Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > The Retirement Plan: Nicolas Cage je plážový povaleč v zábavné kriminální komedii

The Retirement Plan: Nicolas Cage je plážový povaleč v zábavné kriminální komedii

Foto: Falling Forward Films
Foto: Falling Forward Films
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Odcizený otec žijí­cí na pobře­ží Kajmanských ost­ro­vů se zaple­te do afé­ry s mafií v Miami ve fil­mu The Retirement Plan, kte­rý je nyní na vybra­ných trzích k dis­po­zi­ci ke stre­a­mo­vá­ní na VOD. Navzdory záhad­né­mu výko­nu Nicolase Cage, kte­rý si v roli zlo­bi­vé­ho otce plá­žo­vé­ho pova­le­če vylo­že­ně uží­vá svůj čas na plát­ně, vrhá nespo­čet ved­lej­ších postav a zby­teč­ně zamo­ta­ná záplet­ka stín na to, co mělo být zábav­ným ost­rov­ním odpo­čin­kem.

The Retirement Plan začí­ná v Miami, kde Ashley (Ashley Greene ze Stmívání) odvá­ží své­ho man­že­la Jimmyho (Jordan Johnson-Hinds) z nepo­ve­de­né lou­pe­že. Jimmy zís­kal MacGuffin fil­mu - fla­sh disk pat­ří­cí míst­ní­mu mafi­á­no­vi Donniemu (Jackie Earle Haley) - ale jeho kom­plic byl zabit a on byl při tom postře­len.

S Donniem a jeho legií hrdlo­ře­zů v patách pošlou man­že­lé před­čas­ně vyspě­lou jede­nác­ti­le­tou dce­ru Sarah (Thalia Campbell) do bez­pe­čí na Kajmanské ost­ro­vy k dědeč­ko­vi, kte­ré­ho nikdy nepo­zna­la. Nevědomky má u sebe také fla­sh disk... což si mafi­á­ni rych­le uvě­do­mí.

Po pat­nác­ti minu­tách sple­ti­té­ho nasta­vo­vá­ní se dostá­vá­me k mís­tu, kde měl The Retirement Plan začí­nat: Sarah se obje­ví u dve­ří dědeč­ka, kte­ré­ho nikdy nepo­zna­la, jen aby našla Cageova vyspa­lé­ho Matta spí­cí­ho na tera­se s lah­ví alko­ho­lu v ruce. Zpočátku omá­me­ný a zma­te­ný Matt se brzy zahře­je na duši

Matt musí také ochrá­nit svou nově nale­ze­nou vnuč­ku před nelí­tost­ný­mi zabi­já­ky, kte­ří se začnou obje­vo­vat u jeho dve­ří a hle­da­jí fla­sh disk. Ale aniž by to všich­ni ostat­ní ve fil­mu vědě­li, Cageova posta­va je ve sku­teč­nos­ti nájem­ný vrah ve sty­lu Johna Wicka, kte­rý byl prá­vě povo­lán z důcho­du pro svůj zatím nej­dů­le­ži­těj­ší úkol. Proto byl před lety tak špat­ný táta.

To je pře­ce jed­no­du­ché, ne? The Retirement Plan by měl být kome­di­ál­ní thriller ve sty­lu Půlnočního běhu, v němž se Cageův ostří­le­ný vete­rán a jeho bys­trá mla­dá vnuč­ka na útě­ku před miam­skou mafií sbli­žu­jí za pocho­du. Ale stej­ně jako sple­ti­tý úvod se film rych­le odklo­ní od toho, co mělo být jeho hlav­ní dějo­vou linií.

V rych­lém sle­du se před­sta­ví nespo­čet ved­lej­ších postav s vlast­ní­mi dějo­vý­mi lini­e­mi a The Retirement Plan zabřed­ne do zby­teč­né expo­zi­ce nato­lik, že se z ní už nikdy nevzpa­ma­tu­je. Do vyprá­vě­ní jsou vho­ze­ni: sku­teč­ný král miam­ské mafie Hector (Grace Byersová ze seri­á­lu Empire), kte­rý má úvod podob­ný Šrámkově tvá­ři; Mattova sta­rá spoj­ka ze CIA Drisdaleová (Lynn Whitfieldová) a její asi­s­tent Fitzsimmons (Joel David Moore), kte­rý taj­ně dodá­vá infor­ma­ce mafi­á­nům; a miam­ský poli­tik (Rick Fox), kte­rý chce vyu­žít situ­a­ce.

The Retirement Plan chce být kri­mi­nál­ním ansám­blem ve sty­lu Elmora Leonarda, ale nevě­nu­je čas tomu, aby někte­rou z těch­to postav smys­lu­pl­ně roz­vi­nul; mís­to toho chr­lí expo­zi­ci, o kte­rou nikdo nestál, zatím­co Cageův ochut­náv­ko­vý zápo­rák sedí stra­nou.

Solidní pod­po­ru mezi­tím nabí­zí Ron Perlman, kte­rý hra­je nepří­liš bys­tré­ho zlo­čin­ce jmé­nem Bobo, jenž une­se Sarah. Bobo si k mla­dé dív­ce vytvo­ří tako­vé pou­to, jaké by měla Cageova posta­va mít mož­nost během fil­mu roz­vi­nout, a Perlman je v této roli nezvykle sym­pa­tic­ký. Také Ernie Hudson je v pří­liš krát­kých scé­nách zábav­ný jako Mattův míst­ní kama­rád.

The Retirement Plan se pohy­bu­je v dosta­teč­ně rych­lém tem­pu, aby nikdy nenu­dil, a přes­to­že akč­ní scé­ny nebu­dou kon­ku­ro­vat Johnu Wickovi, jsou sluš­ně pro­ve­de­né a kolem Matta a jeho vnuč­ky pře­kva­pi­vě hod­ně krve. Ve srov­ná­ní se Starou ces­tou, dal­ším podob­ně kva­lit­ním fil­mem Nicolase Cage z roku 2023, kte­rý her­ce spo­ju­je s před­čas­ně vyspě­lou mla­dou spo­lu­hráč­kou, však ten­to půso­bí tro­chu neu­spo­ko­ji­vě.

Lokace natá­če­ní na Kajmanských ost­ro­vech dodá­va­jí fil­mu, kte­rý jinak půso­bí jako níz­ko­roz­počto­vá zále­ži­tost, jis­tou důvě­ry­hod­nost, ale scé­ny ode­hrá­va­jí­cí se v Miami nejsou zda­le­ka tak pře­svěd­či­vé. The Retirement Plan je uchá­ze­jí­cích 100 minut, leh­kých a zříd­kakdy zábav­ných, ale fanouš­ci Cage budou mít letos na výběr více vděč­ných mož­nos­tí.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový
Podívejte se na hodnocení The Retirement Plan na Kinoboxu.

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42098 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71998 KB. | 23.07.2024 - 17:18:36