Kritiky.cz >

The Beach Boys: Harmonický sen z Kalifornie - Dokumentární pohled na legendární kapelu

Když se řek­ne „The Beach Boys“ tak se kaž­dé­mu hned vyba­ví vel­mi chytla­vé hity této legen­dár­ní „klu­či­cí“ ame­ric­ké kape­ly 60. let, jež se nebá­la expe­ri­men­to­vat, posou­vat hra­ni­ce v popo­vé hud­bě, a v nepo­sled­ní... Read more »

Andrew Giarelli podává zprávu z informační války: reflexe k filmu „20 dní v Mariupolu“

Zpráva o „infor­mač­ní“ vál­ce Andrew Giarelli Autor vyu­ču­je na praž­ské Anglo-American University Pojednání k fil­mu „20 dní v Mariupolu“ Nejznepokojivější oka­mžik hlu­bo­ce zne­po­ko­ji­vých „20 dní v Mariupolu“ Mstyslava Černova pro mě při­chá­zí na samém kon­ci.... Read more »

Nedělej Zagorku!

„Nedělej Zagorku!“ je 74 minut dlou­hý a vel­mi vře­lý doku­ment o jed­né z nej­zná­měj­ších čes­kých pěvec­kých legend, neza­po­me­nu­tel­né Hance Zagorové. Hanka Zagorová byla nejen skvě­lá zpě­vač­ka, ale i úžas­ná textař­ka, kte­rá do svých... Read more »

Karel

Celovečerní doku­men­tár­ní film “KAREL” potě­ší všech­ny pří­z­niv­ce a fanouš­ky zpě­vá­ka Karla Gotta a nechá je nahléd­nout do jeho sou­kro­mí, pod ono “zla­té pozlát­ko vel­ké­ho Mistra“. Tohoto neleh­ké­ho úko­lu se bra­vur­ně zhos­ti­la... Read more »

Meky

Meky, nebo-li cha­risma­tic­ký zpě­vák Miro Žbirka, byl legen­dou čes­ko­slo­ven­ské pop music, na kte­rou se jen tak těž­ko zapo­mí­ná. 78 minut dlou­hý doku­ment se sna­ží divá­ko­vi při­blí­žit nejen jeho sou­kro­mý... Read more »

Karel Svoboda: Šťastná léta

Tak tro­chu ze zvě­da­vos­ti jsme shléd­la čes­ký fil­mo­vý doku­ment o hudeb­ním skla­da­te­li a géni­o­vi – Karlu Svobodovi, jehož tex­ty pís­ní, a to i po něko­lik desí­tek let, se stá­le ješ­tě zpí­va­jí. Já osob­ně je... Read more »

Johnny vs. Amber: Od lásky k nenávisti

Dokument „Johnny vs. Amber: Od lás­ky k nená­vis­ti“ slib­ně lákal na nej­pou­ta­věj­ší oka­mži­ky soud­ní­ho pro­ce­su včet­ně roz­ho­vo­rů a repor­tá­ží z toho­to pří­pa­du, kte­rý doslo­va šoko­val celý svět. 43 minut dlou­hý doku­ment však... Read more »

V síti - Recenze - 90%

Režiséři Barbora Chalupová a Vít Klusák nám i díky penězům od veřej­nos­ti a divá­ků při­ná­ší nový celo­ve­čer­ní doku­ment jmé­nem V síti. Každý, kdo se o novin­ky zají­má urči­tě neměl šan­ci se vyhnout tomu­to feno­mé­nu.... Read more »

Free Solo – Recenze – 80%

Oscarem oce­ně­ný ame­ric­ký doku­ment Free Solo se zabý­vá výko­nem a osob­nos­tí tři­ce­ti­le­té­ho horo­lez­ce Alexe Honnolda, kte­rý se roz­ho­dl vylézt na skal­ní stě­nu El Capitan (což je 900 met­rů vyso­ký skal­ní... Read more »

Mimořádná zpráva – Recenze – 60%

Observační doku­ment reži­sé­ra, sce­náris­ty a pro­du­cen­ta Tomáše Bojara (Česká RAPublika, FC Roma) se natá­čel v redak­cích České tele­vi­ze a Hospodářských novin (a také troš­ku na Pražském hra­dě) během jed­no­ho dne v břez­nu roku 2017,... Read more »

Co NEsmíte vědět? Michael Morris tvrdě o tom, jaká je budoucnost lidstva

No, není to s dneš­ním svě­tem vůbec jed­no­du­ché. Na jed­nu stra­nu je tohle vel­mi depre­siv­ní čte­ní, pro­to­že jest­li na něm je jen polo­vi­na prav­dy (prav­dě­po­dob­nost tady je i pro těž­ké­ho rea­lis­tu),... Read more »

V Paprscích Slunce (Under the Sun) - Recenze - 75%

Dokument vznik­lý díky spo­lu­prá­ci něko­li­ka štá­bů. Mimo jiné Ruského, Německého a Českého. Velikou devi­zou je fakt, že doku­ment je o KLDR, což zna­me­ná, že mohl vznik­nout jen díky povo­le­ní tam­ní komu­nis­tic­ké... Read more »
Stránka načtena za 3,04633 s | počet dotazů: 201 | paměť: 47613 KB. | 20.06.2024 - 14:21:49