Kritiky.cz > Recenze knih > Tesař  - příběh pro úspěch (ané)

Tesař  - příběh pro úspěch (ané)

tesař
tesař
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Podnikatel Michael se jed­no­ho dne pro­bu­dí v nemoc­ni­ci s ová­za­nou hla­vou a netu­ší, jak se tam oci­tl. Tak začí­ná ano­ta­ce kni­hy Tesař, kte­rou napsal Jon Gordon, Zajímá vás, jak se mu to sta­lo? Kdo mu vlast­ně zachrá­ní jeho život i celou fir­mu? Pojďte se na to se mnou spo­leč­ně podí­vat. 

Tesař, člo­věk, se kte­rým se Michael setká po svém úra­ze, se s ním dělí o svou život­ní moud­rost a pomá­há mu tím nejen zachrá­nit pod­nik, ale i najít smy­sl živo­ta. Úspěchu nelze dosáh­nout přes noc, ale oprav­du to potře­bu­je čas. Tesař mu uká­zal ces­tu a Michael byl odhod­lán změ­nit způ­sob jímž žil, pra­co­val a řídil svou fir­mu. Michael si uvě­do­mu­je, že musí změ­nit to jak žije a fun­gu­je ve své fir­mě. Je odhod­lán se uzdra­vit a začít jinak.

Tyto otáz­ky by si kaž­dý z nás měl polo­žit a popře­mýš­let, jak to vlast­ně máme? Pomůže nám změ­nit řadu věcí, o kte­rých jsme si mys­le­li, že je to nemož­né.

Jak to vypa­dá, když jste nej­zdra­věj­ší, nej­sil­něj­ší, nej­vý­kon­něj­ší? Jak se daří vaší rodi­ně, když usi­lu­je­te o úspěch v prá­ci? Přehlížíte ty, kte­ré máte rád, nebo si pro ně udě­lá­te více času? Co je nej­dů­le­ži­těj­ší? Co vám dává chuť do živo­ta? Co dělá­te pro to, abys­te napl­nil smy­sl živo­ta?

Odpověděli jste si na ně?

Velice zají­ma­vé myš­len­ky:

Když věří­te, i nemož­né začne být mož­né. To čemu věří­te, začne být prav­da.

Váš dneš­ní opti­mis­mus určí míru vaše­ho zít­řej­ší­ho úspě­chu.

Nedívejte se na nároč­né úko­ly, před nimiž sto­jí­te, dívej­te se vzhů­ru a kupře­du, do budouc­nos­ti.

Nesoustřeďte se na okol­nos­ti. Soustřeďte se na správ­né pře­svěd­če­ní, kte­ré nám pomů­že dosáh­nout úspě­chu.

Abyste byli úspěš­ní, řiď­te se těmi­to myš­len­ka­mi:

Přijímám všech­nu lás­ku, radost, hoj­nost a úspěch, kte­ré mě v živo­tě pot­ka­jí.

Přijímám všech­ny lidi, kte­ří se mnou chtě­jí pra­co­vat a mít uži­tek z mé lás­ky a nadá­ní.

Starejte se o prá­ci, kte­rou dělá­te.

Obklopte se lid­mi, kte­ří se sta­ra­jí.

Žádná pře­káž­ka vás neza­sta­ví, pokud máte odva­hu jít kupře­du navzdo­ry svým nej­hor­ším oba­vám a nej­vět­ším výzvám. Mějte odva­hu.

Knihu Tesař jsem si k recen­zi vybra­la oprav­du náho­dou. Velice mě zau­jal for­mát kni­hy. Malinkatá kni­ha v sobě skrý­vá obrov­ský pří­běh. Knihu jsem čet­la oprav­du jed­ním dechem. Děj je sice jed­no­du­chý, ale tu ces­ta, kte­rou Michael pro­jde s pomo­cí své­ho prů­vod­ce, ta je obrov­ská. Doporučila bych jí všem úspěš­ným, ale také všem uspě­cha­ným lidem, kte­ří řídí své fir­my, jsou ve stre­su, nema­jí čas na svou rodi­nu a zapo­mí­na­jí na malič­kos­ti. Také těm, kte­ří si to uvě­do­mu­jí, že se svým blíz­kým nevě­nu­jí a chtě­jí ten správ­ný krok udě­lat.

Kniha ve mně ješ­tě dlou­ho bude dozní­vat. Četla jsem jí nece­lé dva dny. Odkládala jsem ji, postup­ně se k ní vra­ce­la a čet­la dál. Mezitím jsem pře­mýš­le­la, jak to vlast­ně doma máme. Musím říci, že jsem si mno­ho věcí uvě­do­mi­la a na někte­ré situ­a­ce už nahlí­žím i rea­gu­ji jinak. Nejedná se oprav­du o leh­kou čet­bu, pau­zy ve čte­ní jsou napros­to nezbyt­né.

Několik slov o auto­ro­vi:

Jon Gordon absol­vo­val Cornellovu uni­ver­zi­tu a vystu­do­val peda­go­gi­ku na Emoryově uni­ver­zi­tě. Jeho pora­den­ská a ško­lí­cí spo­leč­nost se zamě­řu­je na roz­ví­je­ní pozi­tiv­ních lídrů, orga­ni­za­cí a týmů. Je auto­rem knih Síla pozi­tiv­ní­ho pří­stu­pu (vyšlo v Gradě, 2016) The No Complaining Rule (pří­běh o tom, jak si pře­stat stě­žo­vat, čes­ky zatím ne), Training Camp (pří­běh o tom, co se osvěd­ču­je v pří­pra­vě spor­tov­ců, čes­ky zatím ne) a dal­ších.

Autor: Jon Gordon

Přeložila: Hana Antonínová

Žánr: pří­ruč­ka

Vydáno: 2018, Portál, Praha

Počet stran: 144

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN 978-80-262-1366-6


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Můžete mít všechno, jen ne vše najednou7. června 2021 Můžete mít všechno, jen ne vše najednou Kniha od Romi Neustadt "Můžete mít všechno, jen ne vše najednou je knihou, tak trochu i drobným průvodcem pro všechny ženy, které chtějí bez jakéhokoliv stresu dosáhnout pokud možno všech […] Posted in Recenze knih
  • ÚŽASNÍ TAKOVÍ, JACÍ JSME26. června 2022 ÚŽASNÍ TAKOVÍ, JACÍ JSME Už jste se alespoň jednou v životě chtěli cítit spokojení, šťastní a úžasní? Ano, ale nevíte jak? Stačí se začíst do této poutavé knížky autorky Anety Langrové “Úžasní takoví, jací jsme. […] Posted in Recenze knih
  • Co děláte se svým životem?6. června 2021 Co děláte se svým životem? Džiddú Krišnamúrti se o svém díle vyjádřil: "(Můj přístup) nežádá ani nevnucuje žádnou víru, neusiluje o žádné následovníky, netvoří kulty, o ničem nepřesvědčuje, a jedině díky tomu se […] Posted in Recenze knih
  • Diář pro radikální změnu životního stylu. 52týdenní program pro změnu životního stylu a snížení biologického věku11. února 2020 Diář pro radikální změnu životního stylu. 52týdenní program pro změnu životního stylu a snížení biologického věku Toužíte-li ve svém životě doopravdy něco změnit a začít konečně žít zdravěji, je "Diář pro radikální změnu životního stylu" s propracovaným 52 týdenním programem tím nejlepším možným […] Posted in Recenze knih
  • Sám sobě koučem s "Koučinkovým diářem Mindset Academy"10. února 2020 Sám sobě koučem s "Koučinkovým diářem Mindset Academy" Koučinkový diář Mindset Academy je určen všem, kteří mají velkou chuť a houževnatou píli na sobě dále pracovat a posunout tak svůj život k lepšímu. Prostřednictvím 52 týdenních lekcí, […] Posted in Recenze knih
  • Příručka mladého zahradníka7. května 2019 Příručka mladého zahradníka Pokud máte doma malou zahradnici nebo zahradník, jež by si na své zahrádce, na balkoně nebo okenním parapetu rádi něco dobrého nebo krásného pro potěchu oka vypěstovali, je tahle kniha […] Posted in Recenze knih
  • Léčivá síla zvířat-jak nás zvířata uzdravují16. června 2024 Léčivá síla zvířat-jak nás zvířata uzdravují Máte rádi zvířata? Hledáte zajímavou příručku, ve které se dozvíte, jaký vliv na nás domácí mazlíčci mají a jak působí na naše fyzické a psychické zdraví? Kniha Léčivá síla zvířat pro vás […] Posted in Recenze knih
  • Když zmizela24. března 2024 Když zmizela V knize "Když zmizela" od norské autorky Alex Dahl se můžete těšit na famózní glam-noir thriller vyprávějící o všech nástrahách módního průmyslu a svůdnosti moci, o silném poutu mezi […] Posted in Recenze knih
  • PŘÍRUČKA POZEMŠŤANA18. března 2024 PŘÍRUČKA POZEMŠŤANA S touto knihou "PŘÍRUČKA POZEMŠŤANA" od Jaromíra Čtrnáctého dostanou všichni, ať už malí nebo velcí, ale hlavně zvídaví čtenáři příležitost hlouběji a obšírněji se seznámit se samotným  […] Posted in Recenze knih
  • Není slůvko jako slůvko-logopedické hrátky po děti od tří let24. února 2024 Není slůvko jako slůvko-logopedické hrátky po děti od tří let Pracujete s dětmi? Hledáte zajímavé pracovní listy nejen na logopedickou prevenci? Kateřina Slezáková je autorka příručky s názvem Není slůvko jako slůvko a věřte, že vám bude velkou […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,53781 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71699 KB. | 18.06.2024 - 02:05:05