Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Riddick - Druhé pokračování Černočerné tmy

Riddick - Druhé pokračování Černočerné tmy

Rid2
Rid2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je tomu už hod­ně let, co při­šla do kin posta­va Riddicka. Ve fil­mu Černočerná tma už z roku 2000 si reži­sér David Twohy nato­čil prv­ní vel­ko­film, kte­rý měl úspěch. V té době začí­nal ve fil­mech i Vin Diesel, kte­rý před tím bral pou­ze ved­lej­ší role (Zachraňte vojí­na Ryana) a též role ani­mo­va­ných hrdi­nů (Železný obr). Spojením reži­sé­ra, hlav­ní­ho her­ce se stal kul­tov­ní film, na kte­rý po 13 letech sní­mek odka­zu­je. Je hod­ně zají­ma­vé, že pří­běh prv­ní­ho Riddicka měl být jed­nou vari­a­cí na pokra­čo­vá­ní Vetřelce. Nestalo se tak, a tak se díky talen­tu, herec­tví a dal­ších věcí stal z toho­to fil­mu kult.

Pár let na to se reži­sér s hlav­ní hvězdou roz­hod­li roz­ší­řit uni­ver­sum o vel­ko­fil­mu ve sty­lu Hvězdných Válek. Bohužel se to nepo­da­ři­lo, a tak Riddick: Kronika tem­na byl vel­ký neú­spěch, kte­rý zni­čil úspěš­né­ho reži­sé­ra a oddá­lil pokra­čo­vá­ní na dlou­hých devět let. Režisér sice pře­svěd­čil pro­du­cen­ty, aby vlo­ži­li mno­ho dola­rů na stav­by, na hvězd­nou sesta­vu, kte­rá se obje­vi­la ve fil­mu, ale bohu­žel to úspěch nepři­nes­lo.

V roce 2013 se poda­ři­lo 3. fil­mo­vý díl dokon­čit. Znovu ale s malým roz­poč­tem a zno­vu pou­ze s něko­li­ka her­ci.

Na roz­díl od fil­mu Černočerná tma, kde bylo mno­ho pro­stře­dí reál­ných a uvě­ři­tel­ných, tak nej­no­věj­ší Riddick bohu­žel trpí tím, že je 98 % fil­mu nato­če­no pou­ze před zele­ným pro­stře­dím v ate­li­é­rech. Režisér i jako scé­náris­ta si vzal vzor prv­ní díl, ale upra­vil tam někte­ré věci, aby byl film úspěš­ný v době natá­če­ní.

Riddicka po pří­bě­hu v 2. díle necha­li napo­spas fau­ně na ztra­ce­né pla­ne­tě. Hledají jej lov­ci lidí, aby si vza­li odmě­nu za jeho hla­vu.  Díky pří­jez­du lov­ců se dosta­ne Riddick k ces­tě ven. Samozřejmostí je i fau­na, kte­ré vylé­zá za deš­tě a tmy z flo­ry. První půl­ku nájem­ných lov­ců zabi­je sám Riddick, dru­hou půl­ku zabi­jí zví­řa­ta, a tak pou­ze něko­lik pře­ži­vších pře­ži­je konec fil­mu a ute­če z pla­ne­ty, vč. Riddicka.

Kromě Vina Diesela a Karla Urbana, kte­rý se obje­ví jenom na pár z chvil, je hlav­ní hvězdou  Katee Sackhof, kte­rou všich­ni zná­te jako Karu „Starbuck“ Thrace z Battlestar Gallactica. Díky zvo­le­ní této hereč­ky urči­tě při­šlo na film více lidí, než kdy­by tam neby­la.

Bohužel 3 film o Riddickovi je pou­ze sla­bé pokra­čo­vá­ní prv­ní­ho dílu, a tak je vel­ká ško­da, že se tvůr­ce nesna­ží o lep­ší pří­běh, kte­rý by nebyl tak sla­bý a posta­ven na nepře­mo­ži­tel­nos­ti hlav­ní posta­vy. Shazuje jej i to, že je natá­čen pou­ze v ate­li­é­rech, a tak z něho ate­li­é­ro­vost, vč. CGI pří­šer vyční­vá. Naštěstí tím, že je film z vel­ké čás­ti digi­tál­ní, tak je obraz doko­na­lý.

Zmíním i dabing k fil­mu. Česká ver­ze v dabin­gu dvor­ní­ho dabé­ra Daniela Dítěte není k zaho­ze­ní a hodí se k celé­mu fil­mu. Je sice lep­ší sle­do­vat film v ori­gi­ná­le, ale dabing Riddicka neka­zí.


Photo © Universal Pictures


Podívejte se na hodnocení Riddick na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,76904 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72219 KB. | 21.07.2024 - 00:08:29