Kritiky.cz > Speciály > „Marečku, podejte mi pero!“ - filmový debut Tomáše Holého

„Marečku, podejte mi pero!“ - filmový debut Tomáše Holého

Photo © Filmové studio Barrandov
Photo © Filmové studio Barrandov
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Marečku, podej­te mi pero!“ je jed­na z nej­slav­něj­ších a nej­vtip­něj­ších čes­kých fil­mo­vých kome­dií. Natočil ji v roce 1976 reži­sér Oldřich Lipský pod­le scé­ná­ře Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka. Film vyprá­ví o sku­pi­ně dospě­lých děl­ní­ků, kte­ří se musí vrá­tit do ško­ly, aby si zvý­ši­li kva­li­fi­ka­ci pro moder­ni­zo­va­nou výro­bu země­děl­ských stro­jů. Hlavním hrdi­nou je mis­tr Jiří Kroupa (Jiří Sovák), kte­rý se oci­tá ve stej­né tří­dě jako jeho syn (Jiří Schmitzer).

Mezi jeho spo­lu­žá­ky pat­ří napří­klad špl­houn Viktor Hujer (Václav Lohniský), koket­ní paní Týfová (Iva Janžurová), roš­ťá­ci Tuček a Šlajs (Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák) nebo zma­te­ný Plha (Josef Kemr). Film je plný humor­ných situ­a­cí, kte­ré vzni­ka­jí z kon­fron­ta­ce dospě­lých lidí s dět­ský­mi škol­ní­mi návy­ky. Opisují, žalu­jí, zdr­žu­jí vyu­čo­vá­ní, tro­pí si žer­ty ze sebe i z uči­te­lů. Mezi neza­po­me­nu­tel­né scé­ny pat­ří napří­klad nápis „Kroupa je vůl“ na tabu­li, tříd­ní schůz­ka s hoj­nou účas­tí nebo češ­ti­nář­ský pokus pro­fe­so­ra Hrboleka (František Kovářík). Film obsa­hu­je také mno­ho kul­tov­ních hlá­šek, jako napří­klad „Marečku, podej­te mi pero!“, „Střetneme se na hřbi­to­vě!“, „Hliník se odstě­ho­val do Humpolce!“ nebo „Dej mu polív­ku. Víc si neza­slou­ží.“. Film byl vel­mi úspěš­ný u divá­ků i u kri­ti­ky a stal se jed­ním z kla­si­ků čes­ké kine­ma­to­gra­fie. Je to inte­li­gent­ní legra­ce o děl­ní­cích v době nor­ma­li­za­ce, kte­rá sním­kem ani na malič­kou chvi­lič­ku nepro­stu­pu­je.

Tomáš Holý

Tomáš Holý byl čes­ký dět­ský herec, kte­rý se pro­sla­vil rolí Vaška ve fil­mech Jak vytrh­nout velry­bě sto­lič­ku a Jak dostat tatín­ka do polep­šov­ny. Jeho debu­tem byla malá role v kome­dii Marečku, podej­te mi pero!, kde si zahrál žáka Matulu, kte­rý při­ná­ší vzkaz od ředi­te­le ško­ly pro­fe­so­ru Hrbolekovi. Tomáš Holý byl pova­žo­ván za nej­lep­ší­ho dět­ské­ho her­ce své doby a na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Monte-Carlu v roce 1979 jej poro­ta nazva­la nej­lep­ším dět­ským her­cem od dob Shirley Temple Blackové. Natočil cel­kem 14 fil­mů a seri­á­lů, mezi nimi napří­klad Setkání v čer­ven­ci, Za trn­ko­vým keřem nebo Prázdniny pro psa. Ve svých jede­nác­ti letech se roz­ho­dl s natá­če­ním skon­čit a věno­vat se stu­diu. V roce 1990 tra­gic­ky zahy­nul při auto­ne­ho­dě ve věku 21 let.


Zdroje: Česká tele­vi­ze, Čsfd.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Hugo

... snad jen malé poo­pra­ve­ní, hláš­ka „Střetneme se na hřbi­to­vě“ měla být “ Sejdeme se na hřbi­to­vě“ a Tomáš Holý nepři­ne­sl vzkaz Františkovi Kovaříkovi (pro­fe­so­ru češ­ti­ny), ale Františkovi Filipovskému (pro­fe­so­ru che­mie). Neznamená však, že ten­to člá­nek ztrá­cí svo­ji hod­no­tu k při­po­me­nu­tí tak skvě­lé­ho kul­tov­ní­ho fil­mu.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,82498 s | počet dotazů: 271 | paměť: 71918 KB. | 13.07.2024 - 00:56:45