Kritiky.cz >

Když zmizela

V kni­ze „Když zmi­ze­la“ od nor­ské autor­ky Alex Dahl se může­te těšit na famóz­ní glam-noir thriller vyprá­vě­jí­cí o všech nástra­hách mód­ní­ho prů­mys­lu a svůd­nos­ti moci, o sil­ném pou­tu mezi mat­kou a jejím synem,... Read more »

Stanislav triumfuje v finále Big Brothera nad Zoe v napínavém závěru

V neza­po­me­nu­tel­ném finá­le rea­li­ty show Big Brother si upřím­ný Stanislav odne­sl vítěz­ství. Jeho ote­vře­nost a auten­ti­ci­ta v kaž­do­den­ních situ­a­cích oslo­vi­la divá­ky nato­lik, že mu při­sou­di­li nej­ví­ce hla­sů, a tím ho pro­hlá­si­li za... Read more »

5 tipů, jak napsat úspěšnou žádost o zaměstnání

Všichni to zná­me – tou­ha po nové pra­cov­ní pří­le­ži­tos­ti a ten prv­ní krok – napsat žádost o zaměst­ná­ní. Ale jak na to, aby vaše žádost vynik­la a upou­ta­la pozor­nost zaměst­na­va­te­le? Správně napsa­ná žádost... Read more »

SpongeBob v kalhotách: animovaný svět podmořských dobrodružství

Svět ani­mo­va­ných seri­á­lů je plný růz­no­ro­dých postav a pří­bě­hů, kte­ré nám při­ná­še­jí radost, smích a dob­ro­druž­ství. Jednou z těch­to neza­po­me­nu­tel­ných postav je i SpongeBob v kalho­tách, jinak zná­mý jako SpongeBob SquarePants v ang­lic­kém ori­gi­ná­le. Tato... Read more »

FRIDA NESPOUTANÁ. Bouřlivé roky v Paříži a New Yorku

„FRIDA NESPOUTANÁ“ od Maren Gottschalkové, jež vyda­la GRADA Publishing, a.s., je belet­ri­zo­va­ný živo­to­pis této neza­po­me­nu­tel­né a vel­mi ori­gi­nál­ní mexic­ké malíř­ky, kte­rá osl­ni­la svý­mi  obra­zy mají­cí svůj vlast­ní jazyk a spe­ci­ál­ní styl.... Read more »

Iveta

Od malič­ka jsem měla ráda zpě­vač­ku Ivetu Bartošovou, její pís­nič­ky a neu­vě­ři­tel­ný hlas, a pro­to není divu, že jsem si nemoh­la nechat ujít zhléd­nu­tí mini­sé­rie „IVETA“, mapu­jí­cí počát­ky kari­é­ry této úžas­né... Read more »

Můžete mít všechno, jen ne vše najednou

Kniha od Romi Neustadt „Můžete mít všech­no, jen ne vše najed­nou je kni­hou, tak tro­chu i drob­ným prů­vod­cem pro všech­ny ženy, kte­ré chtě­jí bez jaké­ho­ko­liv stre­su dosáh­nout pokud mož­no všech... Read more »

Co děláte se svým životem?

Džiddú Krišnamúrti se o svém díle vyjá­d­řil: „(Můj pří­stup) nežá­dá ani nevnu­cu­je žád­nou víru, neu­si­lu­je o žád­né násle­dov­ní­ky, netvo­ří kul­ty, o ničem nepře­svěd­ču­je, a jedi­ně díky tomu se může­me setkat na stej­ném poli,... Read more »

Gamescom 2021 se uskuteční fyzicky za velmi přísných...

Gamescom 2021 se usku­teč­ní fyzic­ky za vel­mi přís­ných hygi­e­nic­kých pod­mí­nek. Vedle fyzic­ké­ho ver­ze orga­ni­zá­to­ři chys­ta­jí také digi­tál­ní pre­zen­ta­ci, kte­rá v loň­ském roce zazna­me­na­la vel­ký úspěch. Hybridní Gamescom se usku­teč­ní tra­dič­ně... Read more »

Kooperativní adventura A Way Out prodala skvělých 3,5...

Kooperativní adven­tu­ra A Way Out pro­da­la skvě­lých 3,5 mili­o­nů kopií. Pro nezá­vis­lé švéd­ské stu­dio Hazelight jde o ohrom­ný úspěch. Nyní stu­dio pra­cu­je na hře It Takes Two, kte­rou 26. 3. 2021 opět vydá... Read more »

Ghost of Tsushima zaznamenala obrovský úspěch. Titulu...

Ghost of Tsushima zazna­me­na­la obrov­ský úspěch. Titulu zasa­ze­né­ho do feu­dál­ní­ho Japonska se od čer­ven­ce pro­da­lo už 5 mili­o­nů kopií. Read more »

Ohromný úspěch, NieR: Automata prodala dohromady 4,85 milionu...

Ohromný úspěch, NieR: Automata pro­da­la dohro­ma­dy 4,85 mili­o­nu digi­tál­ních a fyzic­kých kopií Read more »

Tesař  - příběh pro úspěch (ané)

Podnikatel Michael se jed­no­ho dne pro­bu­dí v nemoc­ni­ci s ová­za­nou hla­vou a netu­ší, jak se tam oci­tl. Tak začí­ná ano­ta­ce kni­hy Tesař, kte­rou napsal Jon Gordon, Zajímá vás, jak se mu to... Read more »

Diář pro radikální změnu životního stylu. 52týdenní program pro změnu životního stylu a snížení biologického věku

Toužíte-li ve svém živo­tě doo­prav­dy něco změ­nit a začít koneč­ně žít zdra­vě­ji, je „Diář pro radi­kál­ní změ­nu život­ní­ho sty­lu“ s pro­pra­co­va­ným 52 týden­ním pro­gra­mem tím nej­lep­ším mož­ným řeše­ním. Ostatně feno­mé­nem dneš­ní doby... Read more »

Sám sobě koučem s „Koučinkovým diářem Mindset Academy“

Koučinkový diář Mindset Academy je určen všem, kte­ří mají vel­kou chuť a hou­žev­na­tou píli na sobě dále pra­co­vat a posu­nout tak svůj život k lep­ší­mu. Prostřednictvím 52 týden­ních lek­cí, cvi­če­ní a úko­lů pro zvý­še­ní... Read more »

Jelínek, Kuchař: Tajemství životní motivace

Neexistuje vět­ší moti­va­ce než tou­ha sply­nout s tím, co chce­te, co vás napl­ňu­je, co vám dává sílu. Tohle by se mělo do kame­ne tesat. Toto je jedi­ný druh moti­va­ce, kte­rý... Read more »
Stránka načtena za 2,83373 s | počet dotazů: 210 | paměť: 48740 KB. | 16.04.2024 - 20:06:34