Kritiky.cz > Recenze knih > Veselá Viktorie: Sázka na mizeru - 28 %

Veselá Viktorie: Sázka na mizeru - 28 %

Sazka
Sazka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„My ženy potře­bu­je­me krá­su, aby nás muži milo­va­li, a hloupost, abychom milo­va­ly my je“ Tento citát od mód­ní návr­hář­ky Coco Chanel pro mě dob­ře vysti­hu­je nový román Sázka na mize­ru od autor­ky Viktorie Veselé.

Elvíra, kte­rá má níz­ké svě­do­mí si žije vcel­ku spo­ko­je­ným živo­tem se svým man­že­lem Jarouškem a synem Adamem. Bohužel jí stá­le něco chy­bí a své sou­kro­mí čas­to řeší se svou kama­rád­kou Simonou. Do její­ho živo­ta vstou­pí záhad­ný muž, jmé­nem Medard. Okouzlí Elvíru nato­lik, že ona sama je schop­ná udě­lat věci, o kte­rých se i málo­kte­rá žena bojí jen snít. Bohužel z Medarda se vyklu­be pod­vod­ník, kte­rý Elvíru při­pra­ví nejen o její čest, ale hlav­ně o život­ní úspo­ry.

Po pře­čte­ní prv­ních pár kapi­tol jsem měla chuť kni­hu odlo­žit. Některé scé­ny děj abso­lut­ně nikam nepo­sou­va­ly. Špatně na mě půso­bi­lo i to, že autor­ka odbí­há od hlav­ní posta­vy k její sestře, i když to má spo­ji­tost – Hana, Ela. Další ruši­vý ele­ment je vzpo­mí­ná­ní hlav­ní hrdin­ky Elvíry – kapi­to­ly jsou nazva­né Malá Ela, pod­le mě zby­teč­né. Celkově pří­běh byl pro mě málo uvě­ři­tel­ný, nezra­lý a posta­vy v něm mě ničím neim­po­no­va­ly. Představte si ženu, kte­rá je na všech „čtyřech“ a kaž­dou půl hodi­nu ště­ká, zatím co „její milý“ si sedí v pra­cov­ně. Pochybuji, že sko­ro pade­sá­ti­le­tá žena, by ze sebe necha­la udě­lat fen­ku! Myslím si, že čte­nář bude mít pro­blémy cítit jakou­ko­liv sym­pa­tii k hlav­ní hrdin­ce prá­vě pro její „sebez­ni­ču­jí­cí hloupost“. K extra­or­di­nér­ní­mu (tak ho vní­má hlav­ní hrdin­ka) Medardovi jsem necí­ti­la abso­lut­ně nic a nedo­ká­za­la jsem ho nikam zařa­dit. Ničím mě neo­slo­vil a stal se pro mě tako­vou „plo­chou“ posta­vou, kte­rých je v pří­bě­hu víc než dost. Taktéž pro mě byl oří­šek číst zdrob­ně­li­ny, kte­ré autor­ka pou­ží­vá (např. Elinko, co máš s obli­če­jem, Elinko, vždyť tebe krášlí ctnost. Nepotřebuješ se scho­vá­vat za bar­vič­ky. Elinko, jsi v pořád­ku? Jistě Jaroušku.)

Erotiku, kte­rou Elvíra zaží­vá, mě také ničím neza­u­ja­la - las­civ­ní, nud­né, neu­vě­ři­tel­né. Nápadně mě při­po­mí­ná Padesát odstí­nů šedi (sva­zo­vá­ní, pří­ka­zy, vyká­ní) tudíž autor­ka nepři­šla s ničím novým a čte­ná­ře tím tedy nepře­kva­pí. Myslím si, že je tím spí­še odra­dí, pro­to­že v posled­ní době je na kniž­ním trhu „pře­od­stí­no­vá­no“. Humor, kte­rý sli­bu­je ano­ta­ce kni­hy, jsem bohu­žel nikde nena­šla.

Když bych měla vyjme­no­vat kla­dy kni­hy, tak mě napa­dá ako­rát to, že má autor­ka svůj „zvlášt­ní“ styl psa­ní, kte­rým bude cha­rak­te­ris­tic­ká, tudíž lehce zapa­ma­to­va­tel­ná. Obálka je asi to nej­hez­čí na této kni­ze, což beru jako dob­rý mar­ke­tingo­vý tah. Spousty čte­ná­řů si totiž kni­hu kupu­je prá­vě díky pou­ta­vé obál­ce.

Každopádně kni­ha Sázka na mize­ru si jis­tě svůj okruh čte­ná­řek najde, už jen pro jejich zvě­da­vost, jak to všech­no s Elvírou dopad­ne. Nechala se lapit do pavou­čí sítě vypo­čí­ta­vé­ho Medarda a potře­bu­je hod­ně sil, se ze vše­ho vymo­tat. Tak hod­ně štěs­tí a nejen Elvíře!


  • vazba:pevná s pře­ba­lem
  • výška:205mm
  • šířka:135mm
  • hloubka:21mm
  • počet stran:232
  • jazyk:český
  • kód zboží:9788075432391

Kniha ke kou­pi na Alpress.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Dům bez knih, je jako tělo bez duše.... Julius Zeyer Jsem redaktorkou na tomto webu a mimo jiné píšu knihy, články a povídky, které mi dodávají elán a energii do života.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,70175 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71871 KB. | 23.07.2024 - 12:44:13