Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Vyproštění 2: České lokace a nepřetržitá akce jsou hlavní předností pokračování Netflixu

Vyproštění 2: České lokace a nepřetržitá akce jsou hlavní předností pokračování Netflixu

Photo © Netflix
Photo © Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tyler Rake se vra­cí z mrtvých, aby pro­ve­dl dal­ší nemož­nou záchran­nou misi ve fil­mu Vyproštění 2, kte­rý se natá­čel v České repub­li­ce v zimě 2021-22 a nyní je k vidě­ní po celém svě­tě na Netflixu. Větší a odváž­něj­ší než prv­ní film - s knockou­to­vou 21minutovou sek­ven­cí na jeden záběr, ze kte­ré vám zaru­če­ně spad­ne čelist - jen pří­tom­nost Johna Wicka 4 brá­ní tomu, aby se jed­na­lo o povin­ný akč­ní film roku 2023.

Stejně jako posled­ní Wickův film, i Vyproštění 2 roz­dě­lu­je vyprá­vě­ní mezi pří­běh budu­jí­cí svět a pul­zu­jí­cí akč­ní scé­ny tak inten­ziv­ní, že oce­ní­me občas­ný oddech. První film Vyproštění, kte­rý se stal jed­ním z nej­na­vště­vo­va­něj­ších ori­gi­nál­ních fil­mů Netflixu, když na této plat­for­mě debu­to­val v roce 2020, byl vyto­če­něj­ší, pří­mo­ča­řej­ší zále­ži­tos­tí a díky tomu se sná­šel o něco lépe. Tenhle se však sna­ží o něco vět­ší­ho a pře­ko­ná­vá ho téměř ve všech ohle­dech.

Vyproštění 2 před­sta­vu­je Chrise Hemswortha v roli Tylera Rakea, elit­ní­ho žol­dá­ka čer­né ope­ra­ce, kte­rý se spe­ci­a­li­zu­je na ris­kant­ní záchran­né mise. Pokračujeme s ním přes­ně tam, kde skon­čil minu­lý film: na dně řeky Dháky, kde zůstal po úspěš­ném úko­lu mrt­vý. Ale smrt je pro muže jako Rake pomí­ji­vá a brzy ho vypla­ví na břeh a do dubaj­ské nemoc­ni­ce, než ho kole­go­vé Nik (Golshifteh Farahani) a Yaz Khan (Adam Bessa) uby­tu­jí v izo­lo­va­né rakous­ké cha­tě, aby se uzdra­vil.

Než si však Rake stih­ne opra­vit své zlo­me­né kří­d­lo, obje­ví se tajem­ný muž (Idris Elba, v titul­cích ozna­če­ný jako Alcott) s nabíd­kou, kte­rou nemů­že odmít­nout: dosud nezná­má býva­lá man­žel­ka Mia (hra­je ji Olga Kurylenko v cameu ve tře­tím děj­ství) ho požá­da­la o pomoc při vysvo­bo­ze­ní své sest­ry Ketevan (Tinatin Dalakišvili) z gru­zín­ské­ho věze­ní, kde byla uvěz­ně­na spo­lu se svý­mi dvě­ma dět­mi.

Byly zavře­ny spo­lu s Ketevaniným man­že­lem Davitem (Tornike Bziava), nelí­tost­ným gru­zín­ským gan­gs­te­rem, údaj­ně kvů­li jejich vlast­ní ochra­ně - ačko­li sám Davit se je neští­tí tero­ri­zo­vat. Mimo věze­ní se Davitův bra­tr Zurab (Tornike Gogrichiani) pokou­ší zor­ga­ni­zo­vat jeho pro­puš­tě­ní,

Přehlídková akč­ní sek­ven­ce fil­mu Vyproštění 2 při­chá­zí po pou­hých dva­ce­ti minu­tách fil­mu, během 21minutové scé­ny nato­če­né jako­by na jeden záběr, kte­rá sle­du­je Rakeovo vnik­nu­tí do věze­ní, jed­ná­ní s Davitem, zvlád­nu­tí bru­tál­ní vězeň­ské vzpou­ry a útěk autem a násled­ně vla­kem s vrtu­l­ní­ky v patách. Je to dechbe­rou­cí, napí­na­vá zále­ži­tost, kte­rá osl­ní jak na úrov­ni vyprá­vě­ní, tak na úrov­ni fil­mař­ské.

A i když je tato úvod­ní akč­ní scé­na lep­ší než coko­li v prv­ním fil­mu, Vyproštění 2 si nemů­že pomoct, ale půso­bí pře­di­men­zo­va­ně: nic dal­ší­ho v tom­to pokra­čo­vá­ní se nemů­že vyrov­nat zde před­vá­dě­né syro­vé ener­gii, i když pro­pra­co­va­ná pře­střel­ka a boj na vrcho­lu vídeň­ské­ho kom­ple­xu DC Tower se tomu straš­ně blí­ží.

Na roz­díl od prv­ní­ho fil­mu není Vyproštění 2 show Tylera Rakea, a je to o to lep­ší: Nik a Yaz boju­jí po vět­ši­nu fil­mu pří­mo po boku hlav­ní­ho hrdi­ny a zejmé­na Farahaniová se může před­vést jako impo­zant­ní hvězda akč­ních fil­mů. Díky tomu je finá­le, kdy se Rake vydá­vá sám na ces­tu, aby uza­vřel vol­né kon­ce, nej­slab­ší čás­tí fil­mu.

Hutný pří­běh Vyproštění 2 kte­rý zahr­nu­je spous­tu pří­bě­hu zamě­ře­né­ho na posta­vy, je dost šab­lo­no­vi­tý; v tom­to ohle­du je čis­tý pří­běh bez příkras z prv­ní­ho fil­mu lep­ší. Ale prv­ní film byl rád, že nechal své­ho hrdi­nu zemřít, zatím­co ten­to se sna­ží zalo­žit fran­ší­zu, tak­že budiž.

Je to dru­há polo­vi­na Vyproštění 2  - dob­rých 50 minut nepře­tr­ži­té akce, kte­rá před­sta­vu­je to nej­lep­ší, co kdy bylo nato­če­no -, co dává tomu­to fil­mu sku­teč­nou při­taž­li­vost. Zatímco v samot­né extrakč­ní misi je jen málo roz­dí­lů, zim­ní čes­ké loka­ce, kte­ré nahra­zu­jí ven­kov­skou Gruzii a Rakousko, pomá­ha­jí ten­to film odli­šit od jeho před­chůd­ce.

Ačkoli někte­ří divá­ci zde mož­ná nena­jdou mno­ho důvo­dů k rados­ti, pro milov­ní­ky akce je Vyproštění 2 oprav­du sme­tán­kou. Producenti Joe a Anthony Russoovi odved­li dobrou prá­ci v loň­ském sním­ku Šedý muž, kte­rý se také natá­čel v Praze, ale sce­náris­ta a reži­sér Sam Hargrave zde nasta­vil nový stan­dard akč­ních fil­mů Netflixu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový
Podívejte se na hodnocení Vyproštění 2 na Kinoboxu.

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,51977 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71759 KB. | 14.06.2024 - 19:57:26