Kritiky.cz > Články > Tisková konference – seriál Neviditelní - 2. sada fotek

Tisková konference – seriál Neviditelní - 2. sada fotek

dsc08426
dsc08426
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Fotky ve vět­ším roz­li­še­ní najde­te na našem part­ner­ském ser­ve­ru 10Mpix.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Václav Havelka

Nemusí pršet,
nebo snad dob­rý den, pane Bajgare. Odhodlávám se již něko­lik měsí­ců k Vašemu oslo­ve­ní. S kole­gy v prá­ci jsme zva­žo­va­li jakou for­mou Vás oslo­vit na zákla­dě ukon­če­né dis­ku­se k seri­á­lu „Neviditelní“, kde jste spí­še zásad­ně kon­sta­to­val, že o pokra­čo­vá­ní neu­va­žu­je­te.
Zvažovali jsme napsá­ní „výhruž­né­ho“ dopi­su se vše­mi nále­ži­tost­mi a násled­ky, kte­ré by kon­či­ly Vaším usu­še­ním, jen abychom Vás donu­ti­li změ­nit názor. Neviditelní se, nejen mě, jeví jako oprav­do­vý spa­si­tel v tele­viz­ní seri­á­lo­vé tvor­bě. Je to návrat k tra­di­ci čes­ké­ho humo­ru, jem­nos­ti, sluš­nos­ti, důvti­pu a pří­stu­pu k divá­ko­vi v kon­tras­tu s dneš­ní dobou. To, že jsem use­dl a začal shlu­ko­vat pís­men­ka do těch­to vět má pří­či­nu v pro­pa­du České tele­vi­ze do žum­py bul­vá­ru, vul­ga­ri­ty, hul­vát­ství a oprav­do­vé­ho „aten­tá­tu“ na kul­tu­ru. Jako divák kon­ce­si­o­nář se nedo­ká­žu smí­řit s nabí­ze­ný­mi pořa­dy čes­ké veřej­no­práv­ní tele­vi­ze. Například, jsem začal sle­do­vat Dabing Street s oče­ká­vá­ním. Po pře­tr­pě­ném prv­ním díle jsem se domní­val, že jde o ote­vře­nou rece­si a vybur­co­vá­ní divá­ka. Očekával jsem změ­nu dějo­vé lin­ky ve smys­lu uvě­do­mě­ní, že to co děla­jí, děla­jí pro­to, že si to divá­ci žáda­jí. Poukázat, že dneš­ní pub­li­kum se ve vul­ga­ris­mech a zvrá­ce­nos­tech vyží­vá, přes­to­že exis­tu­je i humor jem­ný, něž­ný, sluš­ný a bez prv­ků nási­lí. Abych mohl dílo posou­dit (odsou­dit), musím se s ním sezná­mit. Bohužel! Po zhléd­nu­tí před­po­sled­ní­ho dílu DS jsem došel k závě­ru, že se na Vás musím obrá­tit a požá­dat Vás o pře­hod­no­ce­ní názo­ru na pokra­čo­vá­ní Neviditelných. Popisovat kla­dy seri­á­lu, co v divá­cích zane­chal, by byl jen výpis super­la­ti­vů, kte­ré v této době mají hod­no­tu ciga­re­to­vé­ho nedo­pal­ku, neboť pozby­ly své hod­no­ty i význa­mu.

Dnes mi sepsá­ní rece­sist­ní­ho „výhruž­né­ho“ dopi­su nějak splý­vá. Řekl bych, že je mož­no jej brát za ber­nou min­ci. Buďto napí­še­te pokra­čo­vá­ní, nebo … To co se před­klá­dá dneš­ní­mu divá­ko­vi je děs a hrůza. Pozitivem je, že tak nespo­ko­je­ný divák jako já, je vrhán zpět do náru­če lite­ra­tu­ry. Co mám ale dělat, když jsem „líný“ číst.

Je s podi­vem, jaká díla u nás vzni­ka­la v dobách tota­li­ty, vyjma ryze ide­o­lo­gic­kých. Dodnes z nich všech­ny naše tele­vi­ze těží a až bez­o­hled­ně je nabí­ze­jí pořád doko­la. Porevoluční pro­duk­ce vět­ši­nou pře­ží­vá pou­ze svou pre­mi­é­ru. Staří mazá­ci ode­šli a mla­dí jsou tak roze­rva­ní a bez úcty k tra­di­ci, že jejich díla ráda upa­da­jí v zapo­mně­ní. Potom se obje­ví­te Vy, káp­ne­te na to, až se dno otře­se, řek­ne­te Á a do Bé se nehr­ne­te. Dnešní tvor­ba je z řetě­zu utr­že­ná a pro­to Vás co nej­snažně­ji pro­sím, dej­te nám měko­tům nadě­ji na pokra­čo­vá­ní tak geni­ál­ně roze­psa­né­ho pří­bě­hu o vod­ních lidech, kte­rý má tolik dějo­vě ote­vře­ných linek, že by bylo hří­chem, nelid­ské a nezod­po­věd­né v zapo­ča­tém díle nepo­kra­čo­vat.
Děkuji za Váš čas, kte­rý jste věno­val, nejen mému nářku na špat­ném? „hro­bě“.
V úctě,
Václav Havelka, Most

  • Neviditelní - videa z novinářské premiéry29. července 2014 Neviditelní - videa z novinářské premiéry   Posted in Články
  • Tisková konference - seriál Neviditelní24. července 2014 Tisková konference - seriál Neviditelní Česká televize připravila pro své diváky nový třináctidílný seriál nazvaný Neviditelní, který bude od září nasazen na páteční večery od 20.00 hodin na ČT 1. Ve stylovém prostředí Muzea […] Posted in Články
  • Neviditelní (TV seriál)1. října 2018 Neviditelní (TV seriál) Vypadají jako my, mluví jako my, ale mají něco navíc – gen, který jim umožňuje dýchat vodu. Aniž to tušíme, žijí mezi námi. Vodní lidé. Není to pohádka – je to realita a čistá […] Posted in Galerie
  • Bábovky24. září 2020 Bábovky O FILMU Podle stejnojmenného knižního bestselleru Radky Třeštíkové režisér Rudolf Havlík natočil celovečerní film Bábovky. Producentem filmu je Petr Erben - Logline Production. Pod […] Posted in Speciály
  • Ondřej Vetchý v náročné filmové scéně Bábovek skočil do bazénu19. září 2019 Ondřej Vetchý v náročné filmové scéně Bábovek skočil do bazénu Až do začátku října probíhá v Praze a jejím blízkém okolí natáčení filmu Bábovky podle stejnojmenného knižního bestselleru Radky Třeštíkové v režii Rudolfa Havlíka. Pod scénářem je […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Život pro samouky – Recenze – 40 %12. května 2023 Život pro samouky – Recenze – 40 % Českou vztahovou komedii Život pro samouky natočila a napsala režisérka a scenáristka Jitka Rudolfová (Zoufalci, Hodinářův učeň) podle románu „Láska pro samouky“ spisovatelky (a mimo jiné […] Posted in Filmové recenze
  • Kurz manželské touhy – Recenze – 30 %31. října 2021 Kurz manželské touhy – Recenze – 30 % Nová komedie režiséra a scenáristy Radka Bajgara (Teorie tygra, Teroristka) a scenáristky Mirky Zlatníkové se odehrává v přírodním hotelovém relaxačním resortu, kam přijíždí pětice […] Posted in Filmové recenze
  • Zbožňovaný – Recenze – 40 %27. září 2021 Zbožňovaný – Recenze – 40 % Pediatr Zdeněk (Jiří Bartoška) je miláčkem všech. Jeho dospívající vnučka (Martina Czyžová) o něm dokonce plánuje napsat do školy obdivnou slohovou práci. Zdeněk se totiž jeví jako vzor […] Posted in Filmové recenze
  • Prvok, Šampón, Tečka a Karel28. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel O FILMU Film „Prvok, Šampón, Tečka a Karel“ natočil podle svého stejnojmenného knižního hitu režisér Patrik Hartl. Čtyři kamarádi vyhlásí válku proti scvrkávání varlat a proti krizi […] Posted in Speciály
  • Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50%26. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50% Český komediálně-dramatický film Prvok, Šampón, Tečka a Karel napsal a natočil spisovatel, scenárista a divadelní a filmový režisér Patrik Hartl (Taková normální rodinka) jako adaptaci své […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,40158 s | počet dotazů: 274 | paměť: 71897 KB. | 23.06.2024 - 04:30:28