Kritiky.cz > Festivaly > Už 19. Dubna začne v Plzni 31.filmový festival Finále Plzeň

Už 19. Dubna začne v Plzni 31.filmový festival Finále Plzeň

vizual 2 1 1
vizual 2 1 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Finále Plzeň, fil­mo­vý fes­ti­val, ten­to­krát už 31. roč­ník se opět bude konat v Měšťanské bese­dě a opět se bude na co těšit. Vedle pří­jem­ně komor­ní fil­mo­vé atmo­sfé­ry, dis­ku­ze s fil­mo­vý­mi tvůrci/herci a pře­hlíd­ky zají­ma­vé tvor­by čes­ké a slo­ven­ské kine­ma­to­gra­fie, autor­ské­ho čte­ní, čeká návštěv­ní­ky fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu kon­cert Kláry Vytiskové, v DEPO 2015 pro změ­nu zahra­je orchestr zná­mé fil­mo­vé melo­die, nebo letoš­ní fes­ti­va­lo­vá novin­ka, kdy se v Kopeckého sadech budou pro­mí­tat němé fil­my ze tři­cá­tých let - Erotikon, Svatý Václav. A to není vše, napří­klad v krás­ných pro­sto­rách Plzenského Prazdroje bude pro­bí­hat Kinoautomat a o kus dál v kul­tur­ním cen­t­ru Papírna, zase pro­běh­ne něko­lik kon­cer­tů.

Letos se pro­mít­ne cel­kem 142 fil­mů, roz­dě­le­ných do sek­cí - celo­ve­čer­ní film, doku­ment, inter­ne­to­vý pro­jekt, seri­ál, a letos popr­vé i sek­ce stu­dent­ský film.

Každoročně je uvá­dě­na i archiv­ní sek­ce věno­va­ná urči­té­mu téma­tům. První je vzpo­mín­ka na rodá­ka z Plzně, Miroslava Horníčka, her­ci, kte­rý ač neměl herec­ké vzdě­lá­ní, obje­vil se pro svůj herec­ký talent v desít­kách fil­mo­vých rolí a letos by osla­vil 100 leté výro­čí a dru­hý, má název At žije repub­li­ka, osla­vu­je 100 leté výro­čí vzni­ku České Republiky.

Hlavní pro­gram a fil­mo­vá pře­hlíd­ka se bude konat v cen­t­ru měs­ta i dění a to v Měšťanské bese­dě, kde je něko­lik kinosá­lů a to od 19. 4 do 24. 4 2018, kdy se během šes­ti fes­ti­va­lo­vých dnů pro­mít­ne cel­kem 142 fil­mů růz­ných žánrů a témat, kdy se na jeho kon­ci bude udě­lo­vat sta­tu­tár­ní cena Zlatý led­ňá­ček  pro pět nej­lep­ších sním­ků, kte­ré vybe­re mezi­ná­rod­ní odbor­ná poro­ta.

„Už teď mohu pro­zra­dit, že jed­nou z před­pre­mi­ér bude napří­klad doku­men­tár­ní film Saši Dlouhého Bohu žel,
 sle­du­jí­cí šest uprch­lic­kých pří­bě­hů pro­ží­va­ných po dobu něko­li­ka let v České repub­li­ce. Dále před­sta­ví­me i dlou­ho oče­ká­va­ný celo­ve­čer­ní fil­mo­vý debut Ondřeje Havelky Hastrman,“ uve­dl pro­gra­mo­vý ředi­tel fes­ti­va­lu Peter Badač.

Program na jed­not­li­vé dny bude upřes­něn zde : www.festivalfinale.cz

Akreditace a vstu­pen­ky info zde : http://www.festivalfinale.cz/akreditace-a-vstupenky/akreditace


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,81887 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72224 KB. | 20.05.2024 - 20:59:43