Kritiky.cz > Horory > Larva (2005)

Larva (2005)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nikdy neví­te co jíte, hlav­ně pokud vašim zví­řa­tům dává­te tes­to­va­cí krmi­vo. Jaké to potom může mít násled­ky? Podívejte se na ten­to film od spo­leč­nos­ti Nu Image.

Poblíž měs­teč­ka Host jed­né noci vyra­zí čtve­ři­ce mla­dých lidí na pas­t­vi­ny. Dva mla­dí­ci chtě­jí uká­zat svým hol­kám zají­ma­vý doby­tek. Zvířata jen bez hnu­tí sto­jí a nehý­ba­jí se. Když u jed­no­ho zví­ře­te uvi­dí, jak se mu něco hýbe v žalud­ku, ute­čou...

Režie: Tim Cox
Rok výro­by: 2005
Délka: 96 min
Země: USA / Německo

Hrají:
Vincent Ventresca ... (Dr. Eli Rudkus)
Rachel Hunter ... ( Hayley Anderson)
William Forsythe ... ( Jacob Long)
David Selby ... (Fletcher Odermatt)
Robert Miano ... (Sheriff Lester)
...a dal­ší

V tu dobu při­jíž­dí do měs­ta nový zvě­ro­lé­kař Eli Rudkus. K jeho prv­ní­mu pří­pa­du ho zavo­lá far­mář Long. Jedna jeho krá­va je mrt­vá a dru­há má něja­kou infek­ci. Při odbě­ru sto­li­ce nara­zí na malé hlís­ty a tak si je vez­me do své labo­ra­to­ře na prů­zkum. Zjistí, že po dote­ku s krví začí­ná para­zit nabý­vat na veli­kos­ti. Ve měs­tě má hlav­ní slo­vo spo­leč­nost Host Tender Meats. Jejím vlast­ní­kem je sta­ros­ta Odermatt a fir­ma pra­cu­je na novém krmi­vu pro doby­tek. Farmářům zdar­ma dává tes­to­va­cí vzo­rek na krme­ní zví­řat. Doktor Rudkus brzy zjis­tí, že para­zi­ti jsou zmu­to­va­ný druh moto­li­ce. Jenže nena­pa­dá jen zví­řa­ta, ale sta­ne se i hroz­bou pro oby­va­te­le měs­ta. Nikdo mu ze začát­ku nevě­ří, ale vše se má brzy změ­nit.

Tim Cox je vel­kým stra­šá­kem pro všech­ny fan­dy horo­ro­vé­ho žán­ru. Jeho fil­my jsou pro všech­ny poma­lu noč­ní můrou. Beznadějný scé­nář, hroz­né efek­ty, kopí­ro­vá­ní scén - to všech­no může­te najít v jeho dílech. Jako pří­klad uve­du dva fil­my - Mamut a Příšera.

Herecké obsa­ze­ní toho fil­mu je už lep­ší. Hrají zde dost zná­mí her­ci, ale i když mají dob­ré herec­ké vlo­hy, nemů­žou zahrát lépe posta­vu, pro kte­rou je napsán stu­pid­ní scé­nář.

Rachel Hunter: býva­lá man­žel­ka zpě­vá­ka Roda Stewarta. Úspěšná model­ka a hereč­ka. Zahrála si ve fil­mech Pendulum, Rock Stars. V tom­to fil­mu si zahrá­la práv­nič­ku a byl na ní už hod­ně vidět při­bý­va­jí­cí věk (ach jo, a tako­vá to byla žen­ská). Ale zpět k její­mu výko­nu. Moc pří­le­ži­tos­ti nedo­sta­la, ale i tak toho moc nepřed­ved­la. Už jsem od ní viděl lep­ší.

Vincent Ventresca: pat­řil asi k tomu nej­lep­ší­mu ve fil­mu. Jeho nevin­ný kukuč a hlav­ně cel­kem půso­bi­vé cho­vá­ní na mě udě­la­lo dojem. Nicméně pat­ří mezi her­ce, kte­ří se nedo­ká­žou pro­sa­dit do lep­ších fil­mů a tak na ně zby­dou jen ty prů­měr­né a pod­prů­měr­né. Zahrál si tře­ba v Mamutovi a Dead and Breakfast.

William Forsythe: hra­je pře­de­vším zápor­né posta­vy a tady je jed­na z vel­mi mála klad­ných rolí. Stárnoucího cho­va­te­le dobyt­ka zahrál dob­ře což o to, ale v tomhle pod­prů­měr­ném fil­mu se ztra­til jako ryba ve vodě. Nejvíc se mi asi líbil jeho arse­nál zbra­ní ve stá­ji. Znát ho může­te z fil­mů Nemilosrdná spra­ve­dl­nost, Highway Hitcher, Devil’s Rejects nebo Halloween (2007)

Tenhle film je špat­ný sko­ro po všech strán­kách. Možná kdy­by se napsa­né­ho scé­ná­ře ujal jiný reži­sér, byl by to lep­ší prů­měr, pro­to­že zas až tak špat­ný není. Jenže v tom­to pro­ve­de­ní (no ško­da slov). Vizuální efek­ty zmu­to­va­ných para­zi­tů byly směš­né. Zatím co na začát­ku to byly ješ­tě sluš­né lar­vy, po opuš­tě­ní těla hos­ti­te­le vypa­da­ly jako neto­pý­ří cho­bot­ni­ce. Na kon­ci fil­mu, kdy už jich bylo obrov­ské množ­ství, jsem si při­pa­dal jako ve zlém snu. Kdyby měl film o 20 minut méně, bylo by to jen dob­ře.

Mohli jste si všim­nout i mno­hých nelo­gic­kých věcí, jako napří­klad sto­jí­cí­ho mrt­vé­ho býka, kte­rý když spa­dl na zem, začal dýchat a potom z něj vylez­la... Úplná blbost je para­zit s páte­ří. Ten, kdo to napsal, musel být pěk­ně v lihu. Nejvíc jsem se asi zasmál při rych­los­ti, jakou se pohy­bo­val para­zit po stro­pě, i Spiderman by se sty­děl.  Na tenhle film se musí­te dívat s vel­kou rezer­vou. Náročný divák by to neměl ani zapí­nat, pro ty z vás kdo se chce poba­vit nad tím, co je mož­né nato­čit, můžu jen dopo­ru­čit. Společnost Nu Image se opět vyzna­me­na­la.

Hodnocení:
Moje osob­ní hod­no­ce­ní je někde mezi 20-30%, a to jen a pou­ze za herec­ké obsa­ze­ní. Kdyby to nato­čil někdo jiný, bylo by to urči­tě na lep­ší úrov­ni.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • RECENZE – NEŽ BUDE POZDĚ30. března 2021 RECENZE – NEŽ BUDE POZDĚ Autorka: Jenny BlackhurstPřeklad: Petra KrámkováNakladatelství: DominoRok vydání v ČR: 2021Počet stran: 336ISBN: 978-80-7498-420-4Anotace:Karen byla odjakživa tím, ke komu si všichni […] Posted in Recenze knih
  • Meg, The (2018)13. listopadu 2018 Meg, The (2018) Jason Statham se tentokrát musí poprat se samotným Megalodonem a že to bude vyrovnaný souboj… Moderní podmořskou základnu "Mana One" navštíví její mecenáš, ambiciózní a […] Posted in Horory
  • Sestra II (The Nun II) – Recenze – 30 %19. září 2023 Sestra II (The Nun II) – Recenze – 30 % Horor Sestra II je nejen pokračováním filmu Sestra z roku 2018, ale zároveň jde o jubilejní desátý snímek vycházející z duchařského světa filmové série V zajetí démonů, do nějž spadá třeba […] Posted in Filmové recenze
  • Mumie USA / The Mummy 201721. prosince 2016 Mumie USA / The Mummy 2017 Do Mumie roku 2017 byl obsazen Tom Cruise, na internetu teď obíhá trailer, ve kterém se nepodařilo doplnit při jeho premiéře zvukové efekty. Tak je plný hekání, křičení a samozřejmě […] Posted in Zajímavosti
  • Altaïr komiks – #00822. září 2016 Altaïr komiks – #008 Posted in Komiks
  • Triangle (2009)28. prosince 2013 Triangle (2009) Vstoupit na palubu tohoto parníku, byla jejich největší chyba v životě. Kterou budou muset zaplatit hned několikrát… Unavená Jess si potřebuje odpočinout od svého […] Posted in Horory
  • Holky z červeného gauče (2021) (seriál)21. března 2021 Holky z červeného gauče (2021) (seriál) La Casa de Puta!!3 hodinová pánská erekce a Jízda jak Prase!Tvůrci stojící za La Casa de Papel vyměňili banku a lupiče za bordel a štětky a je to výborný, byť nic pro feministky, jelikož z […] Posted in Krátké recenze
  • Český free-to-play survival Vigor od Bohemia Interactive...9. prosince 2020 Český free-to-play survival Vigor od Bohemia Interactive... Český free-to-play survival Vigor od Bohemia Interactive (DayZ, Arma) vychází pro PlayStation 4 a PlayStation 5. Hra už je delší dobu dostupná také na Nintendo Switch. Posted in Krátké herní aktuality
  • Na západní frontě klid31. října 2022 Na západní frontě klid „Kdybychom se vrátili domů v roce šestnáctém, rozpoutali bychom z bolesti a síly našich prožitků vichřici. Až se vrátíme teď, budeme unavení, zdrcení, vyhořelí, z kořenů vyvrácení a bez […] Posted in Knihy k maturitě
  • Xenomorf H.R. Gigera, příliš erotický pro Vetřelce 3, je vystaven na českém hradě9. června 2023 Xenomorf H.R. Gigera, příliš erotický pro Vetřelce 3, je vystaven na českém hradě Jedna z nejikoničtějších filmových hororových bytostí vtrhne příští týden do jednoho z nejkrásnějších zámků České republiky, neboť do Zámecké jízdárny na úchvatném zámku v Hluboké nad […] Posted in Filmové a televizní aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,86592 s | počet dotazů: 269 | paměť: 72194 KB. | 24.05.2024 - 23:53:50