Kritiky.cz > Recenze knih > Kolik smyslů máš? Encyklopedie lidských a zvířecích smyslů

Kolik smyslů máš? Encyklopedie lidských a zvířecích smyslů

pictureprovider
pictureprovider
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Víte, že chu­ťo­vé recep­to­ry se kaž­dých 7 až 10 dní zce­la obmě­ní, že bar­vosle­post posti­hu­je až 8 % mužů a nece­lé pro­cen­to žen? Víte, k čemu slou­ží noci­cep­to­ry, co je tape­tum či pro­pri­o­cep­ce? Pokud se toto a ješ­tě mno­hem více chce­te dozvě­dět, tak prá­vě vám je urče­na novin­ka nakla­da­tel­ství Portál, jenž má název Kolik smys­lů máš? Věřte, že vás zaujme, tak jako mně a nebu­de ji chtít zavřít. 

Kniha Kolik smys­lů máš? Vás pro­ve­de vše­mi uve­de­ný­mi smys­ly od A až do Z, jak u nás lidí, tak i u zví­řat. Každý ze smys­lů je podrob­ně a detail­ně popsa­ný. Najdete zde mno­ho zají­ma­vos­tí, obráz­ky, i růz­né bub­li­ny, v nichž jsou zají­ma­vé tex­ty. Autorka neo­po­mně­la poví­dá­ní o ves­ti­bu­lár­ním apa­rá­tu, kte­rý dodá­vá moz­ku infor­ma­ce o pohy­bu, polo­ze hla­vy a pro­sto­ro­vé ori­en­ta­ci. Autorka vel­mi pou­ta­vou for­mou popi­su­je smys­ly, jak je vyu­ží­va­jí zví­řa­ta, co je pro ně typic­ké a jak se jejich smys­lo­vé orgá­ny liší od těch našich lid­ských.

Na kon­ci kni­hy je uve­den slov­ní­ček poj­mů, kte­ré vysvět­lu­je názvy, kte­rým mož­ná nero­zu­mí­te.

Hmat, chuť, čich, zrak, sluch je našich 5 základ­ních smys­lů, bez kte­rých by naše tělo nemoh­lo fun­go­vat. Vnímáme jimi mno­ho infor­ma­cí. Naše tělo je plné smys­lo­vých buněk. Ty pře­dá­va­jí infor­ma­ce daným orgá­nům. Tyto pro­ce­sy jsou nesmír­ně zají­ma­vé a fas­ci­nu­jí­cí.

Kniha vel­mi pou­ta­vou for­mou vyprá­ví o tom, jak fun­gu­jí naše smys­ly v lid­ském, ale i zví­ře­cím svě­tě. Tato ency­klo­pe­die je napros­to skvě­lá a nemě­la by chy­bět v žád­né kni­hov­nič­ce. Doporučím ji zví­da­vým dětem od 6 let, jejich zví­da­vým rodi­čům, pra­ro­di­čům, ale i uči­tel­kám mateř­ských i základ­ních škol. Její čte­ní a pro­hlí­že­ní jsem si moc uži­la. Nádherné ilu­stra­ce Becky Thorns dopl­ňu­jí mno­ho zají­ma­vos­tí a činí tak tuto ency­klo­pe­dii výji­meč­nou. Líbí se mně její obsa­ho­vé zamě­ře­ní, ale i to, jak je kni­ha zpra­co­va­ná. Velmi zda­ři­lé dílo z per Cathy Evans vás roz­hod­ně nadchne, tak jako mně. Smysly jsou vel­mi zají­ma­vé a fas­ci­nu­jí­cí. Stále je na nich co obje­vo­vat. Bez nich by neby­lo nic.

Tuto kni­hu jsem si k recen­zi nevy­bra­la náho­dou. Viděla jsem ji v edič­ním plá­nu nakla­da­tel­ství Portál a netr­pě­li­vě ji vyhlí­že­la, až vyjde. Byla jsem zvě­da­vá, jak na mě zapů­so­bí. Mám moc ráda ency­klo­pe­die o lid­ském těle. Prohlížení této ency­klo­pe­die vyža­du­je spo­lu­účast dospě­lé oso­by. Děti si pro­hlí­ží a vy čte­te zají­ma­vos­ti.

Kniha je urče­na ro zví­da­vé děti od 6 let a jejich stej­ně zví­da­vé rodi­če.

Ukázka z kni­hy:

V posled­ních letech věd­ci odhad­li, že kro­mě pěti základ­ních smys­lů exis­tu­jí ješ­tě dal­ší dva: ves­ti­bu­lár­ní apa­rát, kte­rý má sta­rost rov­no­váhu, a pro­pri­o­cep­ce (polo­ho­cit), kte­rá nám říká, kde se v danou chví­li nachá­ze­jí jed­not­li­vé čás­ti naše­ho těla, díky ní se tře­ba může­me dotknout prs­tem nosu se zavře­ný­ma oči­ma. Ale evo­lu­ce nadě­li­la někte­rý­mi živo­čiš­ným dru­hům ješ­tě zají­ma­věj­ší super­schop­nos­tí. Například oči jes­třá­ba doká­žou ost­řit na kořist, i když se k ní pták řítí střemhlav rych­los­tí 200 kilo­me­t­rů v hodi­ně. Oči koč­ky jsou zase při­způ­so­be­né tak, aby skvě­le vidě­ly i v noci. Netopýři mohou „vidět“ svět pomo­cí zvu­ku a ptá­ci zase doká­žou ule­tět tisí­ce kilo­me­t­rů z Evropy do Afriky a zpát­ky, aniž by se ztra­ti­li.

Každá bytost vní­má svět tro­chu jinak. Někteří lidé jsou cit­li­věj­ší na chu­tě a vůně, jiní vní­ma­jí odliš­né bar­vy. Někdo má někte­ré smys­ly bys­třej­ší a jiné nao­pak méně cit­li­vé než ostat­ní.

Několik slov autor­ce:

Cathy Evans je ang­lic­ká spi­so­va­tel­ka a vete­ri­nář­ka. Její vzdě­lá­ní v oblas­ti pří­rod­ních věd a lás­ka ke zví­řa­tům ji v době on-line výu­ky inspi­ro­va­ly k napsá­ní této kni­hy.

Několik slov o ilu­strá­tor­ce:

Becky Thorns je ang­lic­ká ilu­strá­tor­ka, jejíž kni­hy jsou ověn­če­ny mezi­ná­rod­ní­mi cena­mi.

Autorka: Cathy Evans

Ilustrace: Becky Thorns

Přeložila: Eva Kadlecová

Žánr: popu­lár­ně nauč­ná pro děti

Vydáno: Vydal Portál, Praha, 2024

Počet stran: 64

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-262-2124-1

Knihu může­te kou­pit zde:

Dětská lite­ra­tu­ra | Kolik smys­lů máš? | Nakladatelství Portál (portal.cz)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Koko a jeho kamarádi15. srpna 2022 Koko a jeho kamarádi Chcete poznat slepičky, které každé ráno cvičí rozcvičku? Víte, proč je mrkev oranžová? Neváhejte a pojďte se společně se mnou podívat na jeden úžasný dvorek, kde žije spoustu zvířátek. […] Posted in Recenze knih
  • Léčivá síla zvířat-jak nás zvířata uzdravují16. června 2024 Léčivá síla zvířat-jak nás zvířata uzdravují Máte rádi zvířata? Hledáte zajímavou příručku, ve které se dozvíte, jaký vliv na nás domácí mazlíčci mají a jak působí na naše fyzické a psychické zdraví? Kniha Léčivá síla zvířat pro vás […] Posted in Recenze knih
  • Co si brouká louka13. června 2024 Co si brouká louka Máte rádi pohádky Daniely Krolupperové? Hledáte milý příběh o květinách i lesní víle? Tak právě vám je určena pohádka s názvem Co si brouká louka, kterou vydal Portál letos v […] Posted in Recenze knih
  • Svět plný energie-encyklopedie pro školáky8. června 2024 Svět plný energie-encyklopedie pro školáky Pracujete s dětmi? Zajímáte se o problematiku využitelnosti energie, jak energie vzniká i jak s ní lze šetřit? Tato velmi obsáhlá encyklopedie je pro vás ta pravá. Ocení ji učitelky, […] Posted in Recenze knih
  • Kulíškovy neposedné příběhy28. března 2024 Kulíškovy neposedné příběhy Víte, jak vypadají boty žaluďáčky a kdo jsou úplničky? Máte rádi dobrodružství? Tak právě vám je určena novinka s názvem Kulíškovy neposedné příběhy, jehož autorkou je moje velmi oblíbená […] Posted in Recenze knih
  • Dabing českých herců českými herci25. února 2024 Dabing českých herců českými herci Česko je dabingovou velmocí, jména jako František Filipovský nebo Miroslav Moravec mluví za vše. Jen v málokteré zahraniční zemi běží na televizních obrazovkách zahraniční filmy a […] Posted in Dabing
  • Zvěrolékařem z Yorkshiru-všechny VELKÉ i MALÉ bytosti mého života7. února 2024 Zvěrolékařem z Yorkshiru-všechny VELKÉ i MALÉ bytosti mého života Máte rádi romány Petera Wrighta? Chcete si užít příjemné a nostalgické vyprávění jednoho velmi úspěšného zvěrolékaře? Tak právě vám je určena kniha s názvem Zvěrolékařem z […] Posted in Recenze knih
  • Zahrádkářův rok-báječný diář pro každého zahrádkáře24. ledna 2024 Zahrádkářův rok-báječný diář pro každého zahrádkáře Máte doma zahrádku? Pěstujete rádi vše možné? Chcete si své poznámky zapisovat do diáře? Tak právě vám je určena kniha s názvem Zahrádkářův rok, kterou vydala Grada Publishing.  Co zde […] Posted in Recenze knih
  • Zvěrolékařka -Velké sny - 1.díl22. srpna 2022 Zvěrolékařka -Velké sny - 1.díl Milujete rodinné ságy? Chcete si přečíst emotivní příběh zvěrolékařky Nellie? Zajímá vás, o čem bude první díl? Tak právě vám je určena novinka Zvěrolékařka - Velké sny, kterou vydala […] Posted in Recenze knih
  • Lvíček z kaštánku-čtení pro prvňáčky, vhodné také pro genetickou metodu čtení13. června 2024 Lvíček z kaštánku-čtení pro prvňáčky, vhodné také pro genetickou metodu čtení Máte doma prvňáčka, který se už nemůže dočkat, až půjde po prázdninách do školy? Hledáte hezký příběh, který zahřeje u srdíčka? Kniha Lvíček z kaštánku se bude vašim dětem moc líbit. Jeho […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56496 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71613 KB. | 21.06.2024 - 20:39:44