Kritiky.cz > Speciály > Králova zahradnice - Versailles v Anglii

Králova zahradnice - Versailles v Anglii

KralovaZahradnice
KralovaZahradnice
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vzhledem k tomu, že Králova zahrad­ni­ce je pří­bě­hem zdán­li­vě nemož­né­ho zahrad­ní­ho pro­jek­tu, bylo mož­ná cel­kem v pořád­ku, že jed­ním z nej­těž­ších úko­lů pro fil­ma­ře najít nej­vhod­něj­ší loka­ce pro vel­mi napja­tý roz­po­čet.

Jonah Coombes, lokač­ní mana­žer, k tomu říká: “Zvažovali jsme mož­nost, že bychom někte­ré exte­ri­é­ry nato­či­li ve Francii a inte­ri­é­ry potom v Británii. Ale uvě­do­mi­li jsme si, že loka­ce, kte­ré potře­bu­je­me, jsou uza­vře­né ve svém vlast­ním svě­tě a že vel­mi dob­ré ukáz­ky této dobo­vé archi­tek­tu­ry máme v Anglii. Tam jsme si moh­li dovo­lit nato­čit a uká­zat víc.”

“V Anglii máme nád­her­né palá­ce. A náš tým je pře­tvo­řil v opu­lent­ní, deka­dent­ní Francii Ludvíka XIV,” říká Kate Winslet. “Většina palá­ců, ve kte­rých jsme natá­če­li, má sku­teč­ně inte­ri­é­ry z doby Ludvíka XIV., napří­klad Blenheim Palace či Waddesdon Manor.”

Kromě toho se natá­če­lo také v Hampton Court Palace, Cliveden, Ham House, Ashridge Parku a Chenies Manor. Pro nezá­vis­lý film by mno­hé z těch­to budov byly zce­la nedo­stup­né, “ale když to reží­ro­val Alan Rickman a hrá­la v tom Kate Winslet, všu­de jsme měli dve­ře ote­vře­né,” říká Jonah Coombes.

V Blenheimském palá­ci se natá­če­lo v míst­nos­tech, kte­ré ješ­tě nikdy neby­ly na plát­ně ani na obra­zov­ce. Zastupovaly mimo jiné Louvre.

Podle kame­ra­man­ky Ellen Kuras ovšem natá­če­ní v těch­to loka­cích bylo vel­mi nároč­né: “Měli jsme jen ome­ze­ný čas, dovnitř smě­la jenom část štá­bu a měli jsme vel­mi přís­ná ome­ze­ní ohled­ně osvět­le­ní, kvů­li tep­lu, kte­ré lam­py vydá­va­jí. Některé tapi­sé­rie by jím moh­ly být ohro­že­ny. Takže jsem moh­la pou­ží­vat jen vel­mi málo svě­tel. Při osvět­lo­vá­ní obli­čejů her­ců jsem muse­la být vel­mi kre­a­tiv­ní.” 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,74839 s | počet dotazů: 243 | paměť: 72393 KB. | 28.05.2024 - 02:41:52