Kritiky.cz > Recenze her > Strange Brigade – nastal čas ulovit mumii

Strange Brigade – nastal čas ulovit mumii

word image
word image
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tvůrci z Rebellion se ve hře Strange Brigade z roku 2018 sna­ží pro­zkou­mat pro­stře­dí, kte­ré v her­ní oblas­ti nemá obdo­by. Jedná se o 30. léta a zasa­ze­ní je inspi­ro­vá­no kla­sic­ký­mi mon­st­ry, kon­krét­ně mumií. Ocitáte se tak v Egyptě, v roli jed­no­ho vybra­né­ho čle­na Strange Brigade, a vaším hlav­ním cílem je pro­bít se hor­da­mi mumií, zom­bie, kost­liv­ců a dal­ších nepřá­tel až k Seteki, pra­vě­ké čaro­děj­né krá­lov­ně, kte­rá vsta­la z mrtvých a chce za pomo­ci nekro­man­cie ovlád­nout svět.

Kooperativní akce jako správ­ná vol­ba

Strange Brigade je hlav­ně koo­pe­ra­tiv­ní hrou až pro 4 hrá­če. K hra­ní máte v základ­ní hře na výběr mezi čtyř­mi čle­ny bri­gá­dy, kte­ří sice lehce vybo­ču­jí ze zaje­tých ste­re­o­ty­pů (oprav­du pou­ze lehce), ale jinak se jed­ná v pod­sta­tě o 4 beze­jmen­né posta­vy, na kte­ré rych­le zapo­me­ne­te. Oproti posta­vám vyni­ká akce, té nepře­ká­ží vel­ké množ­ství zbra­ní, inven­tář ani zby­teč­ně vel­ké množ­ství skil­lů. Můžete se tak neru­še­ně věno­vat rubá­ní tun mon­ster.

Princip hry je veli­ce jed­no­du­chý a spo­čí­vá v pod­sta­tě pou­ze ve stří­le­ní, sle­do­vá­ní své­ho oko­lí a uska­ko­vá­ní. Při hře máte k dis­po­zi­ci hlav­ní zbraň (puš­ka, samo­pal nebo bro­kov­ni­ce), pis­to­li, gra­nát a talisman. Většinu času bude­te vyu­ží­vat hlav­ní zbraň, kte­rá jako jedi­ná má ome­ze­ný počet muni­ce. Pistole je v boji vcel­ku zby­teč­ná, má však neo­me­ze­ný počet muni­ce a své vyu­ži­tí nalez­ne zejmé­na při řeše­ní nepře­ber­né­ho množ­ství puzz­lů. Velikým pomoc­ní­kem je slot pro gra­ná­ty, kde lze mít růz­né výbuš­ni­ny od oby­čej­né­ho gra­ná­tu po miny, a jehož vyu­ží­vá­ní je ome­ze­no časem. Poslední mož­nos­tí, jak ve hře bojo­vat je talisman, což je for­ma magie a kaž­dá posta­va má na výběr jiné talisma­ny, kte­ré se nabí­je­jí sbí­rá­ním duší po zabi­tých nepřá­te­lích. Osobně hra­tel­nost vní­mám jako svě­ží a pří­jem­nou, a i pocit ze střel­by je dob­rý.

Další vel­ké plus hry je zasa­ze­ní. Autorům se poved­lo hru veli­ce dob­ře gra­fic­ky zpra­co­vat a loka­ce se neo­pa­ku­ji a půso­bí pří­jem­ně a ori­gi­nál­ně. Další vel­ké pozi­ti­vum hry, a pod­le mě také nej­lep­ší nápad auto­rů, je vypra­věč, kte­rý komen­tu­je všech­ny vaše akce, podob­ně jako tomu bylo u per­fekt­ní hry the Stanley Parable. Hlody vypra­vě­če mě oprav­du bavi­li, ale prav­dě­po­dob­ně díky jazy­ko­vé bari­é­ře nebu­dou mít stej­ný efekt pro hrá­če, kte­ří neu­mí ang­lic­ky.

Neuškodilo by vět­ší zamě­ře­ní na sólo hrá­če

Ač je koo­pe­ra­tiv­ní akce pro hru dobrou vol­bou, vní­mám zde vel­ké nedo­stat­ky pro sin­gle hrá­če. Tento pro­blém pla­tí pro vět­ši­nu koo­pe­ra­tiv­ních her, kde se zkrát­ka auto­ři až moc odklá­ní od sin­glepla­yer zážit­ku. Vzniká zde pro­blém v podo­bě absen­ce kva­lit­ní­ho a pou­ta­vé­ho pří­bě­hu a jaké­ko­liv inter­ak­ce mezi posta­va­mi. Což je pod­le mě ško­da, posta­vy mají poten­ci­ál, ale díky tomu že mezi sebou a s oko­lím nijak nein­ter­a­gu­jí stá­va­jí se z nich pou­ze beze­jmen­né ava­ta­ry. Podobný pocit jsem měl i z moti­va­ce hru hrát. Příběh mě oprav­du nemo­ti­vo­val a není zde ani žád­ný ode­my­ka­tel­ný obsah (kro­mě zbra­ní a talisma­nů). Nakonec jsem hru hrál jen pro­to, že svým zasa­ze­ním při­po­mí­na­la fil­mo­vou sérii Mumie a her­ní sérii Tomb Rider (ostat­ně z Tomb Ridera si moh­li auto­ři vzít klid­ně víc, hře by to jen pro­spě­lo). I přes­to jsem se ale stá­le více ode­bí­ral k jiným, pou­ta­věj­ším titu­lům.

Více na Kritiky.cz
ELITE ADDONS 2021-2022 pro NHL 09 Pro fanoušky herní série NHL 09 pro PC máme připravený Vánoční dárek....
Masivně populární World of Tanks zamíří v letošním roce... Masivně populární World of Tanks zamíří v letošním roce na Steam. Nevýhodou ale bude, že p...
Jak jsem se účastnila Zájezdu Máte rádi knihy Michala Viewegha? Já ano. Snad proto jsem se moc těšila na jeho Účastníky z...
Jednou skautem – navždy skautem - 07 ...
X-Men: Apokalypsa Po snímku X-Men: Budoucí minulost se režisér Bryan Singer rozhodl posunout tuto filmovou sérii ...

Poslední hře­bí­ček do rakve auto­ři hře zasa­di­li tím, jakým způ­so­bem se posta­vi­li k DLC obsa­hu. V rám­ci DLC nabí­ze­jí 5 nových hra­tel­ných postav a jed­nu pří­bě­ho­vou kam­paň, kte­rou roz­dě­li­li na 3 samo­stat­ně pro­dej­né čás­ti. Za mě je ten­to pří­stup neak­cep­to­va­tel­ný. Autoři měli zvo­lit mož­nost posta­vy kou­pit, ane­bo ode­mknout her­ní­mi úspě­chy – to by před­sta­vo­va­lo dosta­teč­nou moti­va­ci hru hrát.

V pří­pa­dě Strange Brigade se jed­ná o hru, kte­rá před­sta­vu­je pří­jem­nou jed­no­hub­ku, vyzna­ču­jí­cí se dobrou, neru­ši­vou hra­tel­nos­tí a pří­jem­ným gra­fic­kým zpra­co­vá­ním. Je to svě­ží a vtip­ná hra, kte­rou bohu­žel potá­pí pře­hna­ná cham­ti­vost auto­rů a malé zamě­ře­ní na sin­gle pla­yer hrá­če. Díky těm­to sku­teč­nos­tem tak hra skon­čí v pro­pad­liš­ti dějin, což je ško­da, pro­to­že poten­ci­ál roz­hod­ně má.

60 %

Foto: Rebellion


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Resident Evil 4 Chainsaw Demo12. března 2023 Resident Evil 4 Chainsaw Demo Přežití je jen začátek. Vyzkoušejte si Resident Evil 4, který je předělávkou původní hry vydané v roce 2005. Toto demo se skládá ze speciálně upravené verze úvodní sekvence hry a lze jej […] Posted in Novinky ze světa her
  • Assassin’s Creed III19. února 2023 Assassin’s Creed III Třetí díl úspěšné série hry Assassin’s Creed III je světě a rozhodně stojí zato. S novodobým Assassinem se vydáte opět do doby křížových výprav, kde budete bojovat na život a na smrt. […] Posted in Retro games
  • Bulanci - 2022 - Nejslavnější hra polštářů se vrací.15. listopadu 2022 Bulanci - 2022 - Nejslavnější hra polštářů se vrací. Po dlouhých 20 letech si můžete zahrát slavné „Bulánky“ v nejnovější verzi. Vývojáři přibližně před rokem vyzkoušeli podporu svých fanoušků akcí na Startovači a jejich snaha byla […] Posted in Novinky ze světa her
  • A Plague Tale: Requiem20. října 2022 A Plague Tale: Requiem Před několika lety přišel první A Plague Tale: Innocence, kde jsme se vrhli do středověků s hlavními postavami Amicií a jejím bratrem Hugem. Druhý díl, který vyšel před několika dny, […] Posted in Recenze her
  • Star Wars Jedi: Fallen Order – konečně zase dobrá hra ze světa Star Wars20. října 2022 Star Wars Jedi: Fallen Order – konečně zase dobrá hra ze světa Star Wars EA patří mezi vydavatele, kterým se v posledních letech spíše nedaří, alespoň co se kvality vydaných titulů týče. Dostáváme od nich tak pouze bugy prorostlé nedodělané tituly bez nápadu […] Posted in Recenze her
  • 1428: Shadows over Silesia20. října 2022 1428: Shadows over Silesia Není nad to, když tvůrce dělá na hře skoro sám. Jednou ze her, která má minimum tvůrců, je Středověká hra 1428: Shadows over Silesia. Je to česká hra a český web by měl recenzovat hlavně […] Posted in Recenze her
  • Mad Max – šílená jízda po prázdné pustině20. srpna 2022 Mad Max – šílená jízda po prázdné pustině V roce 2015 vyšel film Šílený Max – zběsilá cesta, který do dnešní doby platí za jeden z nejlepších filmů vůbec. A ve stejném roce přišla na světlo světa i zběsilá akční adventura Mad Max. […] Posted in Recenze her
  • Lego Star Wars: The Skywalker Saga10. dubna 2022 Lego Star Wars: The Skywalker Saga Je tomu už opravdu šest let, co vyšla poslední Lego hra dle filmu. LEGO STAR WARS: The Force Awakens pokračovala v sériích Lego her dle slavných filmů. První byla v roce 2005 Star Wars, […] Posted in Recenze her
  • Batman: Arkham Knight28. února 2022 Batman: Arkham Knight Vzhledem k tomu, že GTA V běhá plynule, hra, která vyjde v podobnou dobu, by mohla také běžet rychle a plynule. Začal jsem hrát i starší verze, abych měl s čím srovnávat, a bohužel mě hra […] Posted in Retro games
  • Far Cry 6 – kritika Ubisoftu skrz jejich poslední titul1. února 2022 Far Cry 6 – kritika Ubisoftu skrz jejich poslední titul Ubisoft už dlouhá léta platí za jeden z hráčských pilířů. Ostatně na trhu jako videoherní vývojář a vydavatel působí jíž od roku 1986 a má za sebou nespočet titulů, mezi něž patří […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41518 s | počet dotazů: 274 | paměť: 69792 KB. | 05.12.2023 - 12:02:59