Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Šílený Max: Zběsilá cesta - Návrat kultovního hrdiny přináší nevídanou akční jízdu a výpravný vizuální zážitek

Šílený Max: Zběsilá cesta - Návrat kultovního hrdiny přináší nevídanou akční jízdu a výpravný vizuální zážitek

Photo © Warner Bros. Pictures / Jasin Boland
Photo © Warner Bros. Pictures / Jasin Boland
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (2 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...
Photo © Warner Bros. Pictures / Jasin Boland

Apokalypsa svět změ­ni­la k nepo­zná­ní. Mnoho lidí se sna­ží jen pře­žít, jiní se již defi­ni­tiv­ně zbláz­ni­li. Lidstvo se zkrát­ka muse­lo adap­to­vat na nové pod­mín­ky. Jedním z těch, komu se daří pře­ží­vat napříč osu­du je Max (Tom Hardy). Jeho štěs­tí ale zdá se prá­vě skon­či­lo. Byl pola­pen ban­dou lov­ců vede­nou Nadsmrťákem Joem (Hugh Keays-Byrne), kte­rý má jako jedi­ný v pus­ti­ně pří­stup k čis­té vodě. Co však Max ješ­tě neví je, že se dostal do jeho spá­rů v momen­tě, kdy Joea zra­dí jed­na z jeho nej­věr­něj­ších, Imperátorka Furiosa (Charlize Theron), kte­rá osvo­bo­dí jeho plod­né ženy a vydá se s nimi na útěk. A Max v jejich útě­ku sehra­je důle­ži­tou roli...

Tak tohle bych asi neče­kal. George Miller, kte­rý krom dvou ani­má­ků a jed­no­ho rodin­né­ho fil­mu od roku 1992 na poli celo­ve­čer­ních fil­mů nena­to­čil, se po tři­ce­ti letech vrá­til ke znač­ce, na kte­ré si zalo­žil v roce 1979 kari­é­ru, a všem vytřel zrak. Nezáleží na tom, jest­li od čtvr­té­ho Šíleného Maxe čeká­te vel­ké věci nebo parád­ní akč­ní bloc­kbus­ter. Takovouhle akč­ní nálož roz­hod­ně neče­ká­te. Dokonce i teď, něko­lik hodin po pro­jek­ci nemám pro tako­vou­to bri­lant­ně vykon­stru­o­va­nou akč­ní pekel­nou jízdu kon­ku­ren­ci. Nenapadá mě totiž film, kte­rý by v rám­ci žán­ru tomu­to sním­ku mohl co do týče adre­na­li­no­vé akce kon­ku­ro­vat. Jinými slo­vy návrat jak znač­ky, tak fil­mo­vé­ho tvůr­ce v tak vel­kém sty­lu, že i Michael Bay může v kou­tě bre­čet závis­tí, pro­to­že na tohle nemá.

Photo © Warner Bros. Pictures / Jasin Boland

Není to samo­zřej­mě jen akce, kte­rá hra­je prim v tom­to fil­mu, byť v rám­ci dvou­ho­di­no­vé­ho fil­mu je jen něko­lik málo momen­tů, kdy Miller nešla­pe akč­ním sek­ven­cím plný plyn. Neskutečně výbuš­ný, suro­vý a pře­de­vším hla­si­tý akč­ní sní­mek totiž sta­ví na výbor­ně zahra­ných posta­vách (v rám­ci jejich zre­du­ko­va­né­ho roz­mě­ru) a pře­de­vším ústřed­ní dvo­ji­ce Charlize Theron a Tom Hardy jed­no­znač­ně vlád­ne celé­mu fil­mu. Ve výsled­ku jejich posta­vy dodá­va­jí fil­mu čás­teč­ný pře­sah, kte­rý jen umoc­ňu­je nesku­teč­ný nářez, kte­rý Šílený Max: Zběsilá ces­ta od dneš­ní­ho dne při­ná­ší do čes­kých a slo­ven­ských kin. S tím samo­zřej­mě při­chá­zí men­ší varo­vá­ní. Pokud neví­te, co od fil­mu čekat a nevi­dě­li jste žád­ný z pře­de­šlých dílů, roz­hod­ně si roz­mys­le­te dob­ře svo­ji návště­vu. Tohle je totiž svět Maxe, kde všech­no bolí, nic není zadar­mo a všich­ni kdo si při­pouš­tí nicot­nost svo­jí exis­ten­ce, při­šli o zdra­vý rozum.

Nejpřesnější popis nové­ho Šíle­né­ho Maxe by asi totiž bylo pozved­nu­tí Bojovníka sil­nic do podo­by nařa­cha­né­ho akč­ní­ho bloc­kbus­te­ru nové­ho tisí­ci­le­tí, zatím­co v jádru zacho­vá­va­jí tvůr­ci vše dob­ré a pro­myš­le­né, co prá­vě z dru­hé­ho dílu děla­lo kul­tov­ní sní­mek ovliv­ňu­jí­cí gene­ra­ce a gene­ra­ce žán­ro­vých fanouš­ků. Miller se navíc držel své­ho řemes­la i při rea­li­za­ci tri­ků, tak­že až na kos­me­tic­ké úpra­vy a pár momen­tů vše co vidí­te na plát­ně, je rea­li­zo­vá­no for­mou prak­tic­kých tri­ků, kde digi­tál­ní post­pro­duk­ce slou­ží jen k dola­dě­ní. A to je sak­ra na výsled­ku vidět, zvláš­tě s při­hléd­nu­tím k fak­tu, že celý film je ve své pod­sta­tě jed­na vel­ká honič­ka hlav­ních hrdi­nů a jejich pro­ná­sle­do­va­te­lů.

Photo © Warner Bros. Pictures / Jasin Boland

Pokud ovšem pozve­dá­vám akč­ní ele­ment a jeho zpra­co­vá­ní, roz­hod­ně nemo­hu opo­me­nout zby­tek vizu­ál­ní strán­ky a zpra­co­vá­ní toho­to sním­ku, neboť tady při­chá­zí dal­ší z momen­tů, kdy Šílený Max po prá­vu sta­ne na stup­ních vítězů. Vypilovaná výpra­va, kte­rá ani na moment nedo­vo­lí zpo­chyb­nit pro­pra­co­va­nost a vypi­lo­va­nost fik­tiv­ní­ho svě­ta je jen pod­po­ře­na feno­me­nál­ně pad­nou­cím a nesku­teč­ně atmo­sfé­ru dopu­jí­cím soun­d­trac­kem z díl­ny Toma Holkenborga, spí­še zná­mé­ho pod pseu­do­ny­mem Junkie XL. Ten uka­zu­je, že jeho skvě­lý elek­tro­nic­ký soun­d­track k 300: Vzestup říše roz­hod­ně nebyl náhod­ným úspě­chem. Tady totiž v kom­bi­na­ci s ostat­ní­mi zvu­ky v rám­ci fil­mu (včet­ně bube­ní­ků a kyta­ris­ty bur­cu­jí­cích jed­not­ky Nadsmrťáka Joea) dotvá­ří nesku­teč­ně našla­pa­ný adre­na­li­no­vý koktejl, kte­rý vás zane­chá po svém kon­ci beze slo­va v sálech kin s přá­ním o pří­da­vek.

Photo © Warner Bros. Pictures / Jasin Boland

Tohle je pros­tě udá­lost, kte­rá by roz­hod­ně nemě­la unik­nout všem, kte­ří mají ale­spoň tro­chu klad­ný vztah k akci. Návrat George Millera se vyda­řil lépe než na jed­nič­ku a mys­lím, že ani jed­nič­ka z hvěz­dič­kou na to sta­čit nebu­de. Neskutečný a bez­kon­ku­renč­ní akč­ní nářez kte­rý při­ná­ší jed­nu z nej­vy­pi­lo­va­něj­ších atmo­sfér posled­ních let, skvě­lou výpra­vu, nápa­di­tý scé­nář i přes jeho rela­tiv­ní pří­mo­ča­rost, skvě­lé her­ce v pří­jem­ně vykon­stru­o­va­ných rolích a v pod­sta­tě vše, co by akč­ní film měl mít. Pokud tohle není his­to­ric­ký mil­ník v rám­ci akč­ní­ho fil­mu pak už nevím co by bylo.

George Miller se po tři­ce­ti letech vra­cí ke znač­ce na kte­ré se for­mo­val jako fil­mař a akč­ním fanouškům na celém svě­tě pada­jí čelis­ti. Šílený Max: Zběsilá ces­ta je do doko­na­los­ti vypi­lo­va­ný akč­ní film, kte­rý uka­zu­je, co všech­no se v rám­ci žán­ru dá udě­lat za roz­po­čet 150 mili­o­nů a že i dvě hodi­ny téměř nepře­tr­ži­té akce nemu­sí sta­vět na tupém scé­ná­ři ale na pří­jem­ně vykon­stru­o­va­ných zákla­dech kte­ré dál roz­ví­je­jí skvě­le zahra­né posta­vy, výteč­ná atmo­sfé­ra a feno­me­nál­ní soun­d­track. Tohle je zkrát­ka oka­mži­tá akč­ní kla­si­ka kte­rá povy­šu­je Bojovníka sil­nic na akč­ní fil­mo­vý bloc­kbus­ter nové­ho tisí­ci­le­tí. 

 

 Koktejl:

60% Akce
10% Ropa
10% Krev 
10% Šílenci
10% Apokalypsa


Podívejte se na hodnocení Šílený Max: Zběsilá cesta na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Šílený Max


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,19658 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72437 KB. | 18.05.2024 - 14:00:45