Kritiky.cz > Profily osob > Zakladatel Monty Pythona létajícího cirkusu Eric Idle slaví 80 let

Zakladatel Monty Pythona létajícího cirkusu Eric Idle slaví 80 let

Photo © British Broadcasting Corporation (BBC)
Photo © British Broadcasting Corporation (BBC)
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Eric Idle je ang­lic­ký herec, komik, hudeb­ník a spi­so­va­tel, kte­rý se pro­sla­vil jako člen brit­ské surre­a­lis­tic­ké kome­di­ál­ní sku­pi­ny Monty Python a paro­dic­ké rocko­vé kape­ly The Rutles. Je také auto­rem hud­by a tex­tů pro broadwa­yský muzi­kál Spamalot (zalo­že­ný na fil­mu Monty Python a Svatý grál), za kte­rý zís­kal cenu Tony za nej­lep­ší muzi­kál v roce 2005. Proslul svou slo­ži­tou slov­ní hříč­kou a hudeb­ní­mi čís­ly. Idle zpí­val mno­ho pís­ní, kte­ré se obje­vi­ly v pro­jek­tech Monty Pythona, včet­ně „Always Look on the Bright Side of Life“ (z fil­mu Život Briana) a „Galaxy Song“ (z fil­mu Smysl živo­ta)

Idle se naro­dil v roce 1943 v South Shields v Anglii. Jeho otec byl pilo­tem Královského letec­tva během dru­hé svě­to­vé vál­ky, ale zahy­nul při auto­ne­ho­dě, když byl Idle ješ­tě malý Idle byl vycho­vá­ván svou babič­kou a poz­dě­ji poslán do inter­nát­ní ško­ly pro sirot­ky Idle řekl: „Bylo to fyzic­ky násil­né, šika­nu­jí­cí, tvr­dé pro­stře­dí pro dítě, aby v něm vyrůs­ta­lo. Zvykl jsem si vypo­řá­dat se se sku­pi­na­mi chlap­ců a žít v nepří­jem­ných okol­nos­tech a být chyt­rý a vtip­ný a sub­ver­ziv­ní na úkor auto­ri­ty.“

Idle stu­do­val na Pembroke College na Cambridgeské uni­ver­zi­tě, kde se stal čle­nem Footlights Clubu, stu­dent­ské diva­del­ní spo­leč­nos­ti. Zde potkal Johna Cleesea a Grahama Chapmana, kte­ří se poz­dě­ji sta­li jeho kole­gy z Monty Pythona Po dokon­če­ní stu­dia začal Idle psát a hrát pro růz­né tele­viz­ní pořa­dy, jako byly Do Not Adjust Your Set nebo At Last the 1948 Show. V roce 1969 se spo­jil s Cleesem, Chapmanem, Terrym Gilliamem, Terrym Jonesem a Michaelem Palinem a vytvo­řil legen­dár­ní kome­di­ál­ní seri­ál Monty Pythonův léta­jí­cí cir­kus. Seriál trval čty­ři série a dal vznik­nout pěti fil­mům, kte­ré Idle spo­lu­pro­du­ko­val a spo­lu­hrál

Po ukon­če­ní Monty Pythona léta­jí­cí­ho cir­ku­su vytvo­řil Idle svůj vlast­ní ske­čo­vý pořad Rutland Weekend Television (1975-76), kte­rý paro­do­val brit­skou tele­vi­zi a hud­bu. Z toho­to pořa­du vze­šla fik­tiv­ní kape­la The Rutles, kte­rá napo­do­bo­va­la The Beatles. Idle napsal scé­nář a hud­bu pro film The Rutles: All You Need Is Cash (1978), ve kte­rém také hrál hlav­ní roli Nigela Tufnela Film byl prv­ním moc­ku­men­tár­ním fil­mem o hudeb­ním prů­mys­lu.

Idle také hos­to­val v ame­ric­kém pořa­du Saturday Night Live čty­ři­krát během prv­ních pěti sezón a ztvár­nil růz­né posta­vy, jako byl napří­klad zpě­vák Joe Cocker nebo pre­zi­dent Richard Nixon V roce 1978 si zahrál v kome­di­ál­ním fil­mu The Last Remake of Beau Geste spo­lu s Marty Feldmanem a Ann-Margret

V 80. letech Idle pokra­čo­val ve fil­mo­vé kari­é­ře a hrál ve fil­mech jako Nuns on the Run, Splitting Heirs, Casper a The Adventures of Baron Munchausen. Napsal také dva romá­ny: The Road to Mars a Hello Sailor. V roce 1989 se vrá­til k Monty Pythonům pro jejich 20. výro­čí a účast­nil se jejich živých vystou­pe­ní na Aspen Comedy Festivalu a na Hollywood Bowlu

V 90. letech Idle spo­lu­pra­co­val s Johnem Du Prezem na muzi­ká­lu Spamalot, kte­rý byl inspi­ro­ván fil­mem Monty Python a Svatý grál. Muzikál měl pre­mi­é­ru na Broadwayi v roce 2005 a stal se vel­kým hitem, kte­rý zís­kal tři ceny Tony, včet­ně té za nej­lep­ší muzi­kál. Idle napsal hud­bu i tex­ty pro pís­ně jako „The Song That Goes Like This“, „You Won’t Succeed on Broadway“ nebo „Find Your Grail“

V roce 2007 Idle spo­lu­pra­co­val s Du Prezem zno­vu na ora­to­riu Not the Messiah (He’s a Very Naughty Boy), kte­ré bylo zalo­že­no na fil­mu Život Briana. Oratorium bylo uve­de­no v Torontu, Sydney, Londýně a Los Angeles. V roce 2010 bylo nato­če­no živé pro­ve­de­ní ora­to­ria v Royal Albert Hall s účas­tí Idlea a dal­ších čle­nů Monty Pythona

V roce 2012 Idle vystou­pil před mili­ar­dou divá­ků po celém svě­tě, když zpí­val svou píseň „Always Look on the Bright Side of Life“ na závě­reč­ném cere­mo­ni­á­lu lon­dýn­ských olym­pij­ských her. V roce 2014 se zno­vu spo­jil s Monty Pythony pro jejich posled­ní živé před­sta­ve­ní One Down Five to Go v O2 Aréně v Londýně, kte­ré bylo vysí­lá­no po celém svě­tě

Eric Idle je žena­tý s Taniou Kosevich od roku 1981 a má dva syny: Careyho z prv­ní­ho man­žel­ství s Lyn Ashley a Lilyho z dru­hé­ho man­žel­ství. Žije stří­da­vě v Los Angeles a Londýně. Kromě kome­die a hud­by se zají­má také o ast­ro­no­mii a je pat­ro­nem Britské aso­ci­a­ce ast­ro­no­mů ama­té­rů

Eric Idle sla­ví dnes své 80. naro­ze­ni­ny a my mu pře­je­me hod­ně štěs­tí, zdra­ví a humo­ru.

Nejlepší filmy:

Robin Williams: Mysl na dla­ni - 80 %
Monty Python a Svatý Grál - 78.05 %
Život Briana - 77.59 %
Monty Python v Hollywoodu - 74 %
Monty Pythonův smy­sl živo­ta - 73.25 %
South Park: Peklo na Zemi - 72.09 %
The Transformers: The Movie - 72 %
Dobrodružství Barona Prášila - 69.83 %
Kouzelný meč - Cesta na Camelot - 68.27 %
Casper - 63.09 %
Shrek Třetí - 62.7 %
Bláznivá dovo­le­ná v Evropě - 62 %
Všechno, co chceš - 58.42 %
102 dal­ma­ti­nů - 54.73 %
Detektivové z Hollywoodu - 52.64 %


Zdroje: Wikipedie, IMDB, TVDatabaze.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,77253 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71801 KB. | 13.07.2024 - 03:13:18