Kritiky.cz > Recenze knih > Život udeří, kam se mu zachce – není dobré věšet hlavu ve chvíli, kdy ti voda dosahuje až po krk

Život udeří, kam se mu zachce – není dobré věšet hlavu ve chvíli, kdy ti voda dosahuje až po krk

zivot uderi kam se mu zachce
zivot uderi kam se mu zachce
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi Petr Hülsmannovou a její romá­ny ze živo­ta? Hledáte pou­ta­vé čte­ní se zají­ma­vou záplet­kou? 

Marie má ráda svůj bez­sta­rost­ný život plný mejda­nů, zába­vy a dob­ré­ho jíd­la. Pracuje v kavár­ně a žije se svou kama­rád­kou v nájem­ním bytě. Všechno se ale rázem změ­ní, když její sest­ra Christine one­moc­ní rako­vi­nou prsu. Marie jí musí zastou­pit v rodin­né lodě­ni­ci, odkud před něko­li­ka lety ode­šla. Také musí zvlád­nout sestři­nu domác­nost a její dvoj­ča­ta Maxe a Toni. V živo­tě si nedo­ká­za­la tako­vé sou­ži­tí se sestrou před­sta­vit. Obě jsou napros­to roz­díl­né. Cítí obrov­skou povin­nost se o svou sest­ru posta­rat. Také si musí zpět vydo­byt své mís­to v lodě­ni­ci, i u své­ho otce, kte­rý je po infark­tu a dáv­no svou dce­ru Marii zavr­hl kvů­li její­mu bez­sta­rost­né­mu živo­tu. Marie skrý­vá tajem­ství, proč z lodě­ni­ce ode­šla. Spolupracuje s Danielem, kte­rý jí není roz­hod­ně lhos­tej­ný. Dokáže Marie zvlád­nout domác­nost i nároč­nou prá­ci v rodin­né fir­mě? Zvládne se vyrov­nat se svou minu­los­tí? Uzdraví se Christine a začne opět zno­vu žít? Pokud vás děj zau­jal, nevá­hej­te a sáh­ně­te po této novin­ce.

Od této autor­ky to byla již dru­há kni­ha. Moc se mi líbi­la a bavi­la mě. Její humor a styl psa­ní mě napros­to vyho­vu­je a moc se těším, až se mě dosta­ne po ruku její dal­ší skvě­lý román. Ten minu­lý byl více poho­do­vý, bez­sta­rost­ný a pří­jem­ný. V tom­to romá­nu se řeši­lo váž­né téma nemo­ci zva­né rako­vi­na. Osobně se mě veli­ce dotý­ká, jeli­kož můj otec zemřel ve svých 43 letech na tuto zákeř­nou nemoc. Příběh jsem pro­ží­va­la oprav­du inten­ziv­ně, kaž­dou při­bý­va­jí­cí strán­kou jsem čeka­la, jak se bude děj vyví­jet. Autorka ve svém romá­nu pou­ka­zu­je na důle­ži­tost pre­ven­tiv­ních vyšet­ře­ní u mla­dých žen a to pře­de­vším samo­vy­šet­ře­ní prsu.


  • Autor: Petra Hülsmannová
  • Žánr: román pro ženy
  • Vydáno: 2018 , Euromedia - Ikar,  Praha
  • Počet stran: 448
  • Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná s pře­ba­lem
  • ISBN: 978-80-249-3636-9

Petra Hülsmannová (naro­ze­na v roce 1976) pro­ži­la dět­ství v dol­no­sas­kém malé měs­tě. Po úspěš­ně dokon­če­ném stu­diu ger­ma­nis­ti­ky a kul­tur­ní vědy pra­co­va­la v advo­kát­ních kan­ce­lá­řích a puto­va­la šest měsí­ců a puto­va­la šest měsí­ců jen s bato­hem na zádech po jiho­vý­chod­ní Asii. To vše před­tím, než se svý­mi romá­ny vystou­pa­la na hor­ní příč­ky sezna­mu best­selle­rů. Žije se svým mužem v Hamburku.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,91317 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72276 KB. | 18.05.2024 - 04:55:24