Kritiky.cz > Speciály > Vinnetou - Poslední výstřel

Vinnetou - Poslední výstřel

PV
PV
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vinnetou - Poslední výstřel je celo­ve­čer­ní film z roku 1965, kte­rý nato­čil reži­sér Harald Reinl pod­le kni­hy Karla Maye. Hlavní role ztvár­ni­li Lex Barker a Pierre Brice, dále Rik Battaglia, Sophie Hardy a Ralf Wolter.

Premiéra fil­mu se usku­teč­ni­la 14. říj­na 1965 v Lichtburgu v Essenu, sou­čas­ně byl film uve­den i v dal­ších měs­tech Spolkové repub­li­ky Německo.

Děj

Hladoví obchod­ní­ci kolem bez­skru­pu­lóz­ní­ho Vermeulena nechá­va­jí na indi­án­ském úze­mí stří­let bizo­ny, aby vypro­vo­ko­va­li kon­flikt s Apači kme­ne Mescalero. Jejich náčel­ník Vinnetou však zůstá­vá klid­ný. Na dru­hé stra­ně se Bílý bizon, vůd­ce Apačů z kme­ne Jicarilla, nechá pře­svěd­čit dodáv­ka­mi alko­ho­lu a zbra­ní, aby zís­kal zpět půdu, kte­rou již vlá­da postou­pi­la osad­ní­kům. Vinnetou a Old Shatterhand to ozná­mí guver­né­ro­vi v Santa Fe, kte­rý Bílému bizo­no­vi slí­bí více půdy a imu­ni­tu před tres­tem, pokud bude spo­lu­pra­co­vat s vlá­dou. Pokrevní brat­ři mu to chtě­jí říct. Informátor v guver­né­ro­vě kan­ce­lá­ři však Vermeulena infor­mu­je a ten nechá své­ho poboč­ní­ka pro­vést odstřel kame­ne v lomu prá­vě ve chví­li, kdy dole pro­jíž­dě­jí „Krvaví brat­ři“. Jejich koně však útok vycí­ti­li a oba nehyb­ně leží v suti­nách. Zatímco Vinnetou jede dál, Old Shatterhand pro­ná­sle­du­je vra­ha, kte­rý ho dove­de k Vermeulenovi. Odhalený mozek akce pošle Clintonovi tele­gram, kte­rý je na ces­tě k Vinnetouovi. Tam vůd­ce ban­di­tů Rollins obdr­ží zprá­vu, aby Vinnetoua zasta­vil. Old Shatterhand zatkne Vermeulenova poboč­ní­ka: ten se při­zná k Vermeulenovu plá­nu a Old Shatterhand vyra­zí za Vinnetouem.

Vinnetou díky své­mu koni Iltschi unik­ne prv­ní­mu pře­pa­de­ní a s pomo­cí Old Shatterhanda i dru­hé­mu, kte­ré pro­ve­dl Rollins. Hned poté jsou pokrev­ní brat­ři obklí­če­ni Jicarillas a ve svém tábo­ře je nabá­da­jí, aby se nene­cha­li vybur­co­vat spe­ku­lan­ty k boji za jejich odstou­pe­nou půdu. Bílý bizon chce vyslech­nout své­ho syna Swift Panthera, ale Rollins ho při­ve­de mrt­vé­ho poté, co ho pro­bo­dl Vinnetouovým nožem, kte­rý zůstal po boji s ban­di­ty. Bílý bizon věří Rollinsovi, kte­rý tvr­dí, že je svěd­kem, že Vinnetou zabil jeho syna. Samu Hawkensovi se však poda­ří osvo­bo­dit pokrev­ní bra­t­ry lstí z mučí­cí­ho kůlu indi­á­nů tou­ží­cích po pomstě a Old Shatterhand tele­gra­fu­je guver­né­ro­vi z Clintonu o pomoc. Nechá Vermeulena zatknout.

Jicarillové spo­lu s ban­di­ty pro­ná­sle­du­jí kmen Mescalero, kte­rý ustu­pu­je do hor, něko­lik dní, dokud k nim nedo­ra­zí Poslední výzvu k míru vyslo­ví pokrev­ní brat­ři, když koneč­ně dora­zí kava­le­rie ze Santa Fe a varu­je Old Shatterhanda, aby opus­til svůj úkryt a vyjel ban­di­tům napro­ti. Rollins, kte­rý se při­plí­žil ke ska­lám, toho vyu­ži­je a zastře­lí Old Shatterhanda. Vinnetou je sko­čí do dráhy stře­ly a je smr­tel­ně postře­len. Rollins je popra­ven oště­py Mescaleros. Old Shatterhand ved­le umí­ra­jí­cí­ho Vinnetoua v myš­len­kách pro­ží­vá chví­le, kte­ré s ním sdí­lel.

Pozadí

V čás­ti tis­ku se obje­vi­la kri­ti­ka, že Vinnetou měl zemřít tak, jak bylo v kni­ze zamýš­le­no, a pro­du­cen­ti se nene­cha­li odbýt. Zejména v časo­pi­se pro mlá­dež Bravo se v dopi­sech redak­ci obje­vo­va­ly poža­dav­ky, aby byl idol mlá­de­že ztě­les­ně­ný Pierrem Bricem zacho­ván. Jinak se nedr­že­li romá­nu, kte­rý Vinnetouovu smrt začle­nil do dal­ších dějo­vých linií. Filmový scé­nář nao­pak vše podří­dil vra­žed­né­mu honu na náčel­ní­ka Apačů.

Natáčení pro­bí­ha­lo od 14. červ­na do 13. srp­na 1965 v oko­lí Splitu. Trogir, sta­ré chor­vat­ské měs­to leží­cí na ost­ro­vě, bylo vybrá­no pro scé­ny ode­hrá­va­jí­cí se v guver­nér­ském měs­tě Santa Fe díky své zacho­va­lé stře­do­vě­ké urba­nis­ti­ce. Harald Reinl si pro scé­nu smr­ti vybral odleh­lé mís­to na hoře Mali Alan. Rollinsův herec Rik Battaglia byl po uve­de­ní fil­mu urá­žen radi­kál­ní­mi fanouš­ky Vinnetoua a ješ­tě po letech byl na veřej­nos­ti čas­to zne­va­žo­ván.

Natáčení fil­mu Old Surehand Part 1, opět s Pierrem Bricem v roli Vinnetoua, zača­lo již 23. srp­na. Nadšení Karla Maye však po Vinnetouově smr­ti dosáh­lo své­ho vrcho­lu. Nic na tom nezmě­nil ani tele­viz­ní dvou­díl­ný seri­ál Vinnetouův návrat z roku 1998 na ZDF, kte­rý před­po­klá­dal, že Vinnetou pře­žil váž­né zra­ně­ní a byl pře­ce jen uzdra­ven.


 • Photo © Columbia Pictures
 • Zdroj: Německá Wikipedie

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Vinnetou - Poslední výstřel - Premiéra filmu28. července 2018 Vinnetou - Poslední výstřel - Premiéra filmu Premiéra filmu Vinnetou - Poslední výstřel proběhla 14. října 1965 v Essenu v kině Lichtburg. Zúčastnili se jí Lex Barker, Sophie Hardy a Ralf Wolter. Pierre Brice se premiéry v Essenu […] Posted in Speciály
 • Vinnetou - Poslední výstřel - Žert se špatnými následky27. července 2018 Vinnetou - Poslední výstřel - Žert se špatnými následky U řeky Zrmanji se natáčely jak záběry apačského puebla, tak také pasáž s hořícími vory - scéna, která stejně jako mnoho jiných nepocházela z pera Karla Maye. Scenárista Harald G. Petersson […] Posted in Speciály
 • Vinnetou - Poslední výstřel - Vinnetouova smrt26. července 2018 Vinnetou - Poslední výstřel - Vinnetouova smrt Po několika dnech bylo natáčení v Trogiru u konce a na programu stály nejdůležitější záběry: u Zadaru se měla natáčet Vinnetouova smrt. Štáb se ubytoval v úplně novém prázdninovém […] Posted in Speciály
 • Vinnetou - Poslední výstřel - Z ateliérů CCC do Jugoslávie25. července 2018 Vinnetou - Poslední výstřel - Z ateliérů CCC do Jugoslávie Vinnetou - Poslední výstřel se začal natáčet v ateliérech společnosti CCC v Berlíně-Spandau. Poprvé se kamera rozsvítila v úterý 8. června 1965, tedy jen několik dní poté, co zde Harald […] Posted in Speciály
 • Vinnetou - Poslední výstřel - Vinnetou nesmí zemřít23. července 2018 Vinnetou - Poslední výstřel - Vinnetou nesmí zemřít Závěrečný snímek z trilogie Vinnetou těží z přítomnosti obou hlavních hrdinů Lexe Barkera a Pierra Brice. Je to jejich film - film o věrném přátelství náčelníka Apačů Vinnetoua a jeho […] Posted in Speciály
 • Vinnetou - Poslední výstřel - Winnetou 3. Teil (1965)23. července 2018 Vinnetou - Poslední výstřel - Winnetou 3. Teil (1965) V sezoně 1964-1965 promítala německá kina 73 snímků. K těm nejoblíbenějším patřily jednoznačně mayovky Horsta Wendlandta. Film Vinnetou - Rudý gentleman obsadil první, Mezi Supy druhé […] Posted in Speciály
 • Vinnetou a Old Shatterhand v údolí smrti15. ledna 2024 Vinnetou a Old Shatterhand v údolí smrti Vinnetou a Old Shatterhand v údolí smrti je western ze série německých filmů Karla Maye z roku 1968, který režíroval Harald Reinl. V hlavních rolích můžeme vidět Pierra Brice a Lexe […] Posted in Speciály
 • Poklad na Stříbrném jezeře20. prosince 2021 Poklad na Stříbrném jezeře Poklad na Stříbrném jezeře (Der Schatz im Silbersee) je film Haralda Reinla natočený podle stejnojmenné knihy Karla Maye. Scénář se od románové předlohy značně odchyluje. V hlavních rolích […] Posted in Speciály
 • Vinnetou18. prosince 2021 Vinnetou Winnetou 1. díl je celovečerní film natočený podle stejnojmenného románu Karla Maye (film Karl May) v režii Haralda Reinla. V hlavních rolích se představí Lex Barker a Pierre Brice, Mario […] Posted in Speciály
 • Vinnetou - Rudý gentleman - Obsah filmu13. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Obsah filmu Po smrti svého otce stal se náčelníkem všech Apačů žijících na rozsáhlých lovištích mezi Texasem a Novým Mexikem mladý Vinnetou. Dobyvatelé ze všech končin světa pronikali do dalších a […] Posted in Spoilery
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,30418 s | počet dotazů: 244 | paměť: 72564 KB. | 28.05.2024 - 02:14:00