Kritiky.cz > Speciály > Policajt v Beverly Hills

Policajt v Beverly Hills

pvbh
pvbh
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Policajt z Beverly Hills je ame­ric­ká poli­cej­ní akč­ní kome­die z roku 1984, kte­rou reží­ro­val Martin Brest, napsal Daniel Petrie Jr. a v níž hlav­ní roli ztvár­nil Eddie Murphy jako Axel Foley, chyt­rý det­ro­it­ský poli­cis­ta, kte­rý navští­ví Beverly Hills v Kalifornii, aby vyře­šil vraž­du své­ho nej­lep­ší­ho pří­te­le. Ve ved­lej­ších rolích se obje­ví soud­ce Reinhold, John Ashton, Ronny Cox, Lisa Eilbacher, Steven Berkoff, Paul Reiser a Jonathan Banks.

Tento prv­ní film ze série Policajt z Beverly Hills vystře­lil Murphyho mezi mezi­ná­rod­ní hvězdy, zís­kal cenu People’s Choice Award za „Oblíbený film“ a byl nomi­no­ván na Zlatý gló­bus za nej­lep­ší film - muzi­kál nebo kome­dii a Oscara za nej­lep­ší původ­ní scé­nář v roce 1985. Film se oka­mži­tě stal trhá­kem, skli­dil uzná­ní kri­ti­ky a v seve­ro­a­me­ric­kých domá­cích poklad­nách vydě­lal 234 mili­o­nů dola­rů, což z něj uči­ni­lo nej­vý­dě­leč­něj­ší film uve­de­ný v roce 1984 v USA.

Příběh

Mladý a leh­ko­my­sl­ný det­ro­it­ský poli­cej­ní detek­tiv Axel Foley (Eddie Murphy) při své posled­ní nepo­vo­le­né akci zka­zí zásah dvou uni­for­mo­va­ných poli­cis­tů, což vyús­tí ve vyso­ko­rych­lost­ní honič­ku měs­tem, kte­rá způ­so­bí roz­sáh­lé ško­dy. Jeho šéf, inspek­tor Douglas Todd (Gilbert R. Hill), Axela za jeho cho­vá­ní pokárá a pohro­zí mu vyha­zo­vem, pokud nezmě­ní své cho­vá­ní u poli­cie. Axel při­jde do své­ho bytu a zjis­tí, že se do něj vlou­pal jeho kama­rád z dět­ství Mikey Tandino (James Russo). Mikey seděl ve věze­ní za krá­dež auta, kte­ré v dět­ství s Axelem ukrad­li a Mikey to odne­sl, ale nako­nec díky spo­leč­né kama­rád­ce Jenny Summersové (Lisa Eilbacherová) pra­cu­je jako ochran­ka v Beverly Hills. Mikey uká­že Axelovi němec­ké dlu­ho­pi­sy na doru­či­te­le a Axel se diví, jak k nim při­šel, ale roz­hod­ne se ho na to nevy­ptá­vat. Po pose­ze­ní v baru se vrá­tí do Axelova bytu, kde dva muži, Zack (Jonathan Banks) a Casey (Michael Champion), omrá­čí Axela do bez­vě­do­mí, kon­fron­tu­jí Mikeyho ohled­ně dlu­ho­pi­sů na doru­či­te­le a poté ho zabi­jí.

Axel žádá o vyšet­ře­ní Mikeyho vraž­dy, ale inspek­tor Todd to odmí­tá kvů­li svým blíz­kým vaz­bám na Mikeyho. Axel vyu­ži­je zámin­ky, že si bere dovo­le­nou, a vydá se do Beverly Hills, aby zlo­čin vyře­šil sám. Najde Jenny pra­cu­jí­cí v umě­lec­ké gale­rii a dozví se o Mikeyho vaz­bách na Victora Maitlanda (Steven Berkoff), maji­te­le gale­rie. Axel se vydá­vá za doru­čo­va­te­le kvě­tin, jde do Maitlandovy kan­ce­lá­ře a sna­ží se ho vyslech­nout ohled­ně Mikeyho, ale Maitlandova ochran­ka ho vyho­dí z okna a zatkne. Na poli­cej­ní sta­ni­ci poru­čík Andrew Bogomil (Ronny Cox) pově­ří ser­žan­ta Johna Taggarta (John Ashton) a detek­ti­va Billyho Rosewooda (Judge Reinhold), aby Axela sle­do­va­li. Taggart a Billy zaži­jí poni­žu­jí­cí setká­ní s Axelem, když sabo­tu­je jejich auto. V důsled­ku toho si Billy a Taggart s Axelem zpo­čát­ku nero­zu­mě­jí, ale poté, co pře­ka­zí lou­pež ve striptý­zo­vém baru, si tito tři začnou budo­vat vzá­jem­ný respekt.

Na sto­pě Mikeyho vra­hů se Axel vplí­ží do jed­no­ho z Maitlandových skla­dů, kde najde bed­ny plné kávo­vé sed­li­ny, o nichž má pode­zře­ní, že slou­ži­ly k bale­ní drog a záro­veň zakrý­va­ly jejich pach před poli­cej­ní­mi psy. Zjistí také, že mno­ho Maitlandových beden nepro­šlo cel­ní kon­t­ro­lou. Poté, co je Axel zno­vu zatčen, ten­to­krát po potyč­ce se Zackem v Maitlandově ven­kov­ském klu­bu, při­zná Bogomilovi, že Maitland musí být paše­rák. Policejní náčel­ník Hubbard (Stephen Elliott), kte­rý se dozvě­děl o Axelových neu­vá­že­ných vyšet­řo­va­cích akcích, naří­dí, aby byl Axel vyve­den z měs­ta. Axel však pře­svěd­čí Billyho, aby mís­to toho vyzve­dl Jenny a vzal ji s sebou do skla­diš­tě, kam má toho dne dora­zit zásil­ka.

Axel a Jenny se vlou­pa­jí do skla­diš­tě a obje­ví v bed­ně něko­lik pyt­lů koka­i­nu. Než Axel stih­ne ten­to nově nale­ze­ný důkaz pře­dat Billymu, dora­zí Maitland a jeho spo­leč­ní­ci. Maitland une­se Jenny a nechá Axela zabít, ale ne dří­ve, než se Zack Axelovi při­zná, že to byl on, kdo zabil Mikeyho. Po chví­li váhá­ní vstou­pí do skla­diš­tě Billy a zachrá­ní Axela během krát­ké pře­střel­ky, při níž zabi­je Caseyho. Taggart vysto­pu­je Axela a Billyho na Maitlandovo pan­ství, kde se k nim při­po­jí ve sna­ze zachrá­nit Jenny a posta­vit Maitlanda před soud. Trojice spo­leč­ně zlik­vi­du­je něko­lik Maitlandových mužů, včet­ně Zacka. S Bogomilovou pomo­cí pak Axel Maitlanda smr­tel­ně postře­lí a zachrá­ní Jenny. Bogomil vymys­lí Hubbardovi pří­běh, kte­rý kry­je všech­ny účast­ní­ky, aniž by zdis­kre­di­to­val poli­cii v Beverly Hills. Axel si uvě­do­mu­je, že kvů­li svým činům „na dovo­le­né“ bude prav­dě­po­dob­ně vyho­zen z det­ro­it­ské poli­cie, a pro­to požá­dá Bogomila, aby vše urov­nal s inspek­to­rem Toddem; když se Axel zmí­ní o mož­nos­ti, že by se mohl v Beverly Hills usa­dit jako sou­kro­mé očko, Bogomil ner­vóz­ně sou­hla­sí, že mu vyčis­tí štít. Později se Taggart a Billy set­ka­jí s Axelem, když se odhla­šu­je z hote­lu, a zapla­tí mu účet. Axel je pozve na skle­nič­ku na roz­lou­če­nou a oni sou­hla­sí.

Produkce

Vývoj a psaní scénáře

V roce 1977 při­šel mana­žer Paramountu Don Simpson s nápa­dem na film o poli­cis­to­vi z východ­ní­ho L. A., kte­rý byl pře­lo­žen do Beverly Hills. K napsá­ní scé­ná­ře byl povo­lán sce­náris­ta Danilo Bach. Bach svůj nápad před­lo­žil Simpsonovi a Paramountu v roce 1981 pod názvem Beverly Drive o poli­cist­ce z Pittsburghu jmé­nem Elly Axelová. Jeho scé­nář byl však pří­mo­ča­rý akč­ní film a Bach byl nucen scé­nář upra­vit, ale po něko­li­ka poku­sech pro­jekt vyšuměl do ztra­ce­na. Díky úspě­chu fil­mu Flashdance (1983) viděl Simpson ve fil­mu Beverly Hills svůj dal­ší vel­ký pro­jekt. K pře­psá­ní scé­ná­ře byl při­zván Daniel Petrie, Jr. a Paramountu se líbil Petrieho humor­ný pří­stup k pro­jek­tu, při­čemž hlav­ní posta­va se nyní jme­no­va­la Axel Elly z Detroitu. Producent Jerry Bruckheimer tvr­dil, že role Axela Foleyho byla nej­pr­ve nabíd­nu­ta Mickeymu Rourkovi, kte­rý pode­psal smlou­vu o drže­ní 400 000 dola­rů na natá­če­ní fil­mu. Když revi­ze a dal­ší pří­pra­vy trva­ly déle, než se oče­ká­va­lo, Rourke pro­jekt opus­til, aby nato­čil jiný film. Martin Scorsese dostal nabíd­ku reží­ro­vat film, ale odmí­tl ji, pro­to­že se mu zdá­lo, že kon­cept fil­mu je pří­liš podob­ný Cooganovu Blafu. Nabídku reží­ro­vat film dostal i David Cronenberg, ale také ji odmí­tl.

Do role Foleyho byl původ­ně zva­žo­ván Sylvester Stallone. Stallone dal scé­ná­ři dra­ma­tic­ký pře­pis a udě­lal z něj rov­nou akč­ní film. V jed­nom z před­cho­zích návrhů napsa­ných pro Stalloneho se posta­va Billyho Rosewooda jme­no­va­la „Siddons“ a byla v polo­vi­ně scé­ná­ře během jed­né z akč­ních scén zabi­ta. Stallone hlav­ní posta­vu pře­jme­no­val na Axela Cobrettiho, posta­vu Michaela Tandina ztvár­nil jeho bra­tr a Jenny Summersová hrá­la jeho lás­ku. Stallone pro­hlá­sil, že jeho scé­nář k fil­mu Policajt v Beverly Hills by „vypa­dal jako úvod­ní scé­na z fil­mu Zachraňte vojí­na Ryana na plá­žích Normandie. Věřte tomu nebo ne, ale ve finá­le jsem si v ukra­de­ném Lamborghini hrál na kuře s při­jíž­dě­jí­cím náklad­ním vla­kem, kte­rý řídil ultras­liz­ký padouch.“ Stalloneho nápa­dy však byly pro Paramount pova­žo­vá­ny za „pří­liš dra­hé“ a Stallone nako­nec odstou­pil dva týd­ny před začát­kem natá­če­ní. Stallone poz­dě­ji pou­žil vět­ši­nu těch­to nápa­dů jako základ pro film Cobra z roku 1986. O dva dny poz­dě­ji pro­du­cen­ti fil­mu Simpson a Bruckheimer pře­svěd­či­li Eddieho Murphyho, aby Stalloneho ve fil­mu nahra­dil, což vyvo­la­lo dal­ší pře­pi­so­vá­ní. Kromě Stalloneho a Rourka byli do role Axela Foleyho zva­žo­vá­ni také Richard Pryor, Al Pacino a James Caan. Harrisonu Fordovi byla role Axela Foleyho nabíd­nu­ta, ale odmí­tl ji.

Rozpočet fil­mu byl sta­no­ven na 14 mili­o­nů dola­rů, včet­ně 4 mili­o­nů dola­rů pro Murphyho, ale byl při­ne­sen s nákla­dy pou­hých 13 mili­o­nů dola­rů.


  • Photo © Paramount Pictures
  • Zdroj: Anglická Wikipedie

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Policajt v Beverly Hills


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,16902 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72209 KB. | 18.04.2024 - 05:39:03