Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Gotham - Unleashed

Gotham - Unleashed

dc3923b836aac09184788ee6a25902ca
dc3923b836aac09184788ee6a25902ca
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Azrael. To jmé­no ve mne od minu­lé­ho týd­ne vzbu­zo­va­lo obrov­ský respekt. Proto jsem se hroz­ně těšil na pokra­čo­vá­ní jeho eska­pád, kte­ré epi­zo­da Unleashed sli­bo­va­la. A aktu­ál­ní díl Azraela při­nejmen­ším vyrov­nal.
V epi­zo­dě Unleashed sle­du­je­me nesmír­ně dob­ro­druž­ný pří­běh sou­bo­je Harveyho Bullocka a Jamese Gordona s andě­lem smr­ti Azraelem. Na scé­nu se nám vra­cí i sta­rá zná­má - Tabitha Galavan, sest­ra Thea, nyněj­ší­ho Azraela. A pře­kva­pi­vě se posta­ví na stra­nu záko­na. Vedle Tabithy si vel­ký come­back pro­žil i Penguin, a hned byl jas­ně nej­lep­ší pota­vou celé epi­zo­dy, posta­ral se o nespo­čet hlá­šek.
Sourozenecký reu­ni­on
Krom Azraelova pří­pa­du se v tom­to díle řeši­ly i tři dal­ší důle­ži­té pří­bě­ho­vé lin­ky. Selina Kyle se sna­ží osvo­bo­dit svou kama­rád­ku Bridget (Firefly) z Arkhamu a při této ope­ra­ci nara­zí na Riddlera, jenž se nao­pak sna­ží z oné psy­chi­at­ric­ké léčeb­ny dostat.
Zrod Riddlera poja­li tvůr­ci oprav­du ori­gi­nál­ně.
Poslední dějo­vou lin­ku vypl­nil Bruce Wayne, kte­rý se spo­lu s Alfredovou pomo­cí sna­ží už pěk­ných pár dílů dostat na kloub okol­nos­tem, jež ved­ly ke smr­ti jeho rodi­čů. Díky Selinině a Gordonově pomo­ci zís­ká budou­cí tem­ný rytíř dal­ší sto­py. Bude tedy roz­hod­ně vel­mi zají­ma­vé sle­do­vat, kam až jeho vyšt­řo­vá­ní dospě­je.
Zajímavý sou­boj spo­lu sved­li i Alfred a Azrael
Do příští epi­zo­dy potvr­dil showrun­ner Bruno Heller návrat Firefly a Fish Mooney, kte­ré budou dal­ší­mi expe­ri­men­ty ze Strangeovy labo­ra­to­ře. Blížící se finá­le tedy sli­bu­je mohut­nou podí­va­nou, může se dokon­ce jed­nat i o nej­lep­ší počin z díl­ny DC Comics.
Velký návrat
zdroj obráz­ků: pinterest.com, gothamsite.com, joblo.com, superherohype.com,

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Seriálové recen­ze


Podívejte se na hodnocení Gotham na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,57991 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71912 KB. | 20.07.2024 - 23:11:01