Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Za hranicí extrému: dokument o životě Karlose Vémoly

Za hranicí extrému: dokument o životě Karlose Vémoly

Foto: BONTONFILM a.s.
Foto: BONTONFILM a.s.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Život na hra­ně extré­mu. Nový celo­ve­čer­ní doku­ment pojme­no­va­ný „Karlos“ nám při­ná­ší pří­běh gla­di­á­to­ra sou­čas­nos­ti, Karlose Vémoly. Tvůrci toho­to fil­mu, reži­sé­ři Michal Samir a Šimon Šafránek, prá­vě dokon­ču­jí jeho pro­duk­ci. Film se sna­ží odha­lit sku­teč­nou pod­sta­tu Karlose Vémoly mimo záři reflek­to­rů. Cílem není jen zachy­tit momen­tál­ní popu­la­ri­tu Karlose, nýbrž vytvo­řit fil­mo­vý por­trét osob­nos­ti, kte­rá zásad­ně ovliv­ni­la pop­kul­tur­ní život v Česku. Michal Samir začal natá­čet s Karlosem před více než dese­ti lety v Londýně. První pohled na ten­to doku­ment nám uka­zu­je, že nejde o pou­hý medai­lo­nek, nýbrž o kom­plex­ní pohled na člo­vě­ka za mas­kou feno­mé­nu.

Film by měl mít pre­mi­é­ru v led­nu 2024 a nabíd­ne uni­kát­ní zábě­ry z Karlosovy minu­los­ti, kte­ré dosud nikdo nevi­děl. Režisér Michal Samir komen­tu­je: „Naším cílem bylo uká­zat Karlose nejen jako veřej­nou posta­vu, ale i jako člo­vě­ka z Olomouce, kte­rý pro­šel růz­ný­mi fáze­mi živo­ta.“ Samir je blíz­kým pří­te­lem Karlose po dobu téměř pat­nác­ti let, což jim umož­ňu­je při­blí­žit se k jeho pra­vé pova­ze, a to jak jako veřej­né osob­nos­ti, tak i jako člo­vě­ka s osob­ní­mi roz­hod­nu­tí­mi a zku­še­nost­mi.

Vémolův život je plný kon­tras­tů a extré­mů, což odrá­ží i samot­ný film. Od bojů na olo­mouc­kých uli­cích v dět­ství, až po slá­vu a kon­tro­ver­zi spo­je­nou s jeho kari­é­rou. Karlos Vémola se pro­sla­vil jako zápas­ník smí­še­ných bojo­vých umě­ní (MMA) a stal se jed­nou z klí­čo­vých postav, kte­rá při­spě­la k popu­la­ri­za­ci toho­to spor­tu v Česku.

„Karlos“ není pou­ze fil­mem o bojov­ní­ko­vi, ale také o otci, part­ne­ro­vi a člo­vě­ku s mno­ha roz­mě­ry. Režisér Samir zdů­raz­ňu­je, že ten­to film nám uka­zu­je nejen jeho sta­teč­nost v rin­gu, ale také jeho zra­ni­tel­nou strán­ku mimo něj. Karlos Vémola se stal sym­bo­lem hra­nič­ní­ho život­ní­ho sty­lu, kte­rý si kla­de náro­ky na své oko­lí.

Produkci fil­mu zajiš­ťu­jí Bontonfilm Studios, Silk Films a Barletta. Hlavním part­ne­rem je orga­ni­za­ce Oktagon, a Progresus Invest Holding je dal­ším part­ne­rem pro­jek­tu. Scénář a režii pode­psa­li Michal Samir a Šimon Šafránek, kame­ra byla svě­ře­na Martinu Doubovi a střih zpra­co­val Šimon Hájek. Premiéru fil­mu „Karlos“ může­me oče­ká­vat v led­nu 2024.


Zdroj: BONTONFILM a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,87185 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72110 KB. | 25.02.2024 - 20:14:30