Kritiky.cz > Recenze knih > Stres jako příležitost-9 kroků k pohodovému životu

Stres jako příležitost-9 kroků k pohodovému životu

stres jako prilezitost 9 kroku k pohodovemu zivotu 9788076701281 1
stres jako prilezitost 9 kroku k pohodovemu zivotu 9788076701281 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte pocit, že vás stres ovlá­dá? Cítíte růz­né potí­že a neví­te, čím to může být? Pracujete s lid­mi a vaše prá­ce je nároč­ná? Jacob Drachenberg je psy­cho­log a kouč v oblas­ti stre­su, také dří­ve vrcho­lo­vý spor­to­vec a je auto­rem pub­li­ka­ce s názvem Stres jako pří­le­ži­tost. Sám si pro­šel syn­dro­mem vyho­ře­ní a veli­ce dob­ře tuto situ­a­ci popsal. Tuto novin­ku se roz­hod­ně nenech­te ujít a pojď­te se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat. 

Kniha je roz­dě­le­na na něko­lik kapi­tol. Na začát­ku je před­mlu­va, na kon­ci je uve­den seznam pou­ži­té lite­ra­tu­ry, podě­ko­vá­ní a abe­ced­ní rejstřík.

Stres je sou­čás­tí naše­ho živo­ta, náš ner­vo­vý sys­tém pře­chá­zí do stre­so­vé­ho reži­mu, když nám hro­zí něja­ké nebez­pe­čí. Stres ze své­ho živo­ta nelze vypu­dit, ale je tře­ba s ním umět pra­co­vat. Existuje ale pozi­tiv­ní druh stre­su, kte­rý nás žene dopře­du. Stres je sou­čás­tí naše­ho živo­ta a je bio­lo­gic­ky daný. Nemá smy­sl před ním utí­kat, nic tím nevy­ře­ší­me, ale se mu sna­žit vyhnout. Obojí je k niče­mu. Stres je reak­cí na vše, co náš mozek kla­si­fi­ku­je jako poten­ci­ál­ní nebez­pe­čí. Stres je mož­né vyu­žít jako zdroj ener­gie a s jeho pomo­cí dál fun­go­vat.

Dále zde najde­te poznatky, tipy a stra­te­gie, kte­ré nám stres pomo­hou zvlá­dat. Celkem 9 roz­hod­nu­tí, kte­ré nám pomo­hou stres lépe zvlá­dat. Také je zde Test slo­žek stre­su, kte­rý si může­te sami na sobě vyzkou­šet, zamys­let se, jak to vlast­ně máte vy sami a díky tomu pak mít mož­nost začít se sebou pra­co­vat.

To, co v živo­tě dělá­me zále­ží na našich roz­hod­nu­tích. Z pozi­tiv­ní­ho hle­dis­ka je vhod­né se zamys­let, co se nám v živo­tě daří, co dělá­me dob­ře, v čem jsme pros­tě dob­ří. Tyto hod­no­ty jsou důle­ži­té pro naše dal­ší fun­go­vá­ní. Když máme pocit, že toho máme oprav­du hod­ně, že se to na nás valí v prá­ci, ale i doma, je tře­ba si své myš­len­ky uří­dit a začít mož­ná tro­chu jinak. Ten pro­ces uvě­do­mě­ní je nesmír­ně důle­ži­tý, kte­rý nás může posu­nout dál. Je nut­né si také uvě­do­mit, že kaž­dé­ho stre­su­je něco jiné­ho.

Známe dva dru­hy stre­su:

Eustres-pozitivní stres, kte­rý nás žene dál

Distres-negativní stres, kte­rý nás ovlá­dá

Stress-napětí, tlak.

Účelový pesi­mis­mus je v naší spo­leč­nos­ti běž­ný. Pesimistické myš­len­ky, pře­dem vzdá­vá­me něco, co ješ­tě vlast­ně nepro­běh­lo. Je lep­ší se vzdát, než ris­ko­vat? Pozitivní nadě­je nám dává sílu jít dál, pra­co­vat, stu­do­vat, zkou­šet nové věci.

V dneš­ní době je kolem nás hod­ně nega­ti­vis­mu. Zprávy v tele­vi­zi, vál­ka, kon­flik­ty, kata­stro­fy, neu­stá­lé zdra­žo­vá­ní. Tím krmí­me náš mozek samý­mi nega­tiv­ní­mi pod­ně­ty.

Je nesmír­ně důle­ži­té uvě­do­mit si, proč máme být vděč­ní, psát si deník vděč­nos­ti. Stát si za svým, být zdra­vě ego­is­tic­ký, pro­spí­vá to nejen vám, ale i oko­lí, jeli­kož jste uvol­ně­něj­ší, poho­do­věj­ší a vše se pro­mí­tá i na vaší cel­ko­vé nála­dě. Některé věci je lep­ší nechat být, nelpět na nich, poz­dě­ji z nich máme spí­še potí­že.

„Sport si může­me před­sta­vit jako doprav­ní pro­stře­dek, na kte­rý musí­me nastou­pit, abychom se dosta­li na ost­rov rela­xa­ce.“ Báječná myš­len­ka, kte­rá se mně moc líbi­la a musím říci, že je jí tře­ba se řídit, jeli­kož pohyb a sport nám roz­hod­ně zlep­ší naši nála­du a nejen to. Spánek, sport, odpo­či­nek jsou vel­mi důle­ži­té regu­lá­to­ry naše­ho stre­su, aniž si to vlast­ně uvě­do­mu­je­me.  Neodkládejte radost ze živo­ta na poz­dě­ji, ale najdě­te ji hned teď.

Co nám vlast­ně může způ­so­bit stres? Různé potí­že jako je nespa­vost, potí­že se sou­stře­dě­ním, napě­tí, tlak, boles­ti hla­vy, náchyl­nost k růz­ným infek­cím, růz­né záně­ty, nad­váhu, růz­né kož­ní pro­blémy, gastroin­tes­ti­nál­ní potí­že, kar­di­o­vasku­lár­ní potí­že.

Drachenbergerova aka­de­mie je kon­takt­ním part­ne­rem č.1 v oblas­ti kou­čo­vá­ní stre­su s vizí, že zdra­vé zvlá­dá­ní stre­su bude jed­no­du­ché a snad­no dostup­né pro kaž­dé­ho. Nabízí semi­ná­ře, před­náš­ky, onli­ne pro­gra­my a worksho­py nebo fun­do­va­né ško­le­ní, díky němuž se může­te stát kou­čem nebo men­to­rem stre­su. Veškerý obsah byl cer­ti­fi­ko­ván TUV a vše­mi němec­ký­mi zdra­vot­ní­mi pojiš­ťov­na­mi.

www.drachenberg.de

Tato kni­ha pro mě byla vel­mi zají­ma­vým a inspi­ra­tiv­ním prů­vod­cem posled­ní­ho týd­ne. Během dne, když jsem měla vol­nou chvil­ku jsem se věno­va­la čte­ní, pře­mýš­le­ní, děla­la jsem si poznám­ky. Přemýšlela jsem, jak to vlast­ně mám já se stre­sem, jak si s ním doká­žu pora­dit. Rozhodně to bylo vel­mi zají­ma­vé zamyš­le­ní. Tuto pří­ruč­ku dopo­ru­čím napros­to všem ženám, mužům, všem věko­vým kate­go­ri­ím, i růz­ným pro­fe­sím. Myslím si, že si kaž­dý z nich si zaslou­ží nau­čit se umět se se svým stre­sem pra­co­vat, neza­ví­rat před ním oči a brát stres jako pří­le­ži­tost, kte­rá nás posu­ne dál.

Tato kni­ha by nemě­la chy­bět v žád­né kni­hov­nič­ce. Stres se totiž týká napros­to všech, bez roz­dí­lu věku i pohla­ví.

Drachenbergerova meto­da vás nau­čí pra­co­vat se stre­sem pomo­cí stra­te­gie z výkon­nost­ní­ho spor­tu a nej­no­věj­ší poznatky z psy­cho­lo­gie, kte­ré apli­ku­je do běž­né­ho živo­ta.

Pojďte se svým stre­sem něco udě­lat, změň­te řadu věcí a vez­mě­te život do vlast­ních rukou. Nenechte se jím ovlá­dat.

Ukázka z kni­hy:

Žijte klid­ně­ji díky třem zása­dám Drachenbergovy meto­dy:

  • Objevte zdra­vou míru: Přiměřené množ­ství zdra­vé­ho napě­tí vne­se do vaše­ho živo­ta svě­ží vítr a pomů­že vám dosáh­nout vyty­če­ných cílů. Zjistěte, kolik stre­su je pro vás tak ako­rát, aby se vám dob­ře žilo.
  • Nastolte rov­no­váhu pomo­cí meto­dy „push a pull.“ Pouze stří­dá­ním tla­ku a uvol­ně­ní (tahu) se dosta­ne­te do správ­né­ho ryt­mu. Těžte z obou fází, nad­še­ní i násled­né­ho zklid­ně­ní.
  • Vnímejte, hod­noť­te a roz­ho­duj­te se se vědo­mě: Stres se rodí v hla­vě. A prá­vě hla­va vám s ním pomů­že bojo­vat tím, že bude­te řídit, čemu věnu­je­te pozor­nost, pře­mýš­let a opti­ma­li­zo­vat spon­tán­ní hod­no­ce­ní. O tom, čím se bude­te stre­so­vat, totiž roz­ho­du­je­te více, než si mys­lí­te. Poznejte sami sebe a vydej­te se na ces­tu ke kva­lit­něj­ší­mu živo­tu.

Starý náčel­ník Čerokijů seděl u ohně hle­děl do pla­me­nů.

Jeho vnuk se posa­dil ved­le něj a po chví­li začal sta­rý muž mlu­vit:

„Chlapče, v kaž­dém člo­vě­ku jsou dva vlci, jeden bílý a dru­hý čer­ný. Temný vlk je zlo v nás, cham­ti­vost, závist, sobec­tví, lež, ale také hněv a sebe­lí­tost. Vlk svět­la zna­me­ná dob­ro, tedy lás­ku, vel­ko­ry­sost, prav­do­mluv­nost, odva­hu, skrom­nost a důvě­ru. Tito dva vlci boju­jí v kaž­dém člo­vě­ku od jeho prv­ní­ho do posled­ní­ho dne, také ve mně a v tobě.“

„Řekni mi, dědeč­ku, kte­rý z nich vyhra­je?“

Starý náčel­ník se podí­val na své­ho vnu­ka a odpo­vě­děl:

„Ten, kte­ré­ho krmí­me čas­tě­ji.“

Několik slov o auto­ro­vi:

Jacob Drachenberg je psy­cho­log a kouč v oblas­ti stre­su. Než se jím stal, hrál pat­náct let pro­fe­si­o­nál­ně vod­ní pólo, dotá­hl to na kapi­tá­na bun­des­li­go­vé­ho týmu a repre­zen­to­val Německo na mis­trov­ství Evropy do 21 let. Vzhledem ke všem jeho akti­vi­tám a pra­cov­ní­mu vytí­že­ní se už ve 23 letech musel potý­kat se syn­dro­mem vyho­ře­ní a one­moc­něl depre­sí vyvo­la­nou stre­sem. Po této zku­še­nos­ti se začal zabý­vat mož­nost­mi, jak stres zdra­vě zvlá­dat.

V sou­čas­nos­ti vede se svým bra­t­rem cen­t­rum Drachenberg Akademie, kte­rým pro­šly stov­ky koučů a men­to­rů zabý­va­jí­cích se stre­sem. Kromě toho je to skvě­lý řeč­ník, natá­čí úspěš­ný pod­cast a jeho onli­ne pro­gram absol­vo­va­lo už více než 5 500 lidí. Mezi jeho kli­en­ty pat­ří fir­my Daimler, Rewe, Lufthansa, Ernst & Young, Deutsche Bahn a mno­ho dal­ších.

Autor: Jacob Drachenberg

Ilustrace: Claudia Lieb

Obálka: fre­e­pik, zad­ní klo­pa Jonas Sjarov

Překlad: Martin Richtr

Žánr: roz­voj osob­nos­ti, meto­dic­ká pří­ruč­ka

Počet stran: 216

Vydáno: 2024, Vydalo Nakladatelství KAZDA, Brno

Vazba: bro­žo­va­ná vaz­ba s klo­pa­mi

ISBN 978-80-7670-128-1

Knihu může­te kou­pit zde:

Stres jako pří­le­ži­tost - Nakladatelství Kazda (knihykazda.cz)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48568 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72117 KB. | 25.04.2024 - 16:01:39