Kritiky.cz > Recenze knih > Zahrádkářův rok-báječný diář pro každého zahrádkáře

Zahrádkářův rok-báječný diář pro každého zahrádkáře

138753 Kniha Zahradkaruv rok Grada 350 0 fit
138753 Kniha Zahradkaruv rok Grada 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte doma zahrád­ku? Pěstujete rádi vše mož­né? Chcete si své poznám­ky zapi­so­vat do diá­ře? Tak prá­vě vám je urče­na kni­ha s názvem Zahrádkářův rok, kte­rou vyda­la Grada Publishing. 

Co zde najde­te? Především mno­ho rad a nápa­dů pro vaši zahrád­ku, mož­nost zazna­me­ná­vat si své pěs­ti­tel­ské poznatky, data, kdy jsem co vyse­la, zasá­ze­la, či sklí­ze­la, také pro­stor k vlast­ní­mu hod­no­ce­ní, co se daři­lo a co ne. Taktéž nechy­bí poznám­ky, jak a kdy udě­lat správ­ný řez strom­ků, co v daný čas vysá­zet, co kdy sklí­zet, rady, jak o své rost­li­ny pečo­vat, jak se zba­vit škůd­ců, jaké postu­py i prá­ce je tře­ba dělat v daný čas, jak pečo­vat o své kvě­ti­ná­če. Najdete zde i zají­ma­vé bylin­ko­vé tipy. Také jak si vyro­bit super hno­ji­vo, jak pěs­to­vat levan­du­li, dal­ší trval­ky nebo také česnek. Jak zazi­mo­vat zahrád­ku a jak se pak při­pra­vit na dal­ší sezó­nu. Najdete zde také rady, jak pečo­vat o krmít­ko pro ptáč­ky na vaší zahrád­ce.

Nádherný, uni­ver­zál­ní diář pro všech­ny zahrád­ká­ře mě nadchl od prv­ní stra­ny. Fotografie i ilu­stra­ce děla­jí ten­to diář ješ­tě hez­čí. Líbí se mně jeho obsa­ho­vé zamě­ře­ní i to, jak vypa­dá. Je pře­hled­ný, sro­zu­mi­tel­ně psa­ný s mno­ha zají­ma­vost­mi, kte­ré jsem si moc ráda pře­čet­la a uvě­do­mi­la si, že se o svou zahrád­ku i oko­lí sta­rám hez­ky. Je to můj vel­ký koní­ček. Mám bylin­ko­vou zahrád­ku, dále také něko­lik ska­lek a pak paře­niš­tě s papri­ka­mi a ješ­tě mno­ho záhon­ků se zeleninou-česnekem, mrkví, petr­že­lí, cibu­lí a mno­ho dal­ších, kte­ré pak sklí­zím a na pod­zim postup­ně zpra­co­vá­vám. Podobný diář si před lety vedl můj tatí­nek, kam si zazna­me­ná­val své zahrád­kář­ské úspě­chy i neú­spě­chy. Byl to oby­čej­ný škol­ní sešit. Tento diář je napros­to výji­meč­ný. Určitě potě­ší všech­ny zahrád­ká­ře, všech­ny milov­ní­ky pěs­to­vá­ní vše­ho mož­né­ho. Letos to bude úpl­ně jiné pěs­to­vá­ní. Připravte se na novou pěs­ti­tel­skou sezó­nu a nenech­te se ničím pře­kva­pit.

Báječný prů­vod­ce pro všech­ny zahrád­ká­ře.

Ukázka z kni­hy:

Co může­me vysít a vysa­dit v břez­nu?

V břez­nu se vysé­vá vět­ši­na záho­no­vých rost­lin. Můžeme je mít buď ve skle­ní­ku, nebo na para­pe­tu za oknem.

Nezapomeneme si pře­číst návo­dy na sáč­ku s osi­vem, uvá­dě­jí i ter­mí­ny výse­vu, pře­sa­zo­vá­ní i kvě­tu, či plo­du.

Některá semín­ka let­ni­ček lépe klí­čí potmě. Nezapomeneme tedy kvě­ti­náč­ky zakrýt tma­vým papí­rem či něja­kou folie.

Je také ide­ál­ní čas na výsad­bu cibu­lí lilií-dávají se do dva­a­půl­krát vět­ší hloub­ky, než jsou ony samy. Lilie špat­ně sná­še­jí těž­ké, jílo­vi­té půdy, pro­spí­va­jí spí­še v humóz­ní.

Nezapomínáme, že bře­zen je posled­ní měsíc, v němž by se měly sázet pro­s­to­ko­řen­né keře a strom­ky.

Pokud se ješ­tě hlá­sí o slo­vo mra­zí­ky, je nut­né někte­ré strom­ky zku­sit ochrá­nit zahrad­nic­kou lát­kou či netka­nou tex­ti­lií.

Bylinkový tip

Bazalka posvát­ná (Ocimum sanctum) je aro­ma­tic­ká byli­na s význam­ný­mi léčeb­ný­mi účin­ky, půvo­dem z jiho­vý­chod­ní Asie.

Má adap­to­gen­ní vlast­nos­ti, kte­ré pomá­ha­jí tělu lépe zvlá­dat stres a úzkost. Obsahuje anti­o­xi­dan­ty a má imu­no­mo­du­lač­ní účin­ky, což zna­me­ná, že posi­lu­jí obra­ny­schop­nost těla.

Tradičně se pou­ží­vá k léč­bě nachla­ze­ní a chřip­ky, zejmé­na při rýmě a horeč­ce. Osvědčila se při pod­půr­né léč­bě drob­ných kož­ních infek­cí a zra­ně­ní. Má pro­ti­zá­nět­li­vé vlast­nos­ti a může být uži­teč­ná při léč­bě zánět­li­vých one­moc­ně­ní.

Autoři: kolek­tiv auto­rů

Odpovědná redak­tor­ka: Hana Fruhwirtová

Fotografie a ilu­stra­ce: Adobe Stock, Pixabay

Žánr: pří­ruč­ka pro zahrád­ká­ře

Vydáno: 2023, Vydala Grada Publishing, a.s., Praha

Počet stran:144

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná vaz­ba s klo­pa­mi

ISBN: 978-80-271-3875-3

Knihu může­te kou­pit zde:

Zahrádkářův rok - Kolektiv auto­rů | Knihy Grada


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,03430 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71983 KB. | 20.07.2024 - 14:05:19