Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Ledově ostří - I dva muži mohou vyhrát šampionát!

Ledově ostří - I dva muži mohou vyhrát šampionát!

Ostri
Ostri
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po dlou­hé době se obje­vu­je film, kte­rý se věnu­je oku laho­dí­cí­mu spor­tu – páro­vé­mu kra­so­brus­le­ní. Tentokrát se však nejed­ná o žád­nou roman­tic­kou limo­ná­du, v hlav­ní roli totiž uvi­dí­te dva muže… Asi nej­zná­měj­ším kra­so­brus­lař­ským fil­mem (ono jich ostat­ně ani moc není) je roman­tic­ké dra­ma o namyš­le­né prin­cezně a býva­lém hoke­jis­to­vi z roku 1992 – Ledové ostří.

A prá­vě na ten­to sní­mek odka­zu­je čes­ký název ame­ric­ké kome­die. Musím podotknout, že to je po dlou­hé době pozmě­ně­ný pře­klad původ­ní­ho názvu, kte­rý se mi líbí, pro­to­že ačko­li je z význa­mo­vé­ho hle­dis­ka tro­chu nesmy­sl­ný, nepo­strá­dá vtip a nápad. Ledově ostří tedy roz­hod­ně není roman­cí ani něja­kým spor­tov­ním dra­ma­tem, ale jde o pří­mo­ča­rou, sviž­nou a tro­chu uje­tou kome­dii.
Jimmy MacElroy byl jakož­to zázrač­né dítě-sirotek osvo­jen ve čtyřech letech mili­o­nář­ským hle­da­čem talen­tů. Nyní je z něj pre­ciz­ní kra­so­brus­lař, kte­rý svou lad­nos­tí pře­ko­ná nejed­nu ženu. Chazz Michael Michaels napro­ti tomu vyros­tl v drs­ném pro­stře­dí a stal se z něj suve­rén zís­ká­va­jí­cí si na ledě divác­kou pří­zeň nespou­ta­nou sexu­ál­ně pro­vo­ka­tiv­ní show. Vzájemná nevra­ži­vost těch­to zce­la odliš­ných sou­pe­řů vyvr­cho­lí pěst­ním sou­bo­jem při pře­dá­vá­ní medai­lí. Následuje tvr­dý trest v podo­bě doži­vot­ní­ho záka­zu. Jimmy kvů­li němu skon­čí jako otcem zavr­že­ný pro­da­vač a Chazz jako zlý čaro­děj v dět­ské led­ní show. Když tu se najed­nou obje­vu­je sku­lin­ka v pra­vi­dlech – prv­ní muž­ský kra­so­brus­lař­ský pár.

Ledově ostří není ničím jiným než per­fekt­ní oddycho­vou a tak je také tře­ba celý film brát. Tvůrci pou­ži­li osvěd­če­nou dějo­vou linii o ces­tě za vítěz­stvím, zapl­ni­li ji žán­ro­vý­mi figur­ka­mi, u nichž vždyc­ky přes­ně víte co jsou zač a jakou roli v pří­bě­hu budou hrát, a na to všech­no navě­si­li jed­no­du­chý pří­mo­ča­rý, ale neu­rá­že­jí­cí humor. Většina vtip­ných situ­a­cí pocho­pi­tel­ně vychá­zí z toho, že dva muži spo­lu cvi­čí, tan­čí a brus­lí, ale tvůr­cům se daří ten­to humor dáv­ko­vat umě­ře­ně, účin­ně a hlav­ně bez homo­fo­bie, zesměš­ňo­vá­ní či urá­že­ní čtyřpro­cent­ní men­ši­ny. Velmi se pove­dl také výběr ústřed­ní dvo­ji­ce. Will Ferrel vyu­ží­vá v roli Chazze veš­ke­rý svůj kome­di­ál­ní poten­ci­ál a Jon Heder je mu více než důstoj­ným spo­lu­hrá­čem.

Film jako tako­vý má urči­tě nej­vět­ší šan­ci oslo­vit milov­ní­ky kra­so­brus­le­ní (poba­ví růz­né naráž­ky a camea), ale roz­hod­ně na něj nekou­kej­te okem spor­tov­ní­ho odbor­ní­ka, pro­to­že to, co uvi­dí­te zde, se od běž­né­ho sou­těž­ní­ho kra­so­brus­le­ní dost výraz­ně liší. Něco podob­né­ho pla­tí i pro ty, kdo by oče­ká­va­li seri­óz­ní film s pro­pra­co­va­ný­mi cha­rak­te­ry a neče­ka­ný­mi zvra­ty. Nic tako­vé­ho tady zkrát­ka nena­jde­te. Ale kaž­dý si občas potře­bu­je oddych­nout od těch slo­ži­tých psy­cho­lo­gic­kých stu­dií a pus­tit si něco napros­to nená­roč­né­ho a zábav­né­ho a v tom pří­pa­dě je Ledově ostří skvě­lou vol­bou.
P.S. Na závěr si neod­pus­tím jed­nu hláš­ku z fil­mu: „Jakoby už tak neby­lo kra­so­brus­le­ní dost tep­lý.“ 🙂

Skvělá oddychov­ka, jen se člo­věk musí nechat bavit a nehle­dat drob­né nešva­ry, kte­ré k tomu­to žán­ru obvykle pat­ří (před­ví­da­tel­ná dějo­vá linie, pře­hna­ní zápo­rá­ci atd.). Pokud máte navíc sla­bost pro kra­so­brus­le­ní, není co řešit.


Photo © Paramount Pictures


Podívejte se na hodnocení Ledově ostří na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55429 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72297 KB. | 25.05.2024 - 19:21:57