Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > V tento den roku 1987 byl vydán film „Pod vlivem úplňku“

V tento den roku 1987 byl vydán film „Pod vlivem úplňku“

Photo © 1987 United Artists
Photo © 1987 United Artists
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 1,00 z 5)
Loading...

Nicolas Cage při kame­ro­vých zkouš­kách na stu­dio neza­pů­so­bil, a tak chtě­li, aby Ronnyho hrál někdo jiný. Cher však trva­la na tom, že tuto roli má hrát prá­vě Cage, a hro­zi­la, že pokud ho nepři­jmou, skon­čí. Po něko­li­ka dnech stu­dio ustou­pi­lo.

Norman Jewison pro­hlá­sil, že vrchol­ná kuchyň­ská sek­ven­ce byla nej­těž­ší scé­nou, kte­rou kdy ve své kari­é­ře nato­čil. Štáb byl pro­puš­těn a Jewison něja­kou dobu zkou­šel s her­ci s vyu­ži­tím scé­nic­ké­ho pří­stu­pu. Teprve poté, co her­ci doko­na­le nača­so­va­li svůj výkon, se roz­ho­dl, kam umís­tí kame­ru. Jewison byl poku­to­ván herec­ký­mi odbo­ry za to, že nedo­vo­lil svým her­cům jít na oběd, dokud nedo­ká­za­li zdo­ko­na­lit nála­dy svých postav.

Podle cas­tingo­vé­ho ředi­te­le Howarda Feuera byly do role Cheriny mat­ky zva­žo­vá­ny Anne Bancroftová i Maureen Stapletonová, ale jejich hono­rá­ře byly pro roz­po­čet pro­duk­ce pří­liš dra­hé. Feuer si vzpo­mněl na Olympii Dukakisovou, cha­rak­ter­ní hereč­ku, kte­rou vět­ši­na lidí z cas­tingu zna­la dlou­há léta; čet­la pro reži­sé­ra Normana Jewisona a ten ji oka­mži­tě najal. Při natá­če­ní mezi zábě­ry Cher poky­nu­la Dukakisové, že film bude pro­pa­dák. Původně si mys­le­la, že podá­vá špat­ný výkon. Poté zís­ka­la Oscara a Zlatý gló­bus za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon, stej­ně jako Dukakis.

V úvod­ní titul­ko­vé sek­ven­ci původ­ně zazně­la hud­ba z ope­ry „La Bohème“, ale byla změ­ně­na na sklad­bu Deana Martina „That’s Amore“, pro­to­že ukáz­ka vyvo­la­la nega­tiv­ní reak­ce tes­to­va­cí­ho pub­li­ka. Mnozí se na svých seda­dlech nepo­ho­dl­ně pohnu­li v domně­ní, že byli nalá­ká­ni na umě­lec­ký film.

Zdroj: IMDb & Wikipedie


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,66752 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72410 KB. | 22.05.2024 - 13:53:54