Kritiky.cz > Recenze knih > Morální kompas

Morální kompas

large
large
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi romá­ny Danielle Steel? Chcete si pře­číst vel­mi sil­ný pří­běh z jed­né pres­tiž­ní střed­ní ško­ly? Tak prá­vě vám je určen román s názvem Morální kom­pas. 

Střední ško­la sva­té­ho Ambrože pat­ří mezi vel­mi pres­tiž­ní ško­ly a stu­den­tům je ctí na ni stu­do­vat. Doteď zde stu­do­va­li pou­ze chlap­ci a nyní se na ni mají při­po­jit i děv­ča­ta. Tyto děti trá­pí růz­né běž­né pro­blémy jako je pocit osa­mě­los­ti, rodin­né vzta­hy i prv­ní lás­ky. V den škol­ní­ho večír­ku se sta­ne mno­ho špat­ných udá­los­tí. Alkohol vez­me za své. Druhý den se dív­ka jmé­nem Vivienne pro­bou­zí v nemoc­ni­ci, s otra­vou alko­ho­lem a vel­mi špat­ným psy­chic­kým sta­vem. Co se té noci vlast­ně udá­lo? Všichni kolem mlčí a jen sku­pin­ka chlap­ců ví, co se vlast­ně sta­lo. Velmi sil­ný pří­běh o jed­nom morál­ním úpad­ku, kte­rý postih­ne stu­do­va­né a dob­ře vycho­va­né chlap­ce z této pres­tiž­ní ško­ly. Dokáže roz­hý­bat i jejich morál­ní kom­pas? Jak to nako­nec vše dopad­ne? To už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do čte­ní.

Román se mně moc líbil. Od této autor­ky už jsem za ty roky, co čtu, pře­čet­la mno­ho romá­nů. Její styl psa­ní oprav­du milu­ji. Příběhy jsou vel­mi oso­bi­té, s vel­mi koša­tým dějem, plné zají­ma­vých postav. Líbí se mně na nich to, že se ode­hrá­vá­ní v růz­ných odvět­vích, ať už povo­lá­ní nebo mís­ta. Tento román se ode­hrá­val na střed­ní ško­le. Velmi mě zau­ja­lo, že se autor­ka věno­va­la pro­ble­ma­ti­ce uží­vá­ní alko­ho­lu mla­distvých, dětí, kte­ré žijí ve vel­mi dob­ře situ­o­va­ných rodi­nách, nejed­ná se o žád­nou spo­di­nu, na což autor­ka dob­ře pou­ká­za­la.

Kniha má 272 stran, má 18 kapi­tol. Čtení jsem si moc uži­la a kni­hu jsem nedo­ká­za­la jen tak odlo­žit. Chtěla jsem vědět, co se vlast­ně sta­lo a proč to ti chlap­ci vlast­ně udě­la­li. Co je k tomu ved­lo. Příběh vás chyt­ne od prv­ní stra­ny, pohl­tí a jen tak nepus­tí.

Ukázka z kni­hy:

Nancy ji napo­sle­dy obja­la a polí­bi­la na roz­lou­če­nou, než Vivienne nased­la do auta, odkud mat­ce zamá­va­la. Hned na to vyra­zi­li do Bostonu. Nancy se se sklo­pe­nou hla­vou vrá­til ke své­mu vozu, aby se vyda­la na dlou­hou ces­tu do New Yorku. Když otá­če­la klíč­kem v zapa­lo­vá­ní, tek­ly jí slzy z očí. Po dce­ři se jí stýska­lo už po těch pár minu­tách. Všechno teď bude jinak. Nesmírně ji mrze­lo, že dce­ři nemů­že být nablíz­ku a podat jí pomoc­nou ruku, až to bude potře­bo­vat.

„Nemůžu se dočkat, až tě před­sta­vím Kimberly,“ pra­vil Chris s úsmě­vem.

„Já se na ni taky těším,“ při­svěd­či­la Vivienne a zíra­la z okna do dáli. Přemýšlela, jest­li otco­va pří­tel­ky­ně ví o tom, co se jí sta­lo, ale ptát se ho nechtě­la. Odteď se její život vůči ostat­ním lidem bude řídit pod­le toho, jest­li o inci­den­tu vědí, nebo ne. Ona sama takřka na nic jiné­ho mys­let nedo­ved­la.

V nedě­li večer, prá­vě když s man­žel­kou use­dal k veče­ři, zazvo­nil Tayolorovi tele­fon. Charity při­pra­vi­la jen něco leh­ké­ho k sněd­ku, neboť ani jeden z nich toho na posled­ní dny moc nesně­dl. Vlivem stre­su Taylor v minu­lém týd­nu zhub­nul téměř pět kilo. Volajícím byl detek­tiv Dominic Brendan.

„Obdrželi jsme před­běž­né výsled­ky tes­tů,“ ozná­mil mu neut­rál­ním hla­sem. Taylor na tu nevy­hnu­tel­nou zprá­vu čekal celé dny a teď se měl dozvě­dět prav­du.

Několik slov autor­ce:

Danielle Steel se naro­di­la se 14.srpna 1947. Danielle Fernande Dominuque Schuelein-Steel, zná­má pod pseu­do­ny­mem Danielle Steel, je jed­nou z nej­po­pu­lár­něj­ších spi­so­va­te­lek v USA, i na celém svě­tě. Je autor­kou více než osmi desí­tek romá­nů, kte­ré jsou pře­klá­dá­ny ve čty­ři­ce­ti jazy­cích a pra­vi­del­ně se drží na před­ních příč­kách svě­to­vých žeb­říč­ků best­selle­rů. Materiál ke svým pří­bě­hům sbí­rá dlou­há léta a mno­hé jsou inspi­ro­vá­ny vlast­ní­mi život­ní­mi zku­še­nost­mi. Několik jejích knih bylo pře­ve­de­no do fil­mo­vé a seri­á­lo­vé podo­by. Svými pří­běhy napí­ná a dojí­má řady čte­ná­řek již přes dva­cet pět let také u nás. Doma je Danielle Steel v San Francisku, ale mno­hý čas trá­ví také v Paříži, kte­rá je jejím dru­hým domo­vem již od dět­ských let. Psaní a rodi­na je pro ni vším.

Mezi její mezi­ná­rod­ní best­selle­ry pat­ří Špionka, Dětská hra, Temná stra­na, Ztráty a nále­zy, Štěstí v neštěs­tí, Tichá noc, V nemi­los­ti.

Autorka: Danielle Steel

Přeložila: Michaela Melišková

Žánr: belet­rie, roman­ti­ka

Vydáno: 2024, Vydala Euromedia Group a.s. Ikar, Praha

Počet stran: 272

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-249-5161-4

Knihu může­te kou­pit zde:

Kniha Morální kom­pas - Danielle Steel | knizniklub.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,35458 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71595 KB. | 21.06.2024 - 20:05:20