Kritiky.cz > Recenze knih > Thovt, Odhalení Kerstin Simoné je shrnutím dokonalého světa?

Thovt, Odhalení Kerstin Simoné je shrnutím dokonalého světa?

IMG 20180807 152008
IMG 20180807 152008
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Před čte­ná­řem se roz­pro­stí­rá doko­na­le pro­myš­le­ný svět, ve kte­rém je jas­né fun­go­vá­ní svě­ta z pohle­du vyš­ších bytos­tí a s nad­hle­dem, kte­rý chví­li trvá, než pojme­te. Ale sto­jí to za to, pro­to­že pono­ře­ním se do jejích slov zís­ká­vá­te úle­vu na duši, mno­ho námě­tů na pře­mýš­le­ní a mož­ná, dle své život­ní situ­a­ce, i neob­vyk­lé úhly pohle­du na – napros­to coko­liv.

Jak ide­ál­ní by byl svět tako­vý, jaký ho popi­su­je a jak – bohu­žel mám ten pocit – jedi­ný dává smys­lu­pl­ný smy­sl.

Neměli bychom zabí­jet, uzur­po­vat, poni­žo­vat se ani povy­šo­vat. Jak prav­di­vé, ale nejsem si jis­tá, jest­li tohle v někte­rých čte­ná­řích nebu­de budit pocit ner­vo­zi­ty a nespo­ko­je­nos­ti.

Proč, věč­ná proč

Co je pořád troš­ku mimo moje chá­pá­ní je neu­stá­lý roz­por, jež se v kni­hách opa­ku­je. Proč jsme tak straš­ně zabed­ně­ní, uzem­ně­ní, když naše sku­teč­né schop­nos­ti jakož­to lid­ských bytos­tí, jsou tak úžas­né? Vážně čeká­me na to osví­ce­ní, pozved­nu­tí, osvo­bo­ze­ní, aby se nám žilo v sou­la­du s tím, po čem neu­stá­le tak zou­fa­le naše duše tou­ží?

Je to sku­teč­ně všech­no tak, jak má být a ty pří­zem­ní lid­ské sta­ros­ti a podiv­ný svět kolem nás je dob­ro­vol­ně zvo­len pro­to, že jsme si jako duše chtě­li zku­sit jaké to je žít při­du­še­ný v baži­ně nesmy­sl­nos­ti?

Tak to jsou otáz­ky, na kte­ré ani v této kni­ze nena­chá­zím odpo­věď, kte­rá by mne uspo­ko­ji­la. Ono, i kdy­bych si to váž­ně tahle vybra­la, tak… nic moc roz­hod­nu­tí, povím vám. Na stra­ně dru­hé ale nelze pomi­nout, že lid­ské bytí s sebou nese úžas­né zážit­ky a jest­li s něčím oprav­du sou­hla­sím, tak je to při­rov­ná­ní k tomu, že tu jsme na jakousi „pra­cov­ní dobu“ a stáž – a asi jedi­ným naším úko­lem je tady něco vyko­nat, udě­lat, pro něco se nadchnout a něco vydřít.

Část o vzta­zích, vždy je to jen o vás

A i s těmi vzta­hy to není vůbec jed­no­du­ché, sta­čí se začíst do kapi­to­ly Mystérium zkla­má­ní z mezi­lid­ských vzta­hů. No, nic pře­vrat­né­ho se tu nedo­čte­te, měj­te rádi pře­de­vším sami sebe, važ­te si sebe samých a měj­te něja­ké hod­no­ty, ze kte­rých neu­stou­pí­te.  A pak buď bude part­ner, kte­rý to bude mít stej­ně a sed­ne­te si, nebo ne. Nic mezi. Odpuštění, opuš­tě­ní, šká­la všech těch bola­vých emo­cí mezi dvě­ma lid­mi je pak na něko­li­ka strán­kách roze­brá­na do posled­ní­ho pun­tí­ku, tak­že si kaž­dý najde to svo­je…

Ale…

Staňte se doko­na­lý­mi a vědo­mý­mi tvůr­ci také ve sfé­ře vzta­hů s ostat­ní­mi lid­mi, poznej­te a uvě­dom­te si, jak vzni­ka­jí ve vašem živo­tě sebeklam, ilu­ze a zkla­má­ní. Poznejte mecha­nismy ukry­té v poza­dí, i to, jak jejich pro­jek­ce vytvá­ře­jí vaši rea­li­tu. Zbavte se veš­ke­ré zášti, vzte­ku a hně­vu z minu­los­ti; roz­pusť­te je v sobě.“

Autorka ape­lu­je na oprav­do­vost, což je asi oprav­du tím, co nás udr­ží ve spo­ko­je­nos­ti a výkon­nos­ti pro sebe i pro dru­hé. Dlouhodobé potla­čo­vá­ní čeho­ko­liv pro nás při­ro­ze­né­ho nikdy nic dob­ré­ho nepři­ne­se. A i kdy­by jen úna­vu a vyčer­pá­ní, tak to roz­hod­ně není nic, z čeho by pro­fi­to­val svět jako tako­vý.

Kniha je dob­rým čte­ním pro kaž­dé­ho, kdo Thovt kni­hy už od autor­ky zná, je to tako­vé shr­nu­tí a finá­le vše­ho, co kdy napsa­la.

A kdo nezná, je tato kni­ha ency­klo­pe­dií toho, co napsa­la před­tím. Naučíme se poznat sami sebe, své potře­by a snad i tro­chu duchov­ně najít pro sebe mís­to na Zemi.

O autor­ce:

Kerstin Simoné žije i se svou rodi­nou neda­le­ko Berlína. Již jako dítě pro­je­vi­la jas­no­zři­vé schop­nos­ti. Kromě psa­ní knih se aktiv­ně zabý­vá ochra­nou zví­řat a pořá­dá prak­tic­ké semi­ná­ře. Pětadvacet let stu­du­je růz­né for­my chan­ne­lin­gu a poté vyvi­nu­la vlast­ní tech­ni­ku tlu­mo­če­ní. Thovt je jejím blíz­kým pří­te­lem, uči­te­lem a stá­lým prů­vod­cem od roku 2003, kdy pro­ži­la jis­tou tra­gic­kou udá­lost. Ve svých kni­hách tlu­mo­čí jeho prak­tic­ká a uni­ver­zál­ní posel­ství, jež byla v minu­los­ti vyhra­ze­na pou­ze úzké­mu okru­hu adep­tů taj­ných nauk.

Vydalo nakla­da­tel­ství Anch Books, www.anch-books.eu, 2018


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,09456 s | počet dotazů: 282 | paměť: 71831 KB. | 17.07.2024 - 19:16:45