Kritiky.cz > Divadelní pozvánky > Toto není cvičení: Pražský koncert Rogera Waterse se bude vysílat v kinech po celém světě

Toto není cvičení: Pražský koncert Rogera Waterse se bude vysílat v kinech po celém světě

Foto:Jimmy Baikovicius from Montevideo, Uruguay / Wikimedia Commons / CC BY-SA 2.0
Foto:Jimmy Baikovicius from Montevideo, Uruguay / Wikimedia Commons / CC BY-SA 2.0
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Legendární býva­lý frontman sku­pi­ny Pink Floyd Roger Waters při­je­de kon­cem příští­ho měsí­ce do Prahy v rám­ci své­ho tur­né This is Not a Drill a jeden z jeho dvou kon­cer­tů v O2 are­ně bude tro­chu výji­meč­ný: bude se totiž živě vysí­lat v kinech po celém svě­tě.

Ve čtvr­tek 25. květ­na ode­hra­je Waters v O2 are­ně dru­hý ze svých dvou praž­ských kon­cer­tů. Bude natá­čen a vysí­lán v 1 500 kinech po celém svě­tě pro­střed­nic­tvím spo­leč­nos­ti Trafalgar Releasing, i když divá­ci mimo Evropu jej uvi­dí o něco poz­dě­ji, aby se při­způ­so­bi­li roz­dí­lům v časo­vých pás­mech.

Listenky do kin na pří­mý pře­nos Watersova praž­ské­ho kon­cer­tu budou k dis­po­zi­ci od 25. dub­na; aktu­a­li­za­ce sle­duj­te na ofi­ci­ál­ních webo­vých strán­kách.

Pokud jste však v Praze, vstu­pen­ky na kon­cert 25. květ­na jsou stá­le k dis­po­zi­ci za cenu od 1 990 korun a lze je zakou­pit na mís­tě v sítích Ticketmaster a Ticketportal.

This is Not a Drill je ozna­čo­vá­no jako Watersovo „prv­ní roz­luč­ko­vé tur­né“ a zahr­nu­je někte­ré z uměl­co­vých nej­slav­něj­ších spo­lu­pra­cí s Pink Floyd i sólo­vé hity. Odehrává se za dopro­vo­du audi­o­vi­zu­ál­ní show, kte­rá zahr­nu­je svět­la, lase­ry a cha­rak­te­ris­tic­ká vzná­še­jí­cí se pra­sa­ta Pink Floyd.

V před­sta­ve­ní This is Not a Drill, kte­ré je „ohro­mu­jí­cí obža­lo­bou kor­po­rát­ní dysto­pie, v níž se všich­ni sna­ží­me pře­žít“, zazní cel­kem 20 pís­ní, včet­ně hitů Pink Floyd jako Us & Them, Comfortably Numb, Wish You Were Here a Is This the Life We Really Want?, spo­lu s novou pís­ní The Bar.

Waterse na pódiu v Praze dopl­ní hudeb­ní­ci Jonathan Wilson, Dave Kilminster, Jon Carin, Gus Seyffert, Robert Walter, Joey Waronker, Shanay Johnson, Amanda Belair a Seamus Blak.

„This Is Not A Drill je nová pře­lo­mo­vá rock and rollo­vá a fil­mo­vá extra­va­gan­za, hra­ná v kru­hu, je to ohro­mu­jí­cí obža­lo­ba kor­po­rát­ní dysto­pie, ve kte­ré všich­ni boju­je­me o pře­ži­tí, a výzva k akci, abychom MILOVALI, CHRÁNILI a SDÍLELI naši dra­ho­cen­nou a nejis­tou pla­ne­tu domov,“ uvá­dí Waters v tis­ko­vé zprá­vě ke kon­cert­ní­mu tur­né.

„Koncert obsa­hu­je tucet skvě­lých pís­ní ze ZLATÉ ÉRY PINK FLOYD ved­le něko­li­ka nových, slo­va a hud­ba, stej­ný autor, stej­né srd­ce, stej­ná duše, stej­ný člo­věk. Mohlo by to být posled­ní hurá. Wow! Moje prv­ní roz­luč­ko­vé tur­né! Nenechte si ho ujít. Love R.“

Devětasedmdesátiletý Waters původ­ně plá­no­val tur­né This is Not a Drill na rok 2020, ale kvů­li pan­de­mii bylo opa­ko­va­ně odlo­že­no. Nakonec odstar­to­va­lo loni ve Státech a do prv­ní polo­vi­ny roku 2023 se usku­teč­ní i evrop­ské kon­cer­ty. Pražské kon­cer­ty budou jed­ny z posled­ních, kte­ré Waters ode­hra­je před­tím, než tur­né 10. červ­na v Manchesteru zavr­ší.

Jedna z nej­slav­něj­ších kapel minu­lé­ho sto­le­tí, kul­tov­ní alba Pink Floyd jako Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, AnimalsThe Wall se i po dese­ti­le­tích od své­ho vydá­ní těší neu­tu­cha­jí­cí popu­la­ri­tě. Waters sku­pi­nu opus­til v 80. letech, ale od roku 1999 neú­nav­ně kon­cer­tu­je po celém svě­tě. V Praze již dří­ve vystou­pil s kape­la­mi The Wall a Dark Side of the Moon.


Foto:Jimmy Baikovicius from Montevideo, Uruguay / Wikimedia Commons / CC BY-SA 2.0


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,22254 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71492 KB. | 22.06.2024 - 17:41:48