Kritiky.cz > Recenze knih > Můžete mít všechno, jen ne vše najednou

Můžete mít všechno, jen ne vše najednou

mmv
mmv
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kniha od Romi Neustadt „Můžete mít všech­no, jen ne vše najed­nou je kni­hou, tak tro­chu i drob­ným prů­vod­cem pro všech­ny ženy, kte­ré chtě­jí bez jaké­ho­ko­liv stre­su dosáh­nout pokud mož­no všech svých vysně­ných a vytče­ných cílů.

„Pro všech­ny ženy s vel­ký­mi sny, kte­ré chtě­jí žít napl­ně­ný a auten­tic­ký život beze stre­su, vyčer­pá­ní a bez poci­tů, ž jsou nedo­sta­teč­né nebo že se úpl­ně pomát­ly.“

My ženy, chtě nechtě máme o živo­tě vel­mi zkres­le­né před­sta­vy a dosti nere­ál­ná oče­ká­vá­ní. Snažíme se být lep­ší­mi a doko­na­lý­mi ve všech mož­ných oblas­tech živo­ta, ať už v rodin­ném nebo pro­fes­ním živo­tě, a zapo­mí­ná­me na to, kým ve sku­teč­nos­ti jsme, popí­rá­me sebe samy, své sny a tou­hy.

Autorka pro­střed­nic­tvím strá­nek pou­ka­zu­je na fakt, že nevě­dom­ky žije­me živo­ty jiných, sna­ží­me se být tako­vé jaké bychom měly být,  jak bychom měly vypa­dat, jak bychom se měly cho­vat apod. Ať už se to týká rodi­ny, záze­mí, vzta­hu či pro­fes­ní kari­é­ry a to je špat­ně.

Kniha upo­zor­ňu­je na to, že se pokou­ší­me před­stí­rat být někým jiným, než ve sku­teč­nos­ti jsme, což bývá pro nás vel­mi únav­né a vyčer­pá­va­jí­cí, neboť se bojí­me uvol­nit se, sle­vit ze svých dost vyso­kých náro­ků a ale­spoň tro­šič­ku si při­pus­tit, jak se doo­prav­dy cítí­me. V hlou­bi duše si pak při­pa­dá­me, že nás nikdo nepo­tře­bu­je, a že nic nezvlá­dá­me.

Romi Neustadt se po dlou­há léta sna­ži­la najít něja­kou vhod­nou ces­tu a vytvo­řit manu­ál, jak si dopřát všech­no, i když ne najed­nou, ale ale­spoň postup­ně, jak najít rov­no­váhu, a co nej­lé­pe sklou­bit man­žel­ství, výcho­vu dětí, kari­é­ru a spous­tu svých zájmů a povin­nos­tí.

Zároveň kla­de i vel­ký důraz na to, aby ženy zby­teč­ně neza­mě­ňo­va­ly pojmy „mít všech­no“ a „dělat všech­no“.

Prostřednictvím toho­to manu­á­lu vám autor­ka pomů­že pro­střed­nic­tvím jed­no­du­chých, a i tak tro­chu zábav­ných cvi­če­ních při­jít na to, jak plně vyu­žít svůj dra­ho­cen­ný čas, a jak ve všech život­ních oblas­tech dělat jen to, co sku­teč­ně chce­te a pro svůj život potře­bu­je­te.

Díky svým boha­tým zku­še­nos­tem a život­ních moud­rech vám pře­dá vel­mi potřeb­né nástro­je k tomu, abys­te obje­vi­li v sobě to, co bude vaší sku­teč­nou nápl­ní živo­ta, vaším život­ním moto­rem.

Pomůže vám při­jít na to, co ve svém živo­tě sku­teč­ně chce­te, co vám dělá doo­prav­dy radost, a co vás napl­ňu­je a v koneč­né fázi i uklid­ňu­je.

A kdo ví, tře­ba tu nalez­ne­te i odpo­vě­di na všech­ny otáz­ky, na kte­ré jste hle­da­li odpo­vě­di a odne­se­te si - stej­ně jako já - i to správ­né nasmě­ro­vá­ní na tu pra­vou ces­tu za mno­hem více spo­ko­je­něj­ším a šťast­něj­ším živo­tem.

S pomo­cí této kni­hy, pokud sku­teč­ně do toho dáte všech­no, zís­ká­te sku­teč­ně nový pohled na svůj dosa­vad­ní život i na to, co doo­prav­dy chce­te a jak toho nako­nec i dosáh­nout. Dokonale se zamě­řit pou­ze na to, co je pro vás samot­né oprav­du důle­ži­té a doslo­va odho­dí­te stra­nou vše, co není v sou­la­du s vaši­mi sny a přá­ní­mi....

Vytvoříte si náv­ky, jež ochrá­ní váš čas a ener­gii, a ve všech oblas­tech živo­ta pak bude­te „sku­teč­ně jen samy sebou“.

„Naučíte se odlo­žit strach, kte­rý vám brá­ní roz­vi­nout napl­no váš poten­ci­ál. A bude­te k sobě mno­hem sho­ví­va­věj­ší, pro­to­že si to zaslou­ží­te, stej­ně jako si zaslou­ží­te mít všech­no.“

Knihu dopo­ru­ču­ji pro všech­ny ženy, kte­ré mají něja­ké sny, chtě­jí si je spl­nit a napl­no roz­vi­nout svůj „vnitř­ní“ poten­ci­ál a pro­mě­nit svůj život k lep­ší­mu. Knížka je moc dob­ře napsa­ná a čte se poměr­ně rych­le. Člověk ji nemu­sí pře­číst na jeden zátah, ale může si z ní vybrat jen někte­ré z kapi­tol, kte­ré jsou dosti výstiž­ně pojme­no­vá­ny „tema­to­vě“, tak­že si v nich snad­no najde­te, co vás kon­krét­ně zají­má a na co bys­te se rády zamě­ři­ly....

„Když vám radím, ješ­tě to nezna­me­ná, že vím víc než vy. Znamená to, že jsem nadě­la­la mno­hem více hloupostí.“

 

  • MŮŽETE MÍŽ VŠECHNO, JEN NE VŠE NAJEDNOU
  • Průvodce pro ženy, jak bez stre­su dosáh­nout vysně­ných cílů
  • Autorka: Romi Neustadt
  • Překlad: Ivana Sýkorová
  • Vydala: Grada Publishing a.s.
  • Praha 2021
  • První vydá­ní
  • Počet stran: 224
  • ISBN: 978-80-271-1234-0

Foto: Andrea Bátovská & Grada Publishing a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36590 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71625 KB. | 23.06.2024 - 06:44:29