Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Liga výjimečných po 20 letech: Zákulisí katastrofického natáčení v Praze

Liga výjimečných po 20 letech: Zákulisí katastrofického natáčení v Praze

Photo © 2003 20th Century Fox
Photo © 2003 20th Century Fox
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Přesně před 20 lety, 11. čer­ven­ce 2003, měl film Liga výji­meč­ných pre­mi­é­ru v kinech po celém svě­tě. Jeden z nej­pro­slu­lej­ších fil­mů, kte­rý se kdy natá­čel v Praze, a jeho nároč­né natá­če­ní fak­tic­ky ukon­či­lo kari­é­ru hlav­ní hvězdy Seana Conneryho a reži­sé­ra Stephena Norringtona a sku­teč­ná kata­stro­fa splách­la v čes­kém hlav­ním měs­tě kuli­sy za mili­o­ny dola­rů.

Na začát­ku to neby­lo tak zlé. Producent Don Murphy původ­ně zís­kal prá­va na zfil­mo­vá­ní dvou gra­fic­kých romá­nů Alana Moora: Z pek­la a Liga výji­meč­ných. Aby se zacho­va­la auten­ti­ci­ta (a skrom­ný roz­po­čet), měly se oba fil­my natá­čet v Praze a z vel­ké čás­ti nahra­dit loka­ce v Londýně vik­to­ri­án­ské éry a jin­de v Evropě.

Z pek­la, thriller o Jacku Rozparovači s Johnnym Deppem a Heather Grahamovou v hlav­ních rolích, se v Praze natá­čel v polo­vi­ně roku 2000 a dopa­dl doce­la dob­ře: recen­ze byly smí­še­né až pozi­tiv­ní a film v kinech po celém svě­tě vydě­lal zhru­ba dvoj­ná­so­bek své­ho skrom­né­ho roz­počtu 35 mili­o­nů dola­rů. Režisér Albert Hughes, kte­rý film nato­čil se svým bra­t­rem Allenem, dokon­ce našel v čes­kém hlav­ním měs­tě trva­lý domov a žije zde dodnes.

V létě 2002 mezi­tím v Praze odstar­to­va­la pro­duk­ce fil­mu Liga výji­meč­ných s mno­hem vět­ším roz­poč­tem, kte­rý činil téměř 80 mili­o­nů dola­rů. I tak to ale bylo na vel­ký bloc­kbus­ter málo; pokra­čo­vá­ní Matrixu, uve­de­ná ve stej­ném roce, stá­la obě 150 mili­o­nů dola­rů, zatím­co Terminátor 3 při­šel odha­dem na 200 mili­o­nů dola­rů.

V Lize výji­meč­ných by si hvězda Sean Connery zahrál dob­ro­dru­ha Allana Quartermaina, kte­rý vede sku­pi­nu slav­ných fik­tiv­ních postav pro­ti tajem­né­mu padou­cho­vi, aby zabrá­nil spik­nu­tí, jež má roz­pou­tat vál­ku mezi Británií a Německem. Connery stál znač­nou část roz­počtu fil­mu (17 mili­o­nů dola­rů), tak­že pro vel­ká jmé­na ve ved­lej­ších rolích nezby­lo mno­ho pro­sto­ru. Na fil­mu se podí­lel také jako pro­du­cent.

Naseeruddin Shah, Stuart Townsend, and Sean Connery in The League of Extraordinary Gentlemen (2003)
Photo © 2003 20th Century Fox

Vedle Conneryho Quartermaina se ve fil­mu obje­vi­li kapi­tán Nemo (Naseeruddin Shah), upír­ka Mina Harker (Peta Wilson), Neviditelný muž (Tony Curran), dok­tor Jekyll (Jason Flemyng), Dorian Gray (Stuart Townsend) a dokon­ce i Tom Sawyer (Shane West), kte­rý byl do fil­mu při­dán, aby zau­jal ame­ric­ké pub­li­kum. K režii byl při­zván brit­ský reži­sér Stephen Norrington, čer­s­tvě po úspě­chu fil­mu Blade.

Na praž­ské scé­ně se však věci roz­je­ly vel­mi špat­ně. Podle časo­pi­su Entertainment Weekly vyús­ti­ly hád­ky mezi Norringtonem a Connerym málem ve fyzic­kou potyč­ku.

„Byla to noč­ní můra,“ řekl Connery brit­ským novi­nám The Times. „Ta zku­še­nost na mě měla vel­ký vliv, donu­ti­la mě pře­mýš­let o showbyz­ny­su. Už mě neba­ví jed­nat s idi­o­ty [...] Hned prv­ní den jsem si uvě­do­mil, že se [reži­sér Norrington] zbláz­nil.“

„Rozdílné názo­ry byly téměř na všech­no,“ řekl Connery během natá­če­ní lis­tu The Scotsman. „Profesní roz­dí­ly, osob­ní roz­dí­ly, na co si vzpo­me­ne­te. Ale mojí filo­zo­fií bylo nato­čit film a o tom, co je správ­né a co ne, se bavit až potom. Abych byl upřím­ný, chci jen dokon­čit film. To je vše, co teď chci.“

Režisér Norrington, kte­rý začí­nal u fil­mu jako tech­nik spe­ci­ál­ních efek­tů, byl prý při natá­če­ní Liga výji­meč­ných per­fek­ci­o­nis­tou na úrov­ni Kubricka. Údajně odlo­žil natá­če­ní o jeden den, když pod­pě­ra slo­ní zbra­ně nevy­pa­da­la správ­ně, a kaž­dou scé­nu nato­čil z 10 nasta­ve­ní, když by jich sta­či­lo mno­hem méně.

„Connery není moc spo­ko­je­ný s tím, jak to jde,“ řekl repor­té­ro­vi EW na praž­ském pla­ce jeden z čle­nů štá­bu. „Není zvyk­lý na to, aby ho na fil­mo­vém pla­ce necha­li čekat. Vždyť je mu 72 let. A je to Sean Connery.“

V čes­kém hlav­ním měs­tě pro­bí­ha­lo natá­če­ní fil­mu Liga výji­meč­ných pře­de­vším v Barrandov Studiu, natá­če­lo se v Rudolfinu v cen­t­ru měs­ta, ve Strahovském kláš­te­ře v Praze 6 a na Olšanských hřbi­to­vech.

Shane West and Sean Connery in The League of Extraordinary Gentlemen (2003)
Photo © 2003 20th Century Fox

Největší pro­blémy pro Liga výji­meč­ných však při­šly v polo­vi­ně natá­če­ní v Praze. Ničivé srp­no­vé povod­ně v čes­kém hlav­ním měs­tě - nej­hor­ší v Evropě za posled­ních 100 let - donu­ti­ly her­ce a štáb k eva­ku­a­ci měs­ta. Povodně zni­či­ly rekvi­zi­ty v odha­do­va­né hod­no­tě 7,5 mili­o­nu dola­rů, para­dox­ně včet­ně ponor­ky kapi­tá­na Nema.

Connery prý ute­kl ze své­ho apart­má v hote­lu Four Seasons v cen­t­ru Prahy tak rych­le, že se mu při tom poda­ři­lo zachrá­nit jen své cen­né gol­fo­vé hole. Trvalo něko­lik měsí­ců, než se her­ci a štáb zno­vu sešli a v lis­to­pa­du se vrá­ti­li do Prahy, aby kata­stro­fál­ní natá­če­ní dokon­či­li.

„Nikdy jsem nebyl na tak napja­té scé­ně jako teď,“ řekl jeden z kuli­sá­ků časo­pi­su Entertainment Weekly poté, co se natá­če­ní zno­vu roz­běh­lo. „Všichni už chtě­jí jít domů.“

Liga výji­meč­ných měla pre­mi­é­ru 11. čer­ven­ce 2003 a v poklad­nách kin se utka­la s fil­mem Piráti z Karibiku: Prokletí Černé per­ly. Přesto se mu poda­ři­lo v celo­svě­to­vých poklad­nách utr­žit kolem 180 mili­o­nů dola­rů a mož­ná se nako­nec stal i zis­ko­vým.

Kritici však neby­li pří­vě­ti­ví a Liga výji­meč­ných si při­psa­la 17 % bodů na Tomatometeru (ze 185 recen­zí) a 30 na Metacritic. „Když už se zdá, že se z něj sta­ne sku­teč­ný špun­to­vý dob­ro­druž­ný film, [vrh­ne se] do nepo­cho­pi­tel­né akce, idi­ot­ských dia­lo­gů, nevy­svět­li­tel­ných moti­va­cí, pří­čin bez násled­ků, násled­ků bez pří­čin a vše­o­bec­né­ho šílen­ství,“ napsal Roger Ebert v jed­nohvěz­dič­ko­vé recen­zi. „To je ale zma­tek.“

Po nato­če­ní fil­mu Liga výji­meč­ných Connery oka­mži­tě odstou­pil od dal­ší role, kte­rou si objed­nal: Josiah’s Canon, thrille­ru z dru­hé svě­to­vé vál­ky, kte­rý měl reží­ro­vat Brett Ratner a kte­rý se měl natá­čet také v Praze. Hvězda se při­tom vzda­la údaj­né­ho výděl­ku 17,5 mili­o­nu dola­rů a film nebyl nikdy nato­čen.

Zprávy v té době tvr­di­ly, že „boles­ti hla­vy z vel­ko­roz­počto­vých stu­di­o­vých fil­mů zce­la vyčer­pa­ly jeho nad­še­ní pro herec­tví“. Connery sice v poz­děj­ších letech pro­půj­čil svůj hlas něko­li­ka malým pro­duk­cím, ale Liga výji­meč­ných byla jeho posled­ním vystou­pe­ním na plát­ně. Herec zemřel v roce 2020.

Režisér Norrington mezi­tím po nato­če­ní Ligy výji­meč­ných zce­la zmi­zel z fil­mo­vé scé­ny a nezú­čast­nil se ani pre­mi­é­ry fil­mu. Na otáz­ku, kde je jeho reži­sér, Connery lis­tu Las Vegas Sun odpo­vě­děl: „Podívejte se do míst­ní­ho blá­zin­ce.“

Norrington od té doby nere­ží­ro­val žád­ný film, ačko­li byl spo­jen s řadou pro­jek­tů, včet­ně Souboje titá­nů a rebo­o­tu Vrány, kte­rý se loni natá­čel v Praze.

I přes kata­stro­fál­ní pro­duk­ci a kri­tic­ké při­je­tí může Liga výji­meč­ných žít dál. V loň­ském roce se obje­vi­ly zprá­vy, že na Hulu vznik­ne nový rebo­ot fil­mu, jehož pro­du­cen­tem bude opět Murphy. O tom, zda se pro­jekt vrá­tí do Prahy, zatím nepadlo ani slo­vo.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový
Podívejte se na hodnocení Liga Výjimečných na Kinoboxu.

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43477 s | počet dotazů: 269 | paměť: 72217 KB. | 19.04.2024 - 00:40:58