Kritiky.cz > Speciály > Vinnetou

Vinnetou

Vinnet
Vinnet
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Winnetou 1. díl je celo­ve­čer­ní film nato­če­ný pod­le stej­no­jmen­né­ho romá­nu Karla Maye (film Karl May) v režii Haralda Reinla. V hlav­ních rolích se před­sta­ví Lex Barker a Pierre Brice, Mario Adorf, Marie Versini a Ralf Wolter.

Film měl pre­mi­é­ru 11. pro­sin­ce 1963. Kostýmy navr­hl Irms Pauli.

Obsah filmu

Mladý apač­ský váleč­ník Černý orel má z hory Nugget-tsil při­nést pro svůj kmen něko­lik zlaťá­ků. Přitom pad­ne do rukou ban­di­ty Santera a jeho mužů, kte­ří ho necha­jí mučit, aby zjis­ti­li, odkud zla­to pochá­zí. Protože je Černý orel mlčen­li­vý a neu­káz­ně­ný, jeden ze Santerových kum­pá­nů indi­á­na zastře­lí.

Náčelníkův syn Vinnetou si všim­ne, že přes úze­mí Apačů se pro­ti všem doho­dám sta­ví želez­nič­ní trať. Německý zeměmě­řič, zná­mý také jako Old Shatterhand kvů­li své rych­lé a tvr­dé pěs­ti, vymě­řil pří­sluš­ný úsek tra­ti pro Velkou západ­ní želez­ni­ci tak, aby vedl v půl­kru­hu kolem apač­ské­ho úze­mí. Proto je v Chicagu pově­řen hlav­ním inže­ný­rem Winterem, aby zkon­t­ro­lo­val, zda je dodr­žo­ván gene­rál­ní plán.

Old Shatterhand se záso­bo­va­cím vla­kem z El Pasa pře­sou­vá do želez­nič­ní­ho tábo­ra. Na ces­tě se k nim při­dá­va­jí skau­ti Sam Hawkens, Dick Stone a Will Parker. Kiowové, kte­ří jsou ve spol­ku se Santerem, zaú­to­čí na vlak s vozy, ale jsou zahná­ni.

V želez­nič­ním tábo­ře Old Shatterhand odha­lí pod­vod­né jed­ná­ní sta­vi­te­le Bancrofta. On a jeho spo­leč­ník Santer chtě­jí ušet­řit něko­lik set tisíc dola­rů z nákla­dů na stav­bu tím, že narov­na­jí trať a taj­ně si je str­čí do kapsy. Old Shatterhand se střet­ne s geo­de­tem Billem Jonesem, kte­rý v dob­ré víře vyty­čí želez­ni­ci pod­le Bancroftova zfal­šo­va­né­ho plá­nu, přes­to­že nele­gál­ně vede přes úze­mí Apačů. Společnost Great Western se zaru­či­la, že nebu­de zasa­ho­vat do lovec­kých oblas­tí Apačů, pokud se s indi­á­ny nedo­hod­ne na pří­pad­ných tech­nic­kých potí­žích.

Jako geo­det však Old Shatterhand ví, že v tom­to úseku žád­né tako­vé tech­nic­ké potí­že nejsou. Když se obje­ví Vinnetou a apač­ský bílý rád­ce Klekih-petra, naří­dí Jonesovi, aby odve­zl veš­ke­rý mate­ri­ál na původ­ně plá­no­va­nou tra­su. Zatímco s nimi Old Shatterhand vyjed­ná­vá, náh­le se obje­ví Santer se svý­mi muži. Zastřelí Klekih-petra, zajme Vinnetoua a pře­dá ho Kiowům, smr­tel­ným nepřá­te­lům Apačů. V noci se Old Shatterhandovi poda­ří osvo­bo­dit Vinnetoua z mučí­cí­ho kůlu Kiowů. Neprozradí svou totož­nost, ale vez­me si Vinnetouův amu­let, řetí­zek s drá­pem med­vě­da grizzly­ho.

Více na Kritiky.cz
Cesta domů – Recenze – 40 % Filmem Cesta domů uzavírá režisér, scenárista a kameraman Tomáš Vorel trilogii započatou sn...
Charakterové plakáty k Želvám Ninja 2 zveřejněny To, že studio Paramount Pictures připravuje pokračování filmu Želvy Ninja se ví už delší d...
CD Projekt Red vydal pro Cyberpunk 2077 další hotfix, který... CD Projekt Red vydal pro Cyberpunk 2077 další hotfix, který opravuje největší chyby na PS4 a X...
Star Wars Rebels - Návrat starých známých Rebels jsou již za půlkou své druhé sezóny a pomalu ale jistě se vše chystá na návrat jedno...
Kocour v botách 3D: Pohádková cesta do minulosti Tvůrci Shreka si jednoho krásného dne sedli a domluvili se, že dají jedné postavě ze Shreka ...

Old Shatterhand a želez­ni­čá­ři se nyní pře­sou­va­jí do Roswellu, nově zalo­že­né­ho měs­ta na želez­nič­ní tra­ti, kde se Santer a jeho muži zaba­ri­ká­do­va­li v salo­o­nu. Po pře­střel­ce s vel­ký­mi ztráta­mi se nako­nec poda­ří salón s pomo­cí odklo­ně­né loko­mo­ti­vy pře­pad­nout, ale to už se obje­ví Apači, aby pomsti­li Klekih-petrovu smrt. Roswell je zni­čen, Old Shatterhand je v boji těž­ce zra­něn Vinnetouem a spo­lu s Hawkensem, Stonem a Parkerem odve­zen do indi­án­ské osa­dy.

Těžce zra­ně­né­ho Old Shatterhanda ošet­řu­je náčel­ní­ko­va dce­ra Nscho-tschi, než má on a jeho spo­leč­ní­ci zemřít na hra­ni­ci. Old Shatterhand se nyní uká­že jako zachrán­ce Vinnetoua z rukou Kiowů, ale nemů­že to doká­zat, pro­to­že jeho kabá­tec s amu­le­tem zůstal v Roswellu. Proto je tře­ba roz­hod­nout božím sou­dem. V sou­bo­ji na život a na smrt s náčel­ní­kem Intschu-tschuna Old Shatterhand zví­tě­zí, ale ušet­ří si život. Nšo-činavíc v Roswellu našel Old Shatterhandův plášť a může amu­let před­lo­žit jako důkaz. Old Shatterhand se tak stá­vá Vinnetouovým pokrev­ním bra­t­rem.

Vinnetouova sest­ra Nšo-či se zami­lo­va­la do zra­ně­né­ho Old Shatterhanda, když ho ošet­řo­va­la. Aby se nau­či­la jazyk a zvy­ky bělo­chů, chce se mla­dá žena pře­stě­ho­vat do St.Louis. Potřebné pro­střed­ky na to chce zís­kat z apač­ské­ho zla­té­ho pokla­du v Nugget-tsilu. Se sku­pi­nou apač­ských bojov­ní­ků se tam nako­nec vyda­li.

Protože ke zla­tu má mít pří­stup pou­ze náčel­ní­ko­va rodi­na, Inču-čuna a jeho děti se od Old Shatterhanda a Apačů na krát­kou dobu oddě­lí. Santer se svý­mi muži číhá na tříčlen­nou sku­pi­nu, zastře­lí Inču-čuna a zasáh­ne i Nšo-či. Old Shatterhand však obje­vil sto­pu Santerovy ban­dy a při­chá­zí Vinnetouovi a jeho sestře s bojov­ní­ky na pomoc. Bandité se setká­va­jí se smr­tí. Postřelený Santer visí na úte­su, z něhož nako­nec spad­ne a zemře. Těžce zra­ně­ná Nšo-čiumírá. Vinnetou ujis­tí své­ho pokrev­ní­ho bra­t­ra, že ho milo­va­la, na což Old Shatterhand odpo­ví, že on také milo­val Nšo-či a nikdy na ni neza­po­me­ne. Vinnetou se stá­vá novým náčel­ní­kem Apačů a po svém otci zdě­dí slav­nou stří­br­nou skříň­ku.

Více na Kritiky.cz
Letní filmový trhák – SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL jde do kin! A bude to bolet ve všech kino formátech, co existují! 2D, 3D, 4DX, IMAX!!! Jeden z velmi oček...
Neznámý voják - 70 % Kniha Neznámý voják, kterou napsal finský spisovatel Väinö Linny z roku 1954, měla u čtená...
Kena: Bridge of Spirits od studia Ember Lab se odkládá na... Kena: Bridge of Spirits od studia Ember Lab se odkládá na první čtvrtletí roku 2021...
Deadpool 2 - PŘEKVAPENÍ!!! SETKÁNÍ S X-FORCE             Kvůli utajení dostaly všechny postavy ve scénáři krycí názvy, podobn...
Purpurové řeky Uvedení druhého dílu Purpurových řek se blíží, a tak nebude od věci si trochu připomenout ...

O filmu

Po vel­kém úspě­chu fil­mu Poklad na Stříbrném jeze­ře před­lo­žil Harald G. Petersson již 17. led­na 1963 24stránkovou synop­si plá­no­va­né­ho nové­ho fil­mu Winnetou Part 1. Ten se poměr­ně držel romá­no­vé před­lo­hy, ale ban­di­tu Rattlera nahra­dil Winnetouovým úhlav­ním nepří­te­lem Santerem, kte­rý stej­ně jako v romá­nu zpo­čát­ku pře­žil a zemřel až ve tře­tím díle Winnetoua.

1. dub­na 1963 se v Constantin Filmu kona­la schůz­ka ke scé­ná­ři pod vede­ním hlav­ní­ho dra­ma­tur­ga Gerharda F. Hummela. Prosadil řadu změn ve scé­ná­ři. Z měs­ta Tascona se stal Roswell, obje­vi­li se Kiowové, pře­pa­de­ní kry­té­ho vozu a scé­na v loko­mo­tiv­ním salo­nu. Santer měl být na kon­ci fil­mu zabit. V prv­ním červ­no­vém týd­nu roku 1963 byl hoto­vý koneč­ný scé­nář. Natáčení zača­lo 1. čer­ven­ce 1963. Filmový štáb síd­lil v hote­lu Zagreb ve měs­tě Zadar. Jako „Nugget Tsil“ byl vybrán cha­rak­te­ris­tic­ký vrchol Tulove Grede na Velebitu. Hned na začát­ku se tam natá­če­la scé­na Nscho-tschiho smr­ti. V posled­ní Santerově scé­ně byl Mario Adorf pově­šen na ská­lu s oce­lo­vým lanem pro­vle­če­ným skrz rukáv a ohni­vým pásem. Kameraman Kalinke byl pro tuto scé­nu také při­vá­zán ke své kame­ře.

Na úpa­tí hory byl posta­ven želez­nič­ní tábor s želez­nič­ní tra­tí. Na náhor­ní plo­ši­ně nad řekou Zrmanja posta­vil archi­tekt Vladimir Tadej pue­blo Apačů, kte­ré však tvo­řil pou­ze čel­ní pohled. Pohled na řeku Zrmanju (ve fil­mu nazý­va­nou „Rio Pecos“) se stal cha­rak­te­ris­tic­kým moti­vem Winnetoufových fil­mů. Režisér Harald Reinl nechal sou­boj mezi Old Shatterhandem a Intschu-tschuna ode­hrát v řece. Záběry byly poří­ze­ny z voru taže­né­ho moto­ro­vým člu­nem před káno­emi pro­tiv­ní­ků. Podvodní zábě­ry byly rov­něž nato­če­ny na původ­ním mís­tě. Všechny noč­ní zábě­ry byly poří­ze­ny za den­ní­ho svět­la s pomo­cí fil­tru (Day-for-Night nebo American Night).

Západní měs­to Roswell bylo posta­ve­no poblíž obce Zečevo na želez­nič­ní tra­ti ze Zadaru do Kninu. Filmový štáb se nyní uby­to­val v hote­lu Jadran v pří­moř­ském měs­tě Šibenik. Jedním z vrcho­lů fil­mu je totál­ní zni­če­ní wes­ter­no­vé­ho salo­o­nu sku­teč­nou loko­mo­ti­vou. Za tím­to úče­lem vybu­do­va­li něko­lik set met­rů dlou­hou odboč­ku z želez­nič­ní tra­ti. Komplikací při natá­če­ní bylo, že tuto scé­nu bylo mož­né nato­čit pou­ze jed­nou, pro­to­že poté byl salo­on zce­la zni­čen a fil­mo­vé­mu štá­bu došel čas. Scéna se poda­ři­la, Erwin Lange účin­ně odpá­lil explo­zi, když loko­mo­ti­va vje­la do salo­nu.

Více na Kritiky.cz
Odborný přístup ...
Mystický léčitel Pokud vás někdy napadlo, že by nebylo vůbec špatné poznat tajemství některých chronických ...
Kam za dokonalým fotbalem? Také jste rozčarováni z výkonů některých fotbalových týmů v naší lize a říkáte...
Želary Píší se čtyřicátá léta, doba protektorátu a okupace Čech a Moravy Němci. Eliška je mlad...
Za zvířátky na farmu - úžasná kniha pro všechny milovníky farmy Chcete poznat život na farmě, jak to na ní vlastně chodí? Máte rádi zvířátka? Pojďte se s...

Romantické scé­ny mezi Old Shatterhandem a Nscho-tschi se ode­hrá­va­jí u vodo­pá­dů Krka neda­le­ko Skradinu. Nedaleko měs­ta Knin se v údol­ní kot­li­ně ode­hrá­lo setká­ní Santera a Černého orla.

Nakonec se fil­mo­vý tým oci­tl v Rijece. Poblíž Grobnik Polje, kde již stá­la Butlerova far­ma z fil­mu Poklad na Stříbrném jeze­ře, se natá­čel pře­pad Kiowů na ces­tě s kry­tým vozem. Během natá­če­ní bylo něko­lik sou­běž­ně jedou­cích kry­tých vozů taže­no náklad­ní­mi auty. Nečekaně se setka­li s fil­mo­vým týmem vede­ným Jürgenem Rolandem, kte­rý natá­čel film Říční pirá­ti Mississippi. Natáčení skon­či­lo vyho­ze­ním pra­cho­vé­ho vozu do povět­ří.

Scény lovu bizo­nů byly pře­vza­ty z ame­ric­ké­ho fil­mu Poslední lov. Znovu se s nimi setká­te ve 3. čás­ti Winnetoua.

Premiéra fil­mu se usku­teč­ni­la 11. pro­sin­ce 1963 ve fil­mo­vém palá­ci Mathäser v Mnichově. Téměř všich­ni hlav­ní her­ci byli pří­tomni a na jeviš­ti se divá­kům poklo­ni­li. Úspěch byl ohro­mu­jí­cí. V roce 1967 vydal Constantin ver­zi zkrá­ce­nou o sedm minut s novým věko­vým hod­no­ce­ním 6. V roce 1971 byl film zno­vu uve­den do kin a stá­le si nachá­zel širo­ký okruh divá­ků.


V čes­kém zně­ní: Stanislav Fišer - Pierre Brice (Vinnetou), Vladimír Ráž - Lex Barker (Old Shatterhand), Josef Beyvl - Ralf Wolter (Sam Hawkens), Jana Drbohlavová - Marie Versini (Nšo-či), Josef Větrovec - Mario Adorf (Frederick Santer), Karel Beníško - Walter Barnes (Bill Jones), Vladimír Hrubý - Chris Howland (Lord Tuff-Tuff), Alena Vránová - Dunja Rajter (Belle), Jiří Adamíra - (pro­log) + Tomislav Erak (Tangua), Antonín Zíb - Hrvoje Svob (Kleki-Petra), Oldřich Lukeš - Mavid Popovic (Inču-čuna), Čestmír Řanda - Niksa Stefanini (Bullock), Miroslav Homola - Branko Špoljar (Bancroft), František Holar - Antun Nalis (bar­man Hicks), Oldřich Musil - Vladimir Krstulovič (Harvey), Božena Böhmová - Ana Kranjceč (Úplněk, indi­án­ská žena), Václav Kaňkovský - Stipe Delič (děl­ník), Josef Šulc - Ilija Ivezić (Joaquin), Josef Koza (poš­ťák), Josef Vinklář (pře­dák), Pavel Spálený (kočí Bradford) a dal­ší

Zvuk: Milan Bor
Střih: Alois Vobora
Výroba: Miroslava Šmídová
České dia­lo­gy: Dr.Rudolf Vodička
Režie čes­ké­ho zně­ní: Ludvík Žáček
Vyrobilo: Studio pro úpra­vu zahra­nič­ních fil­mů 1965

Více na Kritiky.cz
TOP7 filmů Bruce Willise Herecká kariéra Bruce Willise končí. Na svém Instagramovém účtu to oznámila jeho dcera Rume...
Úsvit planety opic - CAESAR MLUVÍ! Úsvit planety opic zároveň zkoumá, jak se mohli z němých, ale inteligentních zvířat ve Zro...
She-Hulk: Neuvěřitelná právnička - Epizoda 7 1/10 – Není to k smíchu, není to už ani k pláči. Sedmá epizoda seriálu She-Hulk mě n...
Highlights: FINLAND vs CZECH REPUBLIC | 2021 #IIHFWorlds ...
#1839: Nejmocnější hrdinové Marvelu 57: Sentry - 50 % Nejmocnější hrdinové Marvelu 57: Sentry (Sentry)Vydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce...

 • Zdroj: Německá Wikipedie
 • Dabing: Dabingforum.cz
 • Photo © Jadran Film

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Slovenský dabing filmových mayovek16. srpna 2018 Slovenský dabing filmových mayovek Při zakoupení autorských práv k filmu Vinnetou - Poslední výstřel a Poklad Inků se vedení Čs. filmu rozhodlo, že k oběma filmům bude kromě českého dabingu vyroben také dabing slovenský, […] Posted in Speciály
 • Český dabing filmových mayovek - Dabing z devadesátých let2. srpna 2018 Český dabing filmových mayovek - Dabing z devadesátých let Pověst českého dabingu utrpěla v devadesátých letech, kdy po revoluci dorazila záplava cizojazyčných filmů a seriálů. Potřeba rychle zpřístupnit velké množství titulů si vynutila vznik […] Posted in Speciály
 • Český dabing filmových mayovek - Dabing z šedesátých až osmdesátých let1. srpna 2018 Český dabing filmových mayovek - Dabing z šedesátých až osmdesátých let Český dabing z šedesátých let se na úspěchu mayovek podílel měrou více než vrchovatou. Dabingu se tehdy věnovaly skutečné herecké osobnosti, obvykle členové Národního divadla a jiných […] Posted in Speciály
 • Vinnetou - Obsah filmu7. července 2018 Vinnetou - Obsah filmu Znáte ho všichni - Vinnetou, syn náčelníka Apačů Mescalerů. Jeho jméno žilo ve všech ústech, v každé chatě, u každého táborového ohně. Byl přítelem a ochráncem všech utiskovaných a […] Posted in Spoilery
 • Vinnetou - Premiéra filmu7. července 2018 Vinnetou - Premiéra filmu Premiéra filmu Vinnetou se konala ve středu 11. prosince 1963 v mnichovském kině Mathäser-Filmpalast. Na jevišti se shromáždili téměř všichni hlavní představitelé: Lex Barker, Pierre […] Posted in Speciály
 • Vinnetou - Z koně za výčep7. července 2018 Vinnetou - Z koně za výčep Známý chorvatský bavič Antun Nalis (1911-2000), přezdívaný Tonči, rád hrál jednu roli za druhou, aniž by se zajímal, o jaký film jde - hlavně, že peníze proudily na konto. Protože často […] Posted in Speciály
 • Vinnetou - Westernové město Roswell7. července 2018 Vinnetou - Westernové město Roswell Když prázdniny na řece Zrmanje skončily, přemístil se štáb do Šibeniku, který je známý jako výchozí bod pro cestu k nádherným vodopádům řeky Krky, ležícím nedaleko Skradinu. Pokud bychom […] Posted in Speciály
 • Vinnetou - Náčelník Dvojitý skalp7. července 2018 Vinnetou - Náčelník Dvojitý skalp Náčelníka Inču-čunu hrál známý bělehradský herec Milivoj Popović (1909-1994), zvaný Mavid. Ten nosil tak dobře zhotovenou paruku, že nikdo nepoznal, že byl, ač relativně mladý, zcela […] Posted in Speciály
 • Vinnetou - Apačské pueblo nad řekou Zrmanjou7. července 2018 Vinnetou - Apačské pueblo nad řekou Zrmanjou Po skončení natáčení v oblasti Maliho Alanu se štáb přesunul ke kaňonu řeky Zrmanji, která ve filmu představuje řeku Rio Pecos. Na planině vysoko nad řekou postavil Vlado Tadej pueblo […] Posted in Speciály
 • Vinnetou - Pod vrcholem masívu Tulove Grede7. července 2018 Vinnetou - Pod vrcholem masívu Tulove Grede Koncem června 1963 se herci a členové filmového štábu sjížděli do přístavního města Zadaru a ubytovali se v hotelu Zagreb. Natáčení začalo první červencový den v průsmyku Mali Alan v […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,91850 s | počet dotazů: 292 | paměť: 70856 KB. | 04.12.2023 - 20:16:47