Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Yellowstone (1. a 2. série)

Yellowstone (1. a 2. série)

Photo © Paramount Network
Photo © Paramount Network
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

John Dutton (Kevin Costner) je sed­mou gene­ra­cí své­ho rodu. Ten vlast­ní nej­vět­ší dobytčí ranč v USA, kte­rý se nachá­zí v sou­sed­ství prv­ní­ho ame­ric­ké­ho národ­ní­ho par­ku, indi­án­ské rezer­va­ce a roz­růs­ta­jí­cí­ho se měs­ta. Je jas­né, že tohle je ide­ál­ní mís­to pro střet hned něko­li­ka svě­tů. Místo, kde mizí lidé, mění se spo­je­nec­tví nebo řeší sta­ré rány. To vše v zájmu zacho­vá­ní těž­ce zís­ka­né­ho respek­tu i země.

Pokud chce­te zjis­tit, jest­li se vám seri­ál Yellowstone bude líbit, pojď­me na to pří­mo. Osoba reži­sé­ra Taylora Sheridana je přes­ně tím, co nej­spíš roz­hod­ne. Pokud máte rádi chlap­skou podí­va­nou, pak nevá­hej­te. S vel­kou prav­dě­po­dob­nos­tí se vám totiž libíl seri­ál Starosta Kingstownu a dost mož­ná také film Wind River. Oba kous­ky mají od Filmfanatica takřka abso­lut­ní hod­no­ce­ní a neji­nak tomu bude také v pří­pa­dě Yellowstonu.

RODINA A TRADICE
První dvě série jsou prak­tic­ky nava­zu­jí­cí, tak­že pro­to je Filmfanatic recen­zu­je spo­leč­ně. Už v pilot­ním dílu se sezná­mí­te s celou rodi­nou Duttonových, jejich byz­ny­so­vý­mi i hod­no­to­vý­mi pro­tiv­ní­ky. Nemusí vám vonět, jak se tahle famí­lie vypo­řá­dá­vá s pro­blémy, ale nemů­že­te jí upřít, že svo­je mís­to pod slun­cem si tvr­dě vypra­co­va­la. A prá­vě pro­to nehod­lá z doby­tých pozic ustou­pit bez boje. Mně je tenhle pří­stup sym­pa­tic­ký. I když je lec­kdy nelo­gic­ký.

KAŽDÉMU DLE ZÁSLUH
Na Yellowstonu oce­ňu­ji (mimo jiné) to, že žád­ná z dějo­vých linek není pou­hou výpl­ní. Každá posta­va je zají­ma­vá, a to i když jí zrov­na nefan­dí­te. Ani jed­na figu­ra vás zkrát­ka nene­chá chlad­ný­mi. Pokud vyzná­vá­te rov­nos­tář­ství a zají­ma­jí vás kul­tur­ní vál­ky, v Yellowstonu si zalí­be­ní nena­jde­te. Tato téma­ta se v prv­ních dvou séri­ích prak­tic­ky neob­je­vu­jí, a když už je do drs­né Montany zavle­če něja­ký měst­ský snob, míst­ní s ním brzy vytřou pod­la­hu míst­ní­ho baru. Přinejlepším.

Kyvadlo fil­mo­vých dějin se zkrát­ka pře­va­žu­je zpát­ky a vypa­dá to, že chlap­ské podí­va­né se zno­vu dostá­va­jí do kur­zu. Yellowstone totiž není osa­mo­ce­nou vlaš­tov­kou, ale potvr­ze­ním tren­du, za kte­rý vdě­čí­me pře­de­vším jed­no­mu muži. Jak už jsem nazna­čil v úvod­ní poklo­ně Tayloru Sheridanovi. Ale také zmi­ňo­va­ný Kevin Costner si v Yellowstonu na závěr kari­é­ry nachys­tal parád­ní figu­ru a pokud by tohle byla teč­ka za jeho fil­mař­ským odka­zem, Filmfanatic by sme­kl kov­boj­ský klo­bouk a hlu­bo­ce se uklo­nil. Mentorská role Johna Duttona je totiž stej­ně defi­nu­jí­cí, jako posta­va Gordona Gekka nebo Franka Underwooda.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,32054 s | počet dotazů: 251 | paměť: 71989 KB. | 23.02.2024 - 18:57:07