Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Želvy Ninja - 70 %

Želvy Ninja - 70 %

Zelvy02
Zelvy02
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když zača­ly v 80. letech v Československu jít v TV Želvy Ninja, tak jsem zrov­na tak mla­dý, abych je zbož­ňo­val, samo­zřej­mos­tí byla i návště­va kina, když šlo jejich prv­ní fil­mo­vé dob­ro­druž­ství. Před něko­li­ka lety jsem šel na jejich fil­mo­vé ani­mo­va­né pokra­čo­vá­ní a teď koneč­ně šlo do kin  posled­ní pro­za­tím dob­ro­druž­ství.

Zelvy03Tentokrát nejde jenom o to, že se nám slav­né Želvy vrá­tí, ale koneč­ně změ­ní tech­no­lo­gii. V prv­ních třech hra­ných fil­mech byli zmu­to­va­ní puber­ťá­ci hrá­ni pomo­cí masek, teď je moder­ní doba, a tak vše, co jde udě­lat pro­střed­nic­tvím počí­ta­čů, tak se to dělá. Už je také doba tak rych­lých počí­ta­čů, od dob Gluma, tak  se nemu­sí na záběr čekat půl roku a vše je sko­ro reál­né.

Jak už tedy víte, tak do kin šli CGI Želvy Ninja. Letní pop­kor­nov­ka, kte­rá zmi­zí z kin, aniž člo­věk mrk­ne. Nové Želvy jsou akč­ní, puber­tál­ně humor­ní a spo­lu s býva­lou pří­tel­ky­ní Sama Witwickyho z Transformers vzni­kl film, kte­rý puber­tál­ní kecy o puber­tál­ních ženách má i v názvu. Teenage Mutant Ninja Turtles jest v češ­ti­ně cca toto:„Pubertální Mutantní Ninja Želvy“. A to je prá­vě to, co ve fil­mu je šíle­ně mno­ho.

Je dob­ře, že za pro­du­cent­ským sto­lem sedí Michael Bay. Dohledem pro­du­cen­ta je veš­ke­rá akce čitel­ná, sou­bo­je prů­hled­né jako sklo. I ty Nijna akce jsou váž­ně akč­ní a dob­ře pře­hled­né. Možná, že je to také urči­tě tím, že hlav­ní sou­bo­je jsou mezi CGI posta­va­mi. To jest Tříska – Trhač (spo­i­ler) a samo­zřej­mě mezi čtyř­mi akč­ní­mi Želvami a jejich věč­ným nepří­te­lem Trhačem.

Megan Fox je ozdo­ba pro puber­ťá­ky, umí kou­kat, umí se skrý­vat a dokon­ce se sna­ží být uži­teč­ná. William Fichtner mi veli­ce při­po­mí­ná hlav­ní­ho zápo­rá­ka z fil­mu Elysium, jak cho­vá­ním, tak jak vypa­dá. Nesmíme zapo­me­nout i na cameo Whoopi Goldberg, kte­rá je oprav­du jenom na skok a vytvo­ří pro April (Megan Fox) důvod, aby se všech­no posu­nu­lo dopře­du.

Zelvy01K CGI Želvám, Třískovi i pří­pad­ně k Trhačovi nemám moc výtek. Každou Ninja Želvu bez pro­blé­mu roz­po­zná­me, její váhá je ade­kvát­ní jejich dvou­me­t­ro­vým pro­por­cím. Tříska jako vel­ká zmu­to­va­ná kry­sa už má více chyb. Je vidět, že je vytvo­ře­na v PC. Je totiž vel­mi těž­ké vytvo­řit chlu­pa­tou vel­kou kry­su, včet­ně její­ho koži­chu a včet­ně její­ho
mokré­ho nosu, kte­rý mě hod­ně depri­mo­val. Rocket (mýval) ze Strážců gala­xie byl lep­ší. Poslední CGI posta­va byl Trhač ve svém brně­ní. Konečně něco reál­né­ho, co na prv­ní pohled neby­lo vidět, že není reál­ně nato­če­no. Je dost mož­né, že urči­té pro­cen­to ze zábě­ru je reál­né brně­ní, ale urči­tě pro akci s Želvami, pří­pad­ně s Třískou, je o hod­ně lep­ší, když boju­jí počí­ta­čo­vé posta­vy.

Hudba zas bohu­žel byla jako obvykle jenom tato­vé dum dum dum dum .. Briana Tylera, kte­rý kaž­dý svůj soun­drack dělá na pořád stej­ný. To jest hudeb­ně stej­né jako Iron Man 3, Postradatelní, pří­pad­ně i Thor: Temný svět.

Na co se tak těšít s Želvami Ninja? Na nové CGI Želvy, krát­ký pří­běh o tom, jak vůbec vznik­li? Ale také na to, že sexy April běhá, zachra­ňu­je a je zachra­ňo­vá­na. Návrat k 80. letům v moder­ní době se poda­řil. Je to, dle mně, jed­na z nej­po­ve­de­něj­ších retro let­ní hitov­ka, kte­rou bude zno­va mlá­dež milo­vat. Ninji, piz­zu a samo­zřej­mě malé žel­vič­ky, kte­ré se nám gene­tic­ky upra­vi­li.

Je to sice let­ní hit, ale nikdo si za pár měsí­ců na něj ani nevzpo­me­ne, samá akce, samé vtip­né, až cool poví­dá­ní o mezi­dru­ho­vém vzta­hu. Asi jsem moc nároč­ný, ale Jonathan Liebesman dostal pení­ze Michaela Baye a nato­čil leh­ký a humor­ný pop­korn, kte­rý se tak hodí do let­ní­ho kina. Co si dát k let­ní­mu pop­kor­nu? Samozřejmě předra­že­nou kolu a pop­korn.


Podívejte se na hodnocení Želvy ninja na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,19983 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72196 KB. | 12.04.2024 - 20:28:07