Kritiky.cz > Recenze knih > Patricia Mennenová: Vše o stavbě - 100 %

Patricia Mennenová: Vše o stavbě - 100 %

VseOStavbe
VseOStavbe
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nakladatelství Albatros vydá­vá nauč­nou řadu knih pro děti od čtyř do sed­mi let Už vím proč. Objevujeme svět hrou. V této řadě již vyšly pub­li­ka­ce Bagry, trak­to­ry a nákla­ďá­ky, Všechno o koních a poní­cích, Poznáváme hodi­ny a čas, Zvířata a jejich mlá­ďa­ta, Vše o hasi­čích, Objevujeme dobu kamen­nou, Fotbal a vše o něm, Pozor, tady jez­dí auta!, Kombajny, trak­to­ry a nakla­da­če a Vše o autech. Nyní je řada nauč­ných knih dopl­ně­na o dal­ší pub­li­ka­ci, věn ova­nou ten­to­krát stav­bě a vše­mu, co s ní sou­vi­sí. Jde o pře­klad němec­ké­ho ori­gi­ná­lu, kte­rý pře­lo­žil Michal Kolezsar.

„Na stav­bě je hroz­ný hluk! Všude se bagru­je, kope a vyrov­ná­vá. Brzy zde bude stát něko­lik nových domů. Nejdříve se musí poze­mek správ­ně vymě­řit a pak se vyhlou­bí sta­veb­ní jáma. Architekt při tom na plá­nu kon­t­ro­lu­je, zda je vše v pořád­ku. Najdete mini­bagr, kte­rý prá­vě hlou­bí výkop pro potru­bí? Jeřábník sedí v kabi­ně své­ho jeřá­bu a opa­tr­ně pře­mis­ťu­je vodo­vod­ní trub­ky k výko­pu. V dal­ším domě už děla­jí beto­no­vý strop, a ješ­tě dál tesař sta­ví krov. A hned ved­le jsou v plné prá­ci pokrý­va­či a omít­ká­ři. Víte, proč je kolem domu nata­že­na čer­ve­no­bí­lá pás­ka? Páska ozna­ču­je, že za ni mohou vstou­pit pou­ze děl­ní­ci s přil­bou na hla­vě,“ dopl­ňu­je text názor­ný, detail­ně zpra­co­va­ný obrá­zek stav­by. Na dal­ších stra­nách se pak děti dozví, jak dlou­ho trvá posta­vit dům, jak se sta­ví mon­to­va­ný dům, jak to vypa­dá na sta­ve­niš­ti, kdo pra­cu­je na stav­bě, kdo pomá­há s opra­vou domu, komu pat­ří nástro­je, kte­ré se pou­ží­va­jí při stav­bě, jak se sta­ví sil­ni­ce, co se skrý­vá pod sil­ni­cí nebo co se děje při stav­bě dál­ni­ce.

Knížka v krouž­ko­vé vaz­bě sezna­mu­je děti se vším, co sou­vi­sí se stav­bou a nevy­hý­bá se ani odbor­né ter­mi­no­lo­gii. Odborné ter­mí­ny (vib­rač­ní pěch, nive­lač­ní pří­stroj, u-tvárnice nebo vodo­vá­ha) si děti zapa­ma­tu­jí díky obráz­kům.  Nejde pou­ze o popis věcí a dějů, do sou­vztaž­nos­ti se dáva­jí jed­not­li­vé děje tak, aby se děti sezná­mi­ly s celým pro­ce­sem: „Beton se vyrá­bí v míchač­ce, kte­rá má buben, jenž se neu­stá­le otá­čí. Během otá­če­ní se jed­not­li­vé suro­vi­ny smí­cha­jí dohro­ma­dy. Když je beton hoto­vý, buben se ruč­ně naklo­ní a vše se vysy­pe do při­pra­ve­né nádo­by… Pokud zed­ník nemá míchač­ku, musí si vyro­bit beton v něja­ké nádo­bě. A vždy si dává dob­rý pozor, aby se do smě­si nedo­sta­ly něja­ké nečis­to­ty. Na výro­bu beto­nu potře­bu­je­me hod­ně pís­ku nebo štěr­ku, méně cemen­tu a tro­chu vody. Nejdříve se spo­lu smí­cha­jí písek a cement, potom se za stá­lé­ho míchá­ní při­dá­vá voda, dokud beton nemá správ­nou kon­zis­ten­ci.“

Kniha Vše o stav­bě, stej­ně jako dal­ší kníž­ky z nauč­né řady knih pro děti od čtyř do sed­mi let, budou vhod­ným dár­kem pro všech­ny malé zví­da­vé nepo­se­dy.


  • Autor:Patricia Mennenová
  • Žánr:obráz­ko­vá kni­ha
  • Nakladatelstvi:ALBATROS
  • Datum vydá­ní:07.11.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,94288 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71854 KB. | 20.07.2024 - 06:42:32