Kritiky.cz > Výstavy > Zlatá krása podmaleb

Zlatá krása podmaleb

page1
page1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dne 26. 2. 2020 byla zahá­je­na výsta­va Uměleckoprůmyslového musea v Praze s názvem V LESKU ZLATA, V ZÁŘI BAREV aneb Umění pod­mal­by na skle ze sbí­rek UPM.

Připravila ji dlou­ho­le­tá kurá­tor­ka sbír­ky skla Helena Brožková ve spo­lu­prá­ci se správ­ky­ní sbír­ky his­to­ric­ké­ho skla Janou Černovskou.

Jakmile vstou­pí­me do prv­ní­ho výstav­ní­ho sálu, ova­ne nás neza­po­me­nu­tel­ná atmo­sfé­ra dechbe­rou­cích děl, malo­va­ných s pou­ži­tím zla­té nebo stří­br­né fólie a barev na zad­ní stra­nu skla, hor­ské­ho křiš­ťá­lu či skla zrca­dlo­vé­ho. Těmito cen­ný­mi díly se mimo jiné zdo­bi­ly inte­ri­é­ry, šper­kov­ni­ce, šper­ky, zrca­dla i rámy obra­zů. Expozice se zamě­řu­je pře­de­vším na pod­mal­by z dvor­ské­ho a měst­ské­ho pro­stře­dí. Většina z nich pochá­zí ze sbí­rek Uměleckoprůmyslového musea v Praze a zahr­nu­je mal­by od dob anti­ky až po 19. sto­le­tí, a to nejen čes­ké, nýbrž i tyrol­ské, bavor­ské, norim­ber­ské, benát­ské, nea­pol­ské, lom­bard­ské a curyš­ské pro­ve­ni­en­ce.

Návštěvníci si mohou pro­hléd­nout 135 nej­za­jí­ma­věj­ších obra­zů, od zce­la mini­a­tur­ních (Závěs se sv. Janem Nepomuckým o veli­kos­ti 4,4 × 3,9 cm) až po díla vět­ších roz­mě­rů (Snímání z kří­že od Vinzenze Jankeho s míra­mi 69 × 44,5 cm). Tyto před­mě­ty se u sbě­ra­te­lů těši­ly znač­né obli­bě, což doklá­dá též tři­náct expo­ná­tů ze sbír­ky zakla­da­te­le muzea Vojtěcha svo­bod­né­ho pána Lanny (1836–1909).

Na tvor­bě kolek­ce se podí­le­lo mno­ho praž­ských sbě­ra­te­lů i mece­nášů, mimo jiné prů­my­sl­ník Bohumil Bondy se synem Leonem, Rudolf Just, Otto Morawitz či plu­kov­ník Jan Novotný.

Jsou zde zastou­pe­ny obra­zy rene­sanč­ní­ho malí­ře Hanse Jakoba Sprüngliho (1559–1637), barok­ní­ho nizo­zem­ské­ho tvůr­ce Gerharda Janssena (1636–1725), kun­štát­ské­ho auto­ra pod­ma­leb Daniela Preisslera (1636–1733), díla při­pi­so­va­ná tzv. česko-francké ško­le i mal­by augsbur­ských uměl­ců z 18. sto­le­tí. Expozice před­sta­ví též 15 gra­fik, zapůj­če­ných z Národní gale­rie Praha, mimo jiné mědi­ryt Paridův soud, lept Orfeus hra­jí­cí zví­řa­tům, návrhy na tapi­se­rie Alegorie Vody, Ohně, ZeměVzduchu a kni­hu Johanna Wilhelma Baura Metamorfózy, vyda­nou roku 1641, jež se sta­la před­lo­hou pro někte­ré vysta­ve­né prá­ce.

Příprava této výsta­vy trva­la s pře­stáv­ka­mi téměř rok a výsle­dek je vel­mi půso­bi­vý. Objevují se tu moti­vy antic­ké (Venuše s Kupidem, Orfeus mezi zví­řa­ty, Pallas Athéna, Venuše a Juno), bib­lic­ké (Samson v boji se lvem, David a Goliáš, Klanění pas­tý­řů, Snímání z kří­že), cír­kev­ní (Sv. Barbora, Sv. Kateřina, Sv. Václav ve slá­vě) i svět­ské (Štvanice na jele­ní zvěř, Přesun voj­skaVojenské leže­ní, Sedláci u sto­lu), dále mno­ho kra­jin, por­trétů nebo silu­et. Nalezneme zde též něko­lik talí­řů, číšek, závě­sů a kaze­tek, vyzdo­be­ných těmi­to vzác­ný­mi skvos­ty.

Expozice bude pro­bí­hat do 28.6. 2020 a jsme na ni všich­ni srdeč­ně zvá­ni.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,11151 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71961 KB. | 13.04.2024 - 09:25:04