Kritiky.cz >

Životopisný film Nicholase Wintona „Jeden život“ bude mít v pražských kinech premiéru od 1. února

Životopisný film o Nicholasi Wintonovi s Anthonym Hopkinsem v hlav­ní roli, kte­rý se v roce 2022 z vel­ké čás­ti natá­čel v Praze a kte­rý měl v brit­ských kinech pre­mi­é­ru na Nový rok, bude mít v České repub­li­ce pre­mi­é­ru... Read more »

Filmový festival Al Qamar o víkendu rozzáří pražský Edison Filmhub

Tento víkend se v praž­ském Edison Filmhubu usku­teč­ní prv­ní roč­ník fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Al Qamar, kte­rý nabíd­ne řadu sou­čas­ných fil­mů z Blízkého výcho­du a sever­ní Afriky a dopro­vod­ný kul­tur­ní pro­gram. Všechny pro­mí­ta­né fil­my budou... Read more »

Film Oppenheimer vyprodává pražské kino IMAX i tři týdny po premiéře

Přestože se film Christophera Nolana Oppenheimer umís­til až za Barbie jako dru­hý nej­vět­ší hit léta 2023, v celo­svě­to­vých poklad­nách si stá­le vede dob­ře, když o víken­du pře­ko­ná hra­ni­ci 600 mili­o­nů dola­rů... Read more »

Kino Pivo: Nejlepší pražská kina mají nyní vlastní pivo

V praž­ských arthou­se kinech se sice nepo­dá­vá pop­corn, ale pivo ano. A nyní mají někte­rá z nej­lep­ších měst­ských kin svůj vlast­ní ležák v podo­bě piva Kino Pivo, kte­ré se vaří exklu­ziv­ně pro... Read more »

Ozvěny festivalu KVIFF přivážejí do pražských kin špičkové karlovarské filmy

Nemůžete se letos dostat na Mezinárodní fil­mo­vý fes­ti­val Karlovy Vary? Neměli jste mož­nost vidět všech­ny fil­my, kte­ré jste chtě­li? Máte štěs­tí: někte­ré z nej­lep­ších fil­mů letoš­ní­ho kar­lo­var­ské­ho fes­ti­va­lu se dosta­nou... Read more »

Oppenheimer: Vstupenky do Prahy jsou nyní k dispozici pouze na 70mm projekce v IMAXu v EU

Byl zahá­jen před­pro­dej vstu­pe­nek na film Christophera Nolana Oppenheimer na plát­ně IMAX v praž­ském kině Cinema City Flora. Jak jsme již infor­mo­va­li, praž­ské kino IMAX bude jedi­ným v kon­ti­nen­tál­ní Evropě a jed­ním... Read more »

Premiéra filmu Vyproštění 2 v pražském Kině Lucerna s Chrisem Hemsworthem v hlavní roli

Pokračování akč­ní­ho fil­mu Vyproštění 2 spo­leč­nos­ti Netflix měla vče­ra večer exklu­ziv­ní pre­mi­é­ru na čer­ve­ném kober­ci v praž­ském Kině Lucerna. Pražská pre­mi­é­ra je sou­čás­tí svě­to­vé­ho tur­né Vyproštění 2. Režisér a hlav­ní hvězda... Read more »

Xenomorf H.R. Gigera, příliš erotický pro Vetřelce 3, je vystaven na českém hradě

Jedna z neji­ko­nič­těj­ších fil­mo­vých horo­ro­vých bytos­tí vtrh­ne příští týden do jed­no­ho z nej­krás­něj­ších zám­ků České repub­li­ky, neboť do Zámecké jízdár­ny na úchvat­ném zám­ku v Hluboké nad Vltavou zaví­tá výsta­va H. R. Giger... Read more »

Film „Oppenheimer“ se bude promítat v plnoformátovém 70mm formátu v pražském kině Cinema City Flora IMAX

Očekávaný film reži­sé­ra Christophera Nolana Oppenheimer vstou­pí příští měsíc do kin po celém svě­tě a praž­ské kino IMAX v Cinema City Flora bude jedi­né v kon­ti­nen­tál­ní Evropě, kte­ré film pro­mít­ne v reži­sé­ro­vě oblí­be­ném for­má­tu.... Read more »

Toto není cvičení: Pražský koncert Rogera Waterse se bude vysílat v kinech po celém světě

Legendární býva­lý frontman sku­pi­ny Pink Floyd Roger Waters při­je­de kon­cem příští­ho měsí­ce do Prahy v rám­ci své­ho tur­né This is Not a Drill a jeden z jeho dvou kon­cer­tů v O2 are­ně bude tro­chu... Read more »

Tajné pražské kino se skrývá v kouzelné skříni

Praha má na zim­ní sezó­nu nové pod­zem­ní kino, do kte­ré­ho se vchá­zí doslo­va skrz skříň. Kino Slunečnice, oblí­be­né střeš­ní kino na praž­ské Arkádě Pankrác, se spo­lu s dal­ší­mi let­ní­mi ven­kov­ní­mi... Read more »
Stránka načtena za 2,69031 s | počet dotazů: 192 | paměť: 48193 KB. | 19.05.2024 - 06:29:04