Kritiky.cz > Výstavy

Výstava Dlouhá cesta k samostatnosti je umístěna na náměstí Jiřího z Poděbrad

Výstava před­sta­vu­je geo­po­li­tic­ké a mocen­ské okol­nos­ti vzni­ku ukra­jin­ské stát­nos­ti ve 20. sto­le­tí a pro­ve­de zájem­ce důle­ži­tý­mi mil­ní­ky ukra­jin­ských dějin až do sou­čas­nos­ti. Před tři­ce­ti lety, v srpnu 1991, vznik­la nezá­vis­lá Ukrajina. Rozpad Sovětského... Read more »

Zlatá krása podmaleb

Dne 26. 2. 2020 byla zahá­je­na výsta­va Uměleckoprůmyslového musea v Praze s názvem V LESKU ZLATA, V ZÁŘI BAREV aneb Umění pod­mal­by na skle ze sbí­rek UPM. Připravila ji dlou­ho­le­tá kurá­tor­ka sbír­ky skla Helena Brožková ve... Read more »

Ve čtvrtek 4.října se konala v Praze v Rakouském kulturním fóru na Jungmannově náměstí vernisáž výstavy Převratná doba – Bewegte Zeiten.

Vernisáž zahá­jil ředi­tel Rakouského kul­tur­ní­ho fóra, pan Andreas Schmidinger, kte­rý se ujal i úvod­ní­ho slo­va: „Výstava Převratná doba, kte­rou dnes večer zaha­ju­je­me, vznik­la ve spo­lu­prá­ci se spol­kem Photografische Gesellschaft ve... Read more »

Nová výstava v Tančícím domě

V úte­rý 15.května pro­běh­la v Praze v Tančícím domě ver­ni­sáž výsta­vy s názvem Retrobiják 60.-90.let. Na této fil­mo­vé výsta­vě jsou vysta­ve­ny ori­gi­nál­ní kos­týmy a scé­ny z nej­slav­něj­ších čes­ko­slo­ven­ských fil­mů a seri­á­lů. Návštěvníky při­ví­ta­la prů­vod­ky­ně veče­ra Mahulena... Read more »
Stránka načtena za 2,46945 s | počet dotazů: 182 | paměť: 47162 KB. | 22.04.2024 - 08:27:11