Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Upgrade (odplata australského robotizovaného „Venoma“ za smrt přítelkyně)

Upgrade (odplata australského robotizovaného „Venoma“ za smrt přítelkyně)

UpgadeNahled
UpgadeNahled
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V nezná­mém vel­ko­měs­tě v blíz­ké budouc­nos­ti žije ve svém malém domě šťast­ný man­žel­ský pár, Grey a Asha. Jejich život je pro­po­jen s moder­ní tech­no­lo­gií, ať už se to týká auta, domu, tele­fo­nu či obslu­hy elek­tro­nic­kých věcí. Asha s tím nemá žád­ný pro­blém, pro­to­že sama pra­cu­je ve vel­ké spo­leč­nos­ti, kte­rá se zabý­vá moder­ní­mi tech­no­lo­gi­e­mi. Grey je nao­pak z jiné­ho těs­ta. Rád vyrá­bí ruka­ma, pro­to opra­vu­je sta­ré mode­ly aut. Nerozumí si ani s moder­ním domem a autem své ženy. Jejich záli­by jsou sice vel­mi odliš­né, ale pou­ze tolik, aby se navzá­jem při­ta­ho­va­li a dopl­ňo­va­li. Jednou se vydá Grey vrá­tit opra­ve­né auto jeho maji­te­li a vez­me s sebou i Ashu. Auto pat­ří Eronovi, mla­dé­mu a úspěš­né­mu pod­ni­ka­te­li. Ten se jim pochlu­bí svým novým vyná­le­zem, kte­rý se jme­nu­je STEM. Je to malin­ké expe­ri­men­tál­ní zaří­ze­ní, kte­ré má spous­tu uži­teč­ných funk­cí. Greye to neza­ujme, ale to ješ­tě netu­ší, jak se ho ten­to vyná­lez bude týkat. Při zpá­teč­ní ces­tě je jejich auto pře­pa­de­no, Asha umí­rá a Grey je ochr­nu­tý. Nový začá­tek by mu tak mohl při­nést STEM, kte­rý mu nabíd­ne Eron. A tak začí­ná Greyův dal­ší život, kte­rý se ale nako­nec vyvi­ne jinak, než původ­ně chtěl.

Scénář k fil­mu napsal Leigh Whannell, kte­rý napsal scé­ná­ře k úspěš­ným fil­mům (série fil­mů Saw, ad.). Také v něko­li­ka svých fil­mech i zahrál a byl i auto­rem námě­tu. Jeho scé­ná­ře jsou tem­né, mys­te­ri­óz­ní a horo­ro­vé. Stejně je to i u fil­mu Upgrade, kdy se hlav­ní hrdi­na dosta­ne do situ­a­cí, kte­ré jsou plné napě­tí. í Whannell si nejen dob­ře napsal scé­nář, ale také se mu poda­ři­lo nato­čit akč­ní film, kde se pro­po­ju­je sci-fi s thrille­rem. A není to pro cit­li­věj­ší divá­ky.

Ve fil­mu je vidět, jak by moh­la budouc­nost vypa­dat, včet­ně tech­no­lo­gií a pro­po­je­ní moder­ni­ho tech­nic­ké­ho svě­ta s člo­vě­kem. Podařilo se to také díky stři­hu, kte­rý měl na sta­ros­ti Andy Canny. Akční scé­ny se stří­da­jí s klid­něj­ší­mi, zvlášť dras­tic­ké scé­ny si pak divák může díky kame­ře jen domys­let. Jednotlivé scé­ny pak dokres­lu­je zvuk z ruky Emmy Borlignon.

Do hlav­ní role Greye tvůr­ci fil­mu obsa­di­li ame­ric­ké­ho her­ce Logana Marshall-Greena. Ten je zná­mý ze seri­á­lu O.C. a za film The Invitation byl dokon­ce nomi­no­ván na cenu Fangoria na nej­lep­ší­ho her­ce. Tentokrát ztvár­nil muže, kte­rý zažil obrov­skou tragé­dii a musí se s ní poprat. Pro her­ce to byla nová a zají­ma­vá zku­še­nost. Jeho posta­va má sice lid­ské rysy a cha­rak­ter, ale také v sobě ukrý­vá tem­nou strán­ku tech­no­lo­gie.

Film je o out­si­de­ro­vi, kte­rý zís­ká díky tech­no­lo­gii nové schop­nos­ti, ale žít s nimi není vůbec jed­no­du­ché. Stejné téma již bylo zpra­co­vá­no v něko­li­ka fil­mech, ale sní­mek Upgrade uka­zu­je, kam až by moh­lo dojít pro­po­je­ní tech­ni­ky a člo­vě­ka. Napadá mě i spo­ji­tost s dílem Karla Čapka o robo­tech a lidech – R.U.R., kde je nechá­na nadě­je na nový život. Je vidět, že tohle téma je stá­le aktu­ál­ní a při­ta­hu­je tvůr­ce k jeho umě­lec­ké­mu ztvár­ně­ní.

Film mě zau­jal nejen námě­tem, ale také fil­mo­vým zpra­co­vá­ní a herec­kým výko­nem hlav­ní­ho před­sta­vi­te­le.

Hodnocení: 65 %


Podívejte se na hodnocení Upgrade na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Více na Kritiky.cz
Jágr, legenda Každá známá a uznávaná osobnost si zaslouží, aby sloužila nejen jako vzor pro budoucí gene...
Bylinky pro každého. Vše o pěstování, ošetřování a používání bylinek Bylinky a vše kolem nich doslova miluji, některé z nich si sama pěstuji, jiné naopak sbírám m...
Soundtrack k DLC The Ancient Gods - Part One do Doom Eternal... Soundtrack k DLC The Ancient Gods - Part One do Doom Eternal tvoří Andrew Hulshult (Quake Champion...
Mimořádná zpráva – Recenze – 60% Observační dokument režiséra, scenáristy a producenta Tomáše Bojara (Česká RAPublika, FC Ro...
Všechno nejhorší (2017) Na konci roku se rozhodně bude mluvit o tom, jak jsou letos horory úspěšné ( Většina z nich u...
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47356 s | počet dotazů: 283 | paměť: 69729 KB. | 02.12.2023 - 00:48:48