­tit do pře­stav­by, abych co nejdřív vydě­lá­va­la.“

Kathryn se pochy­bo­vač­ně zadí­va­la do gale­rie v pat­ře. „Nebojíš se duchů?“

Melanie se zasmá­la. „Ani náho­dou.“

Jenže sta­teč­ně se tvá­ři­la jen před sestrou. Znala všech­ny ty his­tor­ky o muži, kte­rý tu žil sám od doby, co tenhle dům posta­vil.

A i když nikdy nemě­la důkaz, že stra­ší, roz­hod­ně se tu ve vzdu­chu vzná­šel smu­tek a celý dům jím byl pro­sy­cen.

Několik slov o autor­ce:

Jenny Haleová je autor­kou romá­nů pro ženy, kte­ré se pra­vi­del­ně umís­ťu­jí v žeb­říč­cích USA Today a Amazonu. Její tvor­ba se obje­vi­la v The Oprah Magazine, kde byla zařa­ze­na mezi top kni­hy, kte­ré si roz­hod­ně musí­te v létě pře­číst.

Čtenářky jejích romá­nů oce­ňu­jí poho­do­vou atmo­sfé­ru, rodin­né pro­stře­dí a roman­tic­ké lin­ky, kte­ré hře­jí u srd­ce.

Pokud zrov­na nepí­še, pod­ni­ká výle­ty se svou rodi­nou, se kte­rou žije v Nashvillu. Má man­že­la, dva syny a labra­do­od­la, kte­ré­ho by nej­rad­ši foti­la od rána do veče­ra.

 

Autorka: Jenny Haleová

Žánr: román pro ženy

Vydáno: 2023, Vydala Grada pod znač­kou COSMOPOLIS, Praha

Počet stran: 312

Vazba kni­hy: pev­ná šitá vaz­ba

ISBN: 978-80-271-3805-0

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,66195 s | počet dotazů: 272 | paměť: 71977 KB. | 24.07.2024 - 09:01:46