Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Ve službách FBI aneb Poslední kousek Neala Caffreyho

Ve službách FBI aneb Poslední kousek Neala Caffreyho

VeSluzbach
VeSluzbach
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V pro­sin­ci 2014 se obje­vi­la posled­ní epi­zo­da seri­á­lu Ve služ­bách FBI (v ori­gi­ná­le White Collar pod­le White Collar Division). Seriál je posta­ven na cel­kem jed­no­du­chém půdo­ry­su – spe­ci­a­lis­ta pod­vod­ník odsou­ze­ný za padě­lá­ní dlu­ho­pi­sů se dosta­ne ven na pod­mín­ku a pod dozor zvlášt­ní­ho agen­ta Petera Burka, kte­rý ho ostat­ně kdy­si sám zatý­kal

Mezi agen­tem a kon­zul­tan­tem je tak sil­ná opa­tr­nost, nicmé­ně i vědo­mí neo­ce­ni­tel­ných schop­nos­tí a zna­los­tí toho dru­hé­ho.

Seriály podob­né­ho raže­ní fun­gu­jí­cí na prin­ci­pu výji­meč­né­ho jedin­ce spo­lu­pra­cu­jí­cí­ho s poli­cií mám dost v obli­bě. Pokud fun­gu­jí. Což pla­tí u Sherlocka, Castla na zabi­tí, tu více tu méně i u Mentalisty. White Collar ale roz­hod­ně pat­ří k těm lep­ším. Proč?

Za prvé díky sto­pá­ži. Seriál má pět del­ších sérií a šes­tou závě­reč­nou a krat­ší. Ty před­cho­zí mají 13 – 16 a vždyc­ky mají krom pří­pa­dů kolem i něja­kou cen­t­rál­ní záplet­ku, což z nich vytvá­ří tako­vé del­ší fil­my (no, hod­ně del­ší).

Co je dal­ší plus je herec­ké obsa­ze­ní a hlav­ně cha­rak­te­ry postav. Neal se po návra­tu z věze­ní vel­mi rych­le sezná­mí a spřá­te­lí s Peterovou man­žel­kou Elizabeth. Pozor, nic mezi nimi není a oba si toho dru­hé­ho vel­mi cení. Elizabeth navíc není žád­ná sle­pi­ce nebo namyš­le­ná nána. Je to man­žel­ka agen­ta, jak má být, a Neala bere tak tro­chu jako vlast­ní­ho syna. Zná ho, ví o jeho minu­los­ti a sna­ží se mu poskyt­nout pomoc, když je to potře­ba a když je hlav­ně cito­vě v úzkých a je zma­ten z lidí kolem sebe – hlav­ně žen ve svém živo­tě.

Neal se sna­ží sekat lati­nu, jen­že vzhle­dem k tomu, že je eli­tou ve svém obo­ru, prů­běž­ně za ním při­chá­ze­jí sta­ří zná­mí či nové stá­li­ce v moři pod­vod­ní­ků a chtě­jí „něja­kou tu služ­bič­ku“.

Obrovskou devi­zou seri­á­lu je Mozzie i dal­ší posta­vy. Konkrétně Mozzie je Nealův leti­tý a asi nej­lep­ší kama­rád, cho­dí­cí kon­spi­rač­ní teo­rie a člo­věk, kte­rý dove­de všech­no zjis­tit, téměř coko­li sehnat a nic pro něj není ani dost malé, ani dost slo­ži­té.

Neal se během seri­á­lu setká s něko­li­ka půvab­ný­mi žena­mi. Některé mu chtě­jí pomoct, jiné ho okrást nebo rov­nou zabít. Ale s kaž­dou je doce­la sran­da a kaž­dá z nich je vydat­nou záplet­kou.

Ne, kon­cept není pře­vrat­ný ani nijak objev­ný. Ale zde je pro­ve­den na výbor­nou.

Takže Bon Voyage, Mr. Caffrey…bylo mi ctí.

Základ: odsou­ze­ný špič­ko­vý pod­vod­ník pomá­há divi­zi FBI s pří­pa­dy

Navíc:

  • posta­vy
  • humor
  • obrov­ská dáv­ka sty­lu
  • díky krat­ším séri­ím neo­mr­zí
  • kaž­dá série má vlast­ní pří­běh

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,75257 s | počet dotazů: 247 | paměť: 71641 KB. | 16.06.2024 - 05:10:02