Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > NIKDO TĚ NEZACHRÁNÍ

NIKDO TĚ NEZACHRÁNÍ

scale
scale
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak tro­chu ze zvě­da­vos­ti jsem zkouk­la psy­cho­lo­gic­ký sci-fi horor „Nikdo tě neza­chrá­ní“, a musím říci, že mě mile pře­kva­pil, a hlav­ně po celou dobu udr­žel v mra­zi­vém napě­tí a v něko­li­ka momen­tech dokon­ce i pří­jem­ně poba­vil. 

Kdyby mi někdo na začát­ku řekl, že se jed­ná o němý horor s pou­hou jedi­nou hereč­kou, tak bych mu asi do tvá­ře vpá­li­la, že se asi úpl­ně zbláz­nil, a že kou­kat na něco tako­vé­ho je ako­rát tak ztrá­ta času. Opak je však prav­dou. 

Samotný reži­sér Brian Duffield a kře­hce vypa­da­jí­cí Kaitlyn Dever coby hrdin­ka toho­to fil­mu, se této nejed­no­du­ché role zhos­ti­ly napros­to bra­vur­ně a pro divá­ka při­pra­vi­ly skvě­lý fil­mo­vý záži­tek.

Hodina a půl utek­la jako voda a já jsem si tepr­ve na kon­ci fil­mu uvě­do­mi­la, že všech­na vyřče­ná slo­va ve fil­mu by se dala napo­čí­tat na prs­tech jed­né ruky.

Celý pří­běh se točí kolem talen­to­va­né mla­dé ženy Brynn, kte­rá žije poklid­ný život v domě své­ho dět­ství, ve kte­rém roz­ví­jí svo­jí tvůr­čí kre­a­ti­vi­tu.

Na prv­ní pohled se zdá, že si vysta­čí napros­to sama bez spo­leč­nos­ti jiných lidí, ale brzy pocho­pí­me, že na okra­ji spo­leč­nos­ti, dale­ko od své komu­ni­ty, neži­je jen tak.... něco tady totiž nehra­je. Jaké děsi­vé tajem­ství z minu­los­ti jí pro­ná­sle­du­je?

Hned na začát­ku však pomy­sl­ná poklid­ná idyl­ka kon­čí: Jednou v noci totiž Brynn neče­ka­ně vyru­ší podiv­né zvu­ky při­chá­ze­jí­cí ze spod­ní čás­ti její­ho domu. To ješ­tě netu­ší, že od toho­to oka­mži­ku bude muset čelit mimo­zem­ským bytos­tem a doslo­va s nimi bojo­vat o svůj holý život a pře­ži­tí.

To však není všech­no, mimo­zemš­ťa­ni mají s Brynn své vlast­ní úmys­ly, od kte­rých se nene­cha­jí jen tak snad­no odra­dit.

„Nikdo tě neza­chrá­ní“ mě napros­to nadchnul, ne pro pří­běh plný napě­tí a mráz nahá­ně­jí­cí zvu­ky a svě­tel­né efek­ty, ale pro posel­ství, jež při­ná­ší pozor­né­mu divá­ko­vi. Nikdo tě neza­chrá­ní, pokud ty sama nechceš, neza­chrá­níš se.

Je to film o umě­ní čelist své­mu vlast­ní­mu stra­chu (ať už je to coko­liv), posta­vit se mu čelem a nescho­vá­vat, pro­to­že pokud se vyrov­ná­te se svý­mi těž­ký­mi bře­me­ny z minu­los­ti, svý­mi vnitř­ní­mi nega­tiv­ní­mi emo­ce­mi, tak tepr­ve potom může­te začít žít šťast­ný život obklo­pe­ni lid­mi, jimž na vás aspoň tro­šič­ku zále­ží.

Nikdo tě neza­chrá­ní je sice němý film s jed­nou hereč­kou, ale o to sil­něj­ší záži­tek ve vás zane­chá, nasa­je do vás vel­kou šká­lu emo­cí od stra­chu, odpuš­tě­ní, pocho­pe­ní, tak i spous­tu zají­ma­vých myš­le­nek...

NIKDO TĚ NEZACHRÁNÍ

Žánr: horor, sci-fi, thriller

Datum vydá­ní: 2023

Délka: 1 hodi­na 33 minut

Režie Brian Duffield

Hrají: Kaitlyn Dever


Podívejte se na hodnocení Nikdo tě nezachrání na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,93855 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71796 KB. | 29.02.2024 - 06:31:06