Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > STVOŘITEL

STVOŘITEL

428656487 10223295806535536 757441872170074290 n
428656487 10223295806535536 757441872170074290 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Akčně ladě­né sci-fi STVOŘITEL je film, kte­rý niko­ho neu­ra­zí a nao­pak pří­jem­ně nala­dí na skvě­le strá­ve­ný večer. Pokud však oče­ká­vá­te thriller plný napě­tí, bojo­vých scén, kde jste neu­stá­le na trní, co se zas při­ho­dí, tak radě­ji pře­pně­te na jiný kanál.
Samotný začá­tek fil­mu začí­ná v oka­mži­ku, kdy vrcho­lí vál­ka mezi lid­mi a ukrý­va­jí­cí se umě­lou inte­li­gen­cí na exo­tic­kém ost­ro­vě, kdy se v jed­né chví­li idy­lic­ké oka­mži­ky plné pří­sli­bu nadě­je, štěs­tí a oče­ká­vá­ní se změ­ní v jed­nu lid­skou tragé­dii.
Při sna­ze vymý­tit do zárod­ku nežá­dou­cí umě­lou inte­li­gen­ci při­chá­zí hlav­ní hrdi­na Joshua o to nej­cen­něj­ší na svě­tě, co kdy měl, a to o svo­jí milo­va­nou ženu a nena­ro­ze­né dítě. Při této posled­ní misi sám utr­pěl nejen šrá­my na těle, ale pře­váž­ně na duši.
S tou­to neče­ka­nou ztrá­tou se Joshua nikdy nesmí­řil a stá­le tak tro­chu dou­fal, že je tu ale­spoň malič­ká nadě­je na to, že se i přes­to všech­no něja­kým způ­so­bem jeho žena zachrá­ni­la a žije někde v ústra­ní. Jako blesk z čis­té­ho nebe je mu z vyš­ších míst nabíd­nu­ta nová mise, aby se dostal pří­mo ke Stvořiteli a zabil ho dřív, než vypus­tí do obě­hu svůj nový vyná­lez v podo­bě vel­mi účin­né zbra­ni, jež by moh­la vyhu­bit celé lid­stvo.
Naivní býva­lý elit­ní agent Joshua, zma­ni­pu­lo­ván vidi­nou, že jeho žena stá­le žije a pomá­há Stvořiteli v jeho dílu, nastu­pu­je nebez­peč­nou misi, kde půjde doslo­va o život. To však ješ­tě netu­ší, že bude před­ho­zen samot­né­mu vlku v berán­čím rou­še.
Joshua je vel­mi zasko­čen, neboť tou zbra­ní, jež má buď zni­čit nebo nao­pak zachrá­nit svět, je Alfie v podo­bě malé­ho, nevin­né­ho a i tak tro­chu bez­bran­né­ho dítě­te. Tím se dostá­vá do vel­mi neleh­ké situ­a­ce a na povrch vyplou­va­jí jeho emo­ce, jež vnitř­ně boju­jí­cí s morál­ní­mi hod­no­ta­mi. Na jakou stra­nu se nako­nec Joshua při­klo­ní?
Poslechne strikt­ně roz­ka­zy z vyš­ších míst, ane­bo bude­me nao­pak svěd­ky toho, jak se odví­jí otcov­ské ambi­ce a tou­ha brá­nit bez­bran­né, i když s vel­kou silou a inte­li­gen­cí, dítě? A kdo je jeho mat­ka? Dokáže umě­lá inte­li­gen­ce chá­pat a pro­ží­vat hlu­bo­ké pou­to se svou mat­kou, otcem, cítit bolest, smu­tek, strach či zkla­má­ní? Dokáže se sama roz­ho­do­vat a nést za své činy zod­po­věd­nost?
Filmový děj je zasa­zen do vel­mi skvě­le pro­pra­co­va­né­ho a bar­vi­tě doko­na­lé­ho pro­stře­dí, že se někdy při­stih­ne­te nad tím, jak žasne­te nad tou krá­sou a všu­dy pří­tomně sála­jí­cí atmo­sfé­rou pro­stře­dí. 
Navíc je ode­všad cítit sou­lad mezi člo­vě­kem a umě­lou inte­li­gen­cí, a to vše naru­šo­va­né těmi „naho­ře moc­ný­mi“, jež mají strach z umě­lé inte­li­gen­ce, že by se jed­no­ho dne moh­la obrá­tit pro­ti člo­vě­ku, a tudíž je lep­ší vůči ní zakro­čit v počát­ku.....
Na jed­né stra­ně jsme svěd­ky toho, jak v pokli­du, spo­lu s východ­ním uče­ním a moud­ros­tí žijí tyto dva dru­hy ved­le sebe, obdě­lá­va­jí spo­leč­ně políč­ka někde v Asii, děti si spo­leč­ně hra­jí a cho­dí do ško­ly a na stra­ně dru­hé „poli­ti­ka moc­ných“ úto­čí, aby ple­ni­la, niči­la a uplat­ňo­va­la geno­ci­du vůči umě­lé inte­li­gen­ci.
Samotné vyob­ra­ze­ní robo­tů a umě­lé inte­li­gen­ce je skvě­le pro­pra­co­va­né, že se vám v jed­nu chví­li zdá, že kro­mě díry v hla­vě, jsou jejich tvá­ře mno­hem lid­štěj­ší než tvá­ře samot­ných lidí. A obsa­ze­ní Alfie mla­dič­kou hereč­kou, z kte­ré nevin­nost sama ply­ne, je napros­to geni­ál­ní, neboť se do ní zami­lu­je­te hned od prv­ní­ho oka­mži­ku. Údajné zlo, jež doká­že ublí­žit jen ve jmé­nu páchá­ní dob­ra.
Film STVOŘITEL je skvě­lá podí­va­ná, u kte­ré se urči­tě nebu­de­te nudit, a v myš­len­kách se k němu bude­te vra­cet, neboť na svě­tě není všech­no čer­né a bílé.....
STVOŘITEL
Už nyní na @disney+
Akční/Drama/Sci-fi/Thriller
USA, 2023
Stopáž: 134 minut
Režie: Gareth Edwards
Scénář: Gareth Edwards, Chris Weitz
Kamera: Greig Fraser, Oren Soffer
Hudba: Hans Zimmer
Hrají: John David Washington, Madeleine Yuna Voyles, Gemma Chan, Allison Janney, Ken Watanabe, Ralph Ineson, Marc Mechaca, Sturgill Simpson, Amar Chatha-Patel a jiní.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,34831 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72122 KB. | 19.04.2024 - 16:53:45