Kritiky.cz >

Homer’s Crossing: Návrat Simpsonových - Homerova cesta k moci a zpět

Simpsonovi, tato iko­nic­ká rodi­na z malé­ho měs­ta Springfield, se vra­cí v prv­ní epi­zo­dě 35. série, nazva­né „Homer’s Crossing“. Tato epi­zo­da nám při­ná­ší kla­sic­ký smích, absur­di­tu a dob­ro­druž­ství, kte­ré jsou pro tuto rodi­nu tak... Read more »

ÚNIK Z OSVĚTIMI

Mám ráda pří­běhy, kte­ré napsal sám život a sku­teč­ně se sta­ly, nebo ale­spoň čás­teč­ně vychá­ze­jí ze vzpo­mí­nek hlav­ních pro­ta­go­nis­tů. I tahle kni­ha Únik z Osvětimi od Jonathana Freedlanda není výjim­kou, pro­to­že je... Read more »

Letadla v interním testování - Mashinky

Práce na leta­dlech od posled­ní­ho pří­spěv­ku znač­ně pokro­či­la, přes­to je tře­ba opra­vit někte­ré chy­by a dola­dit nedo­stat­ky. Konečně jsem téměř spo­ko­jen s pohy­bem AI na zemi, tak­že jsme tuto ver­zi posu­nu­li... Read more »

HRAD VE SKOTSKU

Dopřát si pří­jem­nou roman­tic­kou sla­ďár­nu s neo­do­la­tel­ný­mi pokr­my a atmo­sfé­rou blí­ží­cích se Vánoc teď - na začát­ku jara? Proč by ne? Máte-li chuť se pře­nést v čase do pří­jem­né­ho před­vá­noč­ní­ho sho­nu a tou­žeb­né­ho... Read more »

Síla správného okamžiku

Chcete poznat svůj sku­teč­ný CHRONOTYP, díky kte­ré­mu bude­te znát, kdy je pro vás nej­lep­ší čas na jíd­lo, běhá­ní, cvi­če­ní či důle­ži­tý pra­cov­ní roz­ho­vor napří­klad ohled­ně zvý­še­ní pla­tu? Že ano? Tak... Read more »

Co děláte se svým životem?

Džiddú Krišnamúrti se o svém díle vyjá­d­řil: „(Můj pří­stup) nežá­dá ani nevnu­cu­je žád­nou víru, neu­si­lu­je o žád­né násle­dov­ní­ky, netvo­ří kul­ty, o ničem nepře­svěd­ču­je, a jedi­ně díky tomu se může­me setkat na stej­ném poli,... Read more »

EA tento týden rozhodne o budoucnosti hry Anthem. Posuzovat se...

EA ten­to týden roz­hod­ne o budouc­nos­ti hry Anthem. Posuzovat se bude prá­ce Bioware na vylep­še­né ver­zi Anthem Next. Ve hře je i zru­še­ní pro­jek­tu. Read more »

Na nové hře Knights of the Old Republic může pracovat studio...

Na nové hře Knights of the Old Republic může pra­co­vat stu­dio Aspyr, kte­ré je čer­s­tvě sou­čás­tí Embracer Group. Americký vývo­jář sto­jí­cí za původ­ní­mi Star Wars: Knights of the Old... Read more »

Art-work práce k futuristickému next-gen sci-fi The Invincible

Art-work prá­ce k futu­ris­tic­ké­mu next-gen sci-fi The Invincible +5 Read more »

Tesař  - příběh pro úspěch (ané)

Podnikatel Michael se jed­no­ho dne pro­bu­dí v nemoc­ni­ci s ová­za­nou hla­vou a netu­ší, jak se tam oci­tl. Tak začí­ná ano­ta­ce kni­hy Tesař, kte­rou napsal Jon Gordon, Zajímá vás, jak se mu to... Read more »

Příručka mladého zahradníka

Pokud máte doma malou zahrad­ni­ci nebo zahrad­ník, jež by si na své zahrád­ce, na bal­ko­ně nebo oken­ním para­pe­tu rádi něco dob­ré­ho nebo krás­né­ho pro potě­chu oka vypěs­to­va­li, je tahle... Read more »
Stránka načtena za 2,61114 s | počet dotazů: 203 | paměť: 48249 KB. | 24.04.2024 - 14:27:21