Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Evil Dead (2013) - 75% krvavého „zla“ (horror)

Evil Dead (2013) - 75% krvavého „zla“ (horror)

LesDuch
LesDuch
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zná někdo Evil Dead z roku 1981, slav­ný kul­ťák, kte­rý tady běžel „na tajňač­ku“ na VHS_kách a shá­něl se na tak­zva­ném „blešá­ku“ pod názvy, jako „Duch lesa“, „Lesní duch“, „Chata“ a podob­ně? No tak pokud tenhle majstrštyk zná­te, pak násle­du­jí­cí recen­ze je urče­na vám. A vy ostat­ní ber­te tuhle recen­zi něco jako upou­táv­ku na skvě­lý horor a ty porov­ná­va­cí kri­tic­ké čás­ti pros­tě neřeš­te „o)

Vizuální strán­ka fil­mu je veli­ce zda­ři­lá. Krevními destič­ka­mi v teku­té podo­bě se roz­hod­ně nešet­ří a v závě­ru, kde krev prší jako déšť všu­de mož­ně - si mys­lím, že tako­vé zábě­ry hned tak neu­vi­dí­te. Tipy a tri­ky v podo­bě gore_sado_maso hrá­tek - jsou na hod­ně sluš­né úrov­ni a muse­li si s tím pořád­ně vyhrát, aby to vypa­da­lo tak, jak to vypa­da­lo - hlav­ně ta sran­dič­ka, jak si jed­na hol­či­na pře­di­za­j­no­vá­vá původ­ně roz­to­mi­lou papul­ku do půl škle­bu „ala Joker“ a nebo jak si tím samým žile­ťá­kem v pří­mém zábě­ru roz­piž­lá lid­ský jazyk na roze­kla­ný hadí. Těch pár ampu­ta­cí kon­če­tin se jim také poved­lo, ale tvůr­ci tak nějak popus­ti­li uzdu fan­ta­zii až moc, pro­to­že aby si někdo jen tak ele­k­ric­kým nožem „on-lajn“ bez umrt­ve­ní uře­zal ruku a nedo­sral se z toho také „on-lajn“ v pří­mém pře­no­su - tak to pochy­bu­ji. Kamera je sluš­ná, střih také cel­kem dost dob­rý.. tak JAK TO, že mi to furt nejde pod frňák?? Řeknu vám proč - můžou si za to tvůr­ci sami, pro­to­že nahus­ti­li všem oko­lo do svě­ta, že „to bude remejk Evil Dýdka a néstra­šňéší fil­mis­ko všech fil­mo­vých járů“ a.. tím sami sobě nasta­vi­li tu laj­snu moc vyso­ko a nedo­sta­li se přes ni.

Jenže.. v prv­ní řadě se měli tvůr­ci vykaš­lat na kopí­ro­vá­ní názvu kul­tov­ní­ho díla a na to, že je to „remejk“. Kdyby to udě­la­li, tak těch pár nará­žek na Evil Dead z jedena­osm­de­sá­té­ho by měli pak oprav­du jako třeš­nič­ku na dor­tu, bonus a dokon­ce bych si dovo­lil tvr­dit, že fan­do­vé „Chaty_Lesního ducha_Ducha lesa_Zlé smrti_a já nevím pod jakým názvem to tady ješ­tě kdy­si běže­lo v dáv­ných dobách“ by se nejed­nou zate­te­li­li bla­hem, když by si uvě­do­mi­li odkaz na jejich kul­tov­ní­ho „miláš­ka“. Ale takhle se tvůr­ci nevy­hnu­li tvr­dé­mu hod­no­ce­ní, zkou­má­ní a hlav­ně porov­ná­vá­ní s kul­tem a v tom­to pří­pa­dě bohu­žel moc neob­stá­li. Být jiný název fil­mu bez těch keců na „remejk“ - tak řek­nu, že je to sak­ra sluš­ný horor, tako­vý tro­chu „Nezvratný osud pokří­že­ný hod­ně Saw-em“, stra­ši­del­nos­ti to sice dosa­ho­va­lo maxi­mál­ně tak z polo­vi­ny původ­ní­ho ori­gi­ná­lu, spí­še to jelo laj­nu poplat­nou gore odno­ži horo­rů, kdy strach není až tak důle­ži­tý a důle­ži­té jsou hlav­ně růz­né ampu­tač­ky, zohy­z­ďo­vač­ky a jiné libůst­ky, kte­ré mají divá­ka spí­še zne­chu­tit a dohnat k něja­ké­mu tomu bli­tíč­ku, než pořád­ně vyle­kat. Mimochodem - musím uznat, že bli­tíč­ko ve vla­sech, zbar­ve­né do vše­li­ja­kých odstí­nů čer­ve­né - bylo fakt nic moc.. ale jinak v poho­dě, nic, proč by nut­ně někdo musel utí­kat z kina.

Alvarez sna­hu měl. Je vidět, že do toho dal kus své­ho umě­ní, ale bohu­žel neu­ko­čí­ro­val všech­no tak, jak by se na „remejk“ slu­še­lo. V prv­ní řadě by mě zají­ma­lo, kde nechal Samuel Raimi oči, když ten scé­nář četl, pro­to­že pochy­bu­ji, že jej pří­mo pomá­hal psát. Maximálně mož­ná něco načr­tl. Ale na něj mi to teda vůbec nese­dí. Není pře­ce nor­mál­ní, že by to tak­to dějo­vě nevy­vá­že­né pus­til ven. Takže scé­nář fakt nic moc a straš­ně mi tam chy­bě­ly Bruceovy (Ashovy) hláš­ky! Tady jsou posta­vy dost nevý­raz­né, jed­na jako dru­há a scé­nař by byl dob­rý výhrad­ně pro nezá­vis­lý film a ne pro rema­ke!

Pojďme dál - „mjůzik“ a jiný zvu­ko­vý dopro­vod - na začát­ku fil­mu je jed­na tako­vá „divác­ky tete­lí­cí“ naráž­ka na kult a to téměř v podo­bě zvu­ku „join us“, ale.. to je asi tak zřej­mě všech­no, co se zvu­ko­vých kulis spo­je­ných s původ­ním kul­tem týká, že? Siréna na kon­ci je dob­rý tah, ovšem vzhle­dem k „remej­ku“ by neby­lo od věci spí­še dát mís­to siré­ny „kví­li­vý“ zvuk, jako byl v ori­gi­ná­le. A kde­pak je to slav­né „join us“, nebo­li „pojď k nám.. při­dej se k nám“?? No není.. teda já si toho nevši­ml. Vy ano?? Taky moh­li uke­cat zvu­ko­vé­ho mága LoDucu, aby jim tro­chu ty zvu­ky usměr­nil, popří­pa­dě, když už je to ten „remejk“ tak snad i vytvo­řil podob­né, no ne?

Závěr:

být to „nere­mejk“, dávám 85%, ale že je to „rema­ke Evil Dead a nejdě­si­věj­ší film všech dob, co jste kdy prej vidě­li“, tak dávám maxi­mál­ně 65% a to můžou být sak­ra ješ­tě rádi, pro­to­že TAKHLE se jmé­no kul­ťá­ku nebe­re nadar­mo do huby. To teda fakt ne!

Srovnání s původ­ním Evil Dead, co se týká horo­ru - 30% (chy­bí vůd­čí a hláš­ko­va­cí posta­va! To nemoh­li taky sehnat něko­ho, jako byl Brůs před pět­a­tři­ce­ti lety??) Když už se, kru­ci­nál, točí rema­ke něja­ké­ho fil­mu, tak z toho MUSÍM cítit jas­ný odkaz na daný původ­ní film a ne že díky názvu ty odka­zy tam budu hle­dat!

Hodnocení horo­ru nezá­vis­le na rema­ke původ­ní­ho díla s tím, že se spí­še jed­ná o gore-horor - 75%

Ti, kdo nevi­dě­li původ­ní Evil Dead, nebu­dou zkla­má­ni a je to fakt dob­rý film. Těm, co vidě­li kult a teď by ho chtě­li hle­dat v tom­to fil­mu - radím: „nehle­dej­te, řek­ně­te si, že je to úpl­ně nezá­vis­lý film, co má pra­má­lo s původ­ním Evil Dead spo­leč­né“ - a pak také nebu­de­te roz­hod­ně zkla­má­ni.

  • Celkové hod­no­ce­ní - 75 % (pokud v tom nebu­de­te hle­dat legen­dár­ní Evil Dead z roku 1981)
  • Děj - 50%
  • Vizuální strán­ka - 80 %
  • Herci - 70 % (za ty útra­py při natá­če­ní)
  • Napětí - 70 %
  • Zvuk - 40 %

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,87793 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71975 KB. | 22.02.2024 - 01:32:55