Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Dnes má premiéru film: #annaismissing - Temné tajemství na plátně

Dnes má premiéru film: #annaismissing - Temné tajemství na plátně

Photo © Richard Hodonický
Photo © Richard Hodonický
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 1,00 z 5)
Loading...

Dlouho oče­ká­va­ný film #annais­mis­sing dnes koneč­ně dora­zil na vel­ká plát­na kin po celém Česku. Tento pal­či­vý thriller, kte­rý kom­bi­nu­je prv­ky dra­ma­tu a napě­tí, sli­bu­je divá­kům neza­po­me­nu­tel­ný záži­tek. Režisérem fil­mu je Pavel Soukup, zatím­co scé­nář napsa­la Lucie Kryzová. S tou­to režisérsko-scenáristickou dvo­ji­cí se může­me těšit na fil­mo­vý záži­tek, kte­rý nás pohl­tí od prv­ních oka­mži­ků.

Příběh:

Film #annais­mis­sing nás zavá­dí do svě­ta soci­ál­ních médií a tajem­ství, kte­rá se pod jejich leskem skrý­va­jí. Hlavní posta­vou je Anna, mla­dá influ­en­cer­ka, kte­rá se pro­sla­vi­la díky svým kon­tro­verz­ním a pro­vo­ka­tiv­ním pří­spěv­kům. Avšak náh­le zůstá­vá na sítích ticho. Bez jedi­né­ho slo­va zmi­zí a zane­chá své fanouš­ky i přá­te­le v napros­tém šoku.

Děj se dra­ma­tic­ky zamo­tá, když pat­nác­ti­le­tá Nina obje­ví na mobi­lu své­ho otce foto­gra­fii polo­na­hé Anny. Podezření a zvě­da­vost ji vedou k roz­hod­nu­tí vypá­t­rat osud této záhad­né influ­en­cer­ky. Postupně se začí­ná plést do sple­ti­té sítě udá­los­tí, kte­ré mají neče­ka­né a niči­vé násled­ky nejen pro ni, ale také pro celou její rodi­nu.

Obsazení a tvůrci:

Alexandra Vostrejžová ztvár­ňu­je hlav­ní roli zmi­ze­lé Anny, při­čemž Viktorie Vítová se ují­má role odhod­la­né Niny. Dalšími výraz­ný­mi jmé­ny v obsa­ze­ní jsou Marek Němec, Barbora Bočková, Magdalena Čečo, Petra Bučková, Vlastina Svátková a Terezie Holá, kte­ří spo­leč­ně vytvá­ře­jí pes­t­rý sou­bor postav, z nichž kaž­dá nese své tajem­ství.

Filmový tým zahr­nu­je reno­mo­va­né tvůr­ce. Kamera byla svě­ře­na Miloslavu Holmanovi, kte­rý doká­že neu­vě­ři­tel­ně prol­nout vizu­ál­ní a emo­ci­o­nál­ní slož­ky fil­mu. Hudbu k fil­mu slo­žil Jindřich Kravařík, jehož sklad­by mají schop­nost pod­trh­nout atmo­sfé­ru a posí­lit napě­tí ve scé­nách.

Navazující úspěch:

#annais­mis­sing není prv­ním dílem toho­to žán­ru, kte­rý reži­sér­ská dvo­ji­ce Pavel Soukup a Lucie Kryzová při­ná­ší na plát­na. Jejich minu­lý úspěš­ný seri­ál #mar­ty­isde­ad zís­kal oce­ně­ní International Emmy Award v roce 2020, což svěd­čí o schop­nos­ti tvůr­ců pro­po­jit sil­ný pří­běh s vizu­ál­ním umě­ním.

Film #annais­mis­sing sli­bu­je divá­kům nejen dojem­ný dra­ma­tic­ký záži­tek, ale také pohled do tem­ných strá­nek svě­ta soci­ál­ních médií a zdán­li­vě doko­na­lých živo­tů, kte­ré se skrý­va­jí za tím­to vir­tu­ál­ním zrca­dlem. Příběh o hle­dá­ní prav­dy, tajem­ství a neče­ka­ných důsled­cích nás urči­tě zane­chá na kon­ci pro­mí­tá­ní s mno­ha otáz­ka­mi a dojmy.

Takže pokud máte rádi napí­na­vé a emo­tiv­ní fil­my, #annais­mis­sing je pro vás tou pra­vou vol­bou. Připravte se na více než dvě hodi­ny plné napě­tí, emo­cí a pře­kva­pe­ní, kte­rá vám zaru­če­ně nene­cha­jí na kon­ci pro­mí­tá­ní chlad­ným.


Zdroj: Čsfd.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,08005 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71892 KB. | 29.02.2024 - 14:43:36