Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Film Oppenheimer vyprodává pražské kino IMAX i tři týdny po premiéře

Film Oppenheimer vyprodává pražské kino IMAX i tři týdny po premiéře

Photo © Universal Pictures
Photo © Universal Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Přestože se film Christophera Nolana Oppenheimer umís­til až za Barbie jako dru­hý nej­vět­ší hit léta 2023, v celo­svě­to­vých poklad­nách si stá­le vede dob­ře, když o víken­du pře­ko­ná hra­ni­ci 600 mili­o­nů dola­rů (asi 13 mili­ard korun).

V Praze je Oppenheimer stá­le hor­kou novin­kou, o kte­rou se divá­ci perou. Kino IMAX v čes­kém hlav­ním měs­tě v Cinema City Flora je jedi­ným mís­tem v kon­ti­nen­tál­ní Evropě a jen jed­ním ze 30 na svě­tě, kde se film pro­mí­tá v reži­sé­rem Nolanem pre­fe­ro­va­ném 70mm for­má­tu IMAX.

Podle úda­jů Cinema City si před uve­de­ním fil­mu do kin 20. čer­ven­ce zakou­pi­li vstu­pen­ky na Oppenheimera v Praze oby­va­te­lé 15 evrop­ských zemí včet­ně míst tak vzdá­le­ných, jako je Španělsko, Itálie a Finsko. Tento počet se v posled­ních týd­nech prav­dě­po­dob­ně ješ­tě zvý­šil, pro­to­že do Prahy se sjíž­dě­jí fanouš­ci z celé­ho kon­ti­nen­tu.

V prv­ních třech týd­nech po uve­de­ní do kin se Oppenheimer v kině Cinema City Flora pro­mí­tal čty­ři­krát den­ně v IMAXu a kaž­dé pro­mí­tá­ní bylo vypro­da­né. Na začát­ku čtvr­té­ho a páté­ho týd­ne uve­de­ní byly vstu­pen­ky na Oppenheimera vypro­dá­ny také do 23. srp­na krát­ce poté, co byly zpří­stup­ně­ny.

Anekdotickým pří­kla­dem je něko­lik zkla­ma­ných fanouš­ků, kte­ří byli od poklad­ny Cinema City Flora odvrá­ce­ni s tím, že na Oppenheimera v IMAXu nejsou k dis­po­zi­ci vstu­pen­ky nejen na ten­to kon­krét­ní den, ale ani na dal­ší dny.

Vzhledem ke smluv­ním závaz­kům už Oppenheimer není v praž­ském kině IMAX exklu­ziv­ní, pře­kva­pi­vě dob­ré Gran Turismo (na kte­ré je stá­le k dis­po­zi­ci dosta­tek vstu­pe­nek) zabí­rá poled­ní časy ve 12:10 a 15:00, než Nolanův epos zamí­ří do vypro­da­ných sálů v 18:10.

Příští víkend se situ­a­ce ješ­tě více zkom­pli­ku­je, pro­to­že do kin vstou­pí film o super­hr­di­nech z DC Blue Beetle, nato­če­ný výhrad­ně kame­ra­mi IMAX, kte­rý bude mít dal­ší tři IMAXové časy ve 12:50 hodin, 15:30 a 18:10. Cinema City vtěs­ná Gran Turismo v 10:00, po němž bude násle­do­vat jedi­ná pro­jek­ce Oppenheimera ve 21:50, kte­ré jsou již také vypro­da­né.

Aby Cinema City pomoh­lo uspo­ko­jit neu­vě­ři­tel­ný zájem, při­da­lo prá­vě něko­lik dal­ších popůl­noč­ních pro­jek­cí Oppenheimera v pátek 19. srp­na a v sobo­tu 20. srp­na ve 12:45. Pokud jste dosta­teč­ně rych­lí a neva­dí vám, že se z tří­ho­di­no­vé­ho epo­su dosta­ne­te až ve čty­ři ráno, vstu­pen­ky na tyto pro­jek­ce jsou v době psa­ní toho­to člán­ku stá­le k dis­po­zi­ci.

Dobrá zprá­va: od čtvrt­ka 24. srp­na se v IMAXu neo­te­ví­ra­jí žád­né fil­my, což zna­me­ná, že Oppenheimer by měl zís­kat zpět něko­lik pro­mí­ta­cích míst po fil­mech Gran Turismo a Blue Beetle.

A špat­ná zprá­va: v prů­bě­hu násle­du­jí­cích pěti týd­nů až do kon­ce září budou do kin uve­de­ny dal­ší čty­ři fil­my IMAX: thriller Denzela Washingtona Equalizer 3, horo­ro­vé pokra­čo­vá­ní Jeptiška 2, detek­tiv­ka Kennetha Branagha Hercule Poirot: Strašidla v Benátkách a ori­gi­nál­ní sci-fi Garetha Edwardse Stvořitel.

Ačkoli poptáv­ka po Oppenheimerovi v praž­ském kině IMAX zůsta­ne prav­dě­po­dob­ně vyso­ká i v příš­tím měsí­ci, bude muset s těmi­to sním­ky kvů­li smluv­ním závaz­kům sou­pe­řit o pro­mí­ta­cí mís­ta v Cinema City Flora.

Přesto by Cinema City mělo být schop­no najít pro Oppenheimera v prů­bě­hu příští­ho měsí­ce ale­spoň jed­no před­sta­ve­ní v IMAXu den­ně, pokud si divá­ci budou i nadá­le rezer­vo­vat všech­na pro­mí­tá­ní toho­to fil­mu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38645 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72078 KB. | 23.04.2024 - 13:24:53