Kritiky.cz > Seriály > Dětské seriály > Krysáci - Pohádkový svět skrytý na moravské skládce

Krysáci - Pohádkový svět skrytý na moravské skládce

Vecer
Vecer
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Málokterý tele­viz­ní seri­ál doká­zal tako­vým způ­so­bem při­vést děti i dospě­lé do své­ho svě­ta plné­ho pohád­ko­vé­ho kouz­la a dob­ro­druž­ství, jako to doká­za­li Cyril Podolský a Milan Šebesta se svým uni­kát­ním dílem nazva­ným „Krysáci“. Tento čes­ký ani­mo­va­ný seri­ál, kte­rý je vysí­lán na České tele­vi­zi, nás zave­de do jedi­neč­né­ho svě­ta plné­ho fan­ta­zie a nad­sáz­ky. Dává nám mož­nost nahléd­nout do míst, kte­rá jsou „téměř zapo­me­nu­tá“, a kde se ode­hrá­va­jí neu­vě­ři­tel­né pří­běhy.

Za kame­rou: Zdeněk Krupa, Tomáš Zeno Václavík a František Pospíšil

Tvůrci Krysáků necha­li na této fan­tas­tic­ké ces­tě zazá­řit také výji­meč­né her­ce, jako jsou Bolek Polívka a Jiří Pecha. S jejich pomo­cí se poda­ři­lo vytvo­řit posta­vy, kte­ré jsou nám blíz­ké a přes­to nás neu­stá­le pře­kva­pu­jí svý­mi dob­ro­druž­ství­mi.

Sérii „Krysáci“ může­me roz­dě­lit na dvě čás­ti. První série byla odvy­sí­lá­na v roce 2008 a sklá­da­la se z cel­kem 13 epi­zod. Následně nám tvůr­ci při­pra­vi­li dru­hou sérii v roce 2009, opět s 13 epi­zo­da­mi. Tato dvou­díl­ná pohád­ko­vá jíz­da nás zave­de do morav­ských Vizovic, kde se nachá­zí odleh­lá sklád­ka, kte­rá je důle­ži­tým pro­stře­dím pro naše hrdi­ny - Krysáky.

Příběh, kte­rý vás uchvá­tí

Krysáci jsou lout­ko­vý ani­mo­va­ný seri­ál, kte­rý se vyzna­ču­je boha­tou fan­ta­zií a ori­gi­nál­ním pří­bě­hem. Na prv­ní pohled by se moh­lo zdát, že je to jen dal­ší pohád­ka o dob­ro­druž­stvích zví­ře­cích hrdi­nů, ale rea­li­ta je mno­hem kom­plex­něj­ší. Na sklád­ce v Moravských Vizovicích se totiž ode­hrá­va­jí epi­zo­dy, kte­ré vás pře­ne­sou do úpl­ně jiné­ho svě­ta.

Hlavními posta­va­mi jsou kry­sy, kte­ré obý­va­jí tuto zapo­me­nu­tou sklád­ku. Každá z krys má svou vlast­ní osob­nost a cha­rak­ter, což dodá­vá pří­bě­hu hloub­ku a pes­t­rost. Samotné kry­sy se ocit­nou v růz­ných dob­ro­druž­stvích a situ­a­cích, kte­ré jsou plné nad­sáz­ky a humo­ru. A prá­vě tato nad­sáz­ka je jed­ním z klí­čo­vých prv­ků, kte­ré děla­jí Krysáky tak uni­kát­ní­mi.

Vizuální strán­ka a hud­ba

Kromě skvě­lé­ho scé­ná­ře a výbor­ných her­ců si Krysáci zaslou­ží pochva­lu i za svou vizu­ál­ní strán­ku. Kamera je v rukou Zdeňka Krupy, Tomáše Zena Václavíka a Františka Pospíšila, kte­ří doká­za­li zachy­tit nád­her­né kuli­so­vi­té pro­stře­dí morav­ské sklád­ky a pro­mě­nit ho ve svět plný detai­lů a barev.

Hudba, kte­rou slo­žil Miroslav Wanek, je dal­ším klí­čo­vým prv­kem toho­to seri­á­lu. Jeho sklad­by doko­na­le ladí s dějem a pomá­ha­jí vytvo­řit tu správ­nou atmo­sfé­ru. Wanek si zís­kal divá­ky nejen svou talen­to­va­nou hud­bou, ale také schop­nos­tí vnést do seri­á­lu emo­ce a napě­tí.

Závěr

Krysáci jsou jedi­neč­ným kous­kem čes­ké­ho ani­mo­va­né­ho tele­viz­ní­ho umě­ní. S jejich pomo­cí se může­me vrá­tit do svě­ta pohá­dek, kde fan­ta­zie nemá hra­nic a dob­ro­druž­ství čeka­jí za kaž­dým rohem. Cyril Podolský, Milan Šebesta a jejich tým nám při­nes­li skvost­ný seri­ál, kte­rý oslo­ví všech­ny gene­ra­ce divá­ků.

Pokud jste ješ­tě nevi­dě­li Krysáky, roz­hod­ně bys­te měli tuto pohád­ko­vou ces­tu do morav­ské sklád­ky vyzkou­šet. A pokud jste fanouš­ky této série už dáv­no, mož­ná je čas se do svě­ta Krysáků vrá­tit a zno­vu si užít jejich dob­ro­druž­ství. Tato pohád­ka je jako dob­ré víno - s časem stá­le lep­ší.


Zdroj: Čsfd.cz a Wikipedie.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,79539 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71991 KB. | 21.06.2024 - 16:26:58