Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Taxi 121 - 50 %

Taxi 121 - 50 %

TaxiNahl
TaxiNahl
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Matěj a Lucie jsou pár, kte­rý se zná něko­lik let a kaž­dým dnem si uží­va­jí své man­žel­ské štěs­tí. Oba jsou mla­dí, zdra­ví a plni plá­nů do budouc­nos­ti. Jejich hlav­ním cílem je nyní mít rodi­nu, což se ale bohu­žel zce­la neda­ří. Čas a ner­vo­zi­ta si tak poma­lu vybí­rá svou daň jak u Lucie, kte­rá začí­ná být nešťast­ná, tak i u Matěje, kte­rý se nao­pak upí­ná ke své prá­ci. Dělá totiž taxi­ká­ře, a to jak přes den, tak i v noci. Je to prá­ce jako kaž­dá jiná, má svá pozi­ti­va i nega­ti­va. Člověk se den­ně setká­vá s nový­mi lid­mi, na malou chví­li se stá­vá sou­čás­tí jejich živo­ta, aby v zápě­tí z něho ujel. Matěj si nepři­pouš­tí žád­ná rizi­ka ani nebez­pe­čí. To se ale změ­ní teh­dy, když se obje­ví člo­věk, kte­rý má spa­de­no na taxi­ká­ře, a zabí­jí je. Lucie má strach o man­že­la, ale ten si je jis­tý tím, že jemu se nic nemů­že stát. Ale jak už to bývá, prá­vě na něho jed­no­ho dne dojde.

Taxi01

Scénář k fil­mu napsa­li Dan Pánek a Jana Kůtková a inspi­ra­cí k jeho napsá­ní jim byly sku­teč­né udá­los­ti, kte­ré se sta­ly před pár lety v Praze. Jejich sna­hou ale neby­lo zachy­tit vraž­dy taxi­ká­řů, ale vytvo­ři­li pří­běh mla­dých lidí, na kte­ré má tato sku­teč­nost vel­ký vliv.

Režisérem sním­ku je opět Dan Pánek, pro kte­ré­ho je to prv­ní celo­ve­čer­ní fil­mo­vý sní­mek. Jeho sna­hou bylo nato­čit film, kte­rý bude vychá­zet z reá­lií, ale záro­veň se bude opí­rat o hlav­ní fil­mo­vou tro­ji­ci. Tu tvo­ří Matěj a Lucie, kte­ré dopl­ňu­je nezná­mý muž, kte­rý se pak změ­ní ve vra­ha taxi­ká­řů. Matěje si zahrál Filip Tomsa, pro kte­ré­ho byla rola pří­mo napsa­ná, a ztvár­nil ji vel­mi pře­svěd­či­vě. Jeho man­žel­ku Lucii hra­je Lenka Zahradnická, kte­rá mu je rov­no­cen­nou part­ner­kou a sou­čas­ně uka­zu­je širo­kou plejá­du svých žen­ských póz a nálad. Třetího „par­ťá­ka“, posled­ní­ho kli­en­ta, si zahrál Dušan Sitek. Jeho pře­chod od ne pří­liš milé­ho zákaz­ní­ka k drs­né­mu a nelí­tost­né­mu vra­ho­vi je pozvol­ný, ale v kri­zo­vých oka­mži­cích vel­mi přes­ný a výstiž­ný. Své posta­vě doká­že dát nejen nega­tiv­ní vlast­nos­ti, ale mís­ty se může i zdát, že je k poli­to­vá­ní, a že ho člo­věk vlast­ně úpl­ně chá­pe.

Taxi02

Cílem reži­sé­ra bylo nato­čit dra­ma­tic­ký až thrille­ro­vý sní­mek, což se mu z čás­ti poda­ři­lo. Film má prv­ky dra­ma­tu, ale na thriller to úpl­ně nevy­pa­dá. Zatímco v prv­ní čás­ti fil­mu nahlí­ží divák do poklid­né­ho živo­ta man­že­lů, ve dru­hé čás­ti už sle­du­je „boj“ o život obou hlav­ních pro­ta­go­nis­tů.  Škoda jen, že dra­ma­tic­ké scé­ny neby­ly sviž­něj­ší a víc tem­něj­ší. Naopak pozi­tiv­ní je, že se díky taxi­kář­ské pro­fe­si může divák podí­vat do růz­ných čás­tí Prahy a pozná­vat je, stej­ně tak jako růz­no­ro­dou plejá­du taxi­kář­ských kli­en­tů.  Z fil­mu zazní­vá i tro­chu pou­če­ní, např. člo­věk může mít něko­lik tvá­ří, i hod­ný člo­věk má svou tem­nou strán­ku, apod.


Podívejte se na hodnocení Taxi 121 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44816 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72276 KB. | 22.05.2024 - 16:31:03